Dienstleistungen - 335628-2020

16/07/2020    S136

Polen-Poznań: Versicherungen

2020/S 136-335628

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Aquanet" S.A.
Postanschrift: ul. Dolna Wilda 126
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-492
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Sobiś
E-Mail: jolanta.sobis@aquanet.pl
Telefon: +48 618359073
Fax: +48 618359286

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://aquanet.ezamawiajacy.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia firmy Aquanet SA w latach 2021–2023

Referenznummer der Bekanntmachung: Z/71/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres I: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

Zakres II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia;

Zakres III: ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń;

Zakres IV: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;

Zakres V: ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 500 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Poznań,POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia firmy Aquanet S.A. w latach 2021–2023.

Polisy wystawiane przez ubezpieczyciela na 3 okresy, każdy. 1 od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2021, 2 i 3 po 12 miesięcy.

Wymagane minimalne warunki ubezpieczenia.

Wykonawca nie może zastosować innych ogólnych warunków ubezpieczenia lub warunków ubezpieczenia, niż te obowiązujące w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

Ubezpieczający i ubezpieczony:

Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Miejsce ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje mienie będące własnością lub w posiadaniu ubezpieczającego, znajdujące się we wszystkich lokalizacjach ubezpieczającego na terenie Polski.

Zakres I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Przedmiot i suma ubezpieczenia:

1. Budynki i budowle 625 066.974,67 PLN. W wartości ogólnej ujęta została suma ubezpieczenia dla budynków o wartości zabytkowej: 2 567 962,95 PLN.

2. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, aparaty, instalacje, sieci, przyłącza do studni: 375 750 902,11 PLN w tym 60 000,00 PLN. – zdroje uliczne.

3. Fontanna na jeziorze Malta w Poznaniu – 518 801,09 PLN.

4. Huśtawka wodna – 558 515,15 PLN.

5. Niskocenne składniki majątku trwałego: 12 278 921,20 PLN.

6. Środki obrotowe: 1 500 000,00 PLN.

7. Mienie pracownicze: 500 000,00 PLN.

8. Gotówka poza schowkami ogniotrwałymi i w schowkach ogniotrwałych, w transporcie: 500 000,00 PLN.

9. Mienie osób trzecich: 500 000,00 PLN.

Podane wyżej sumy ubezpieczenia stanowią wartości szacunkowe i mogą ulec z końcem / początkiem okresu ubezpieczenia zmianie.

Zakres II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rodzaj prowadzonej działalności zgodnie z KRS.

Zakres terytorialny: Teren RP.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna deliktowa wobec osób trzecich w związku z posiadanym i administrowanym mieniem oraz prowadzoną działalnością w tym m.in. poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, dostarczaniem wody o należytej jakości, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarowaniem odpadami, świadczeniem usług sanitarnych i pokrewnych z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej producenta za szkody wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktów, w tym wody i energii elektrycznej, z rozszerzeniem o klauzule wskazane w dalszej części.

W zakres działalności związanej z gospodarowaniem odpadami przez Ubezpieczonego nie wchodzi posiadanie, użytkowanie, zarządzanie lub administrowanie wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz prowadzenie działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Nie dotyczy to jednak lokalizacji COŚ Koziegłowy (w lokalizacji tej znajduje się suszarnia osadów i gazogeneratory (spalarnia gazu), w których wytwarzany jest granulat i energia elektryczna).

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa.

Suma gwarancyjna (s.g.):

10 000 000,00 PLN na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zakres III – ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.

Przedmiot i Sumy Ubezpieczenia:

1. Maszyny i urządzenia: 77 711 980,13 PLN.

2. Fontanna na jeziorze Malta w Poznaniu: 518 801,09 PLN.

Podane wyżej sumy ubezpieczenia stanowią wartości szacunkowe i mogą ulec z końcem / początkiem okresu ubezpieczenia zmianie.

Przedmiot i Sumy Ubezpieczenia:

1. Sprzęt stacjonarny i specjalistyczny – 1 434 314,20 PLN.

2. Sprzęt przenośny – 735 956,50 PLN.

3. Mienie osób trzecich – 100 000,00 PLN.

Dane i nośniki danych – 500 000,00 PLN.

Podane wyżej sumy ubezpieczenia stanowią wartości szacunkowe i mogą ulec z końcem / początkiem okresu ubezpieczenia zmianie.

Zakres V – ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych

Przedmiot i Sumy Ubezpieczenia:

Maszyny i urządzenia – 197 505 804,38 PLN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2023.

Polisy będą wystawiane przez Wykonawcę na 3 okresy:

1. okres polisowy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2021 r. do 31.12.202;

2. okres polisowy od dnia 1.1.2022 r. do 31.12.2022;

3. okres polisowy od dnia 1.1.2023 r. do 31.12.2023.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 5–6 i 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Warunek w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada: zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ubezpieczenia lub zaświadczenie właściwego organu, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty musi posiadać każdy z nich).

2. Zgodnie z art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty szczegółowo wymienione w pkt 7.1 a–k instrukcji dla Wykonawców (dalej: „IDW”), w terminach w niej wskazanych.

4. Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.4–7.6 IDW.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający w zakresie doświadczenia, uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawca zaznaczy, w części IV JEDZ lit. α. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW) wraz z dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. W wykazie wykonanych usług należy podać informacje nt. przedmiotu wykonanych usług, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane.

4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres,czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na PLN wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje usługi w zakresie:

a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (lub w systemie all risk) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – co najmniej 3 usługi z sumą ubezpieczenia budynków i budowli nie mniejszą niż 300 000 000 PLN każda (wartość księgowa brutto). W przypadku, gdy Wykonawca świadczył lub świadczy takie usługi w ramach konsorcjum, zaangażowanie oferenta musi wynosić przynajmniej 45 % w ramach konsorcjum;

oraz

b) dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – co najmniej 3 usługi z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 000 PLN każda. W przypadku, gdy Wykonawca świadczył lub świadczy takie usługi w ramach Konsorcjum, zaangażowanie oferenta musi wynosić przynajmniej 45 % w ramach Konsorcjum.

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy co najmniej jeden z członków konsorcjum wykaże się spełnianiem warunku opisanego w pkt a lub w punkcie b.

3. Analogicznie Zamawiający będzie postępował w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu. W takiej sytuacji podmiot ten musi wykazać spełnianie warunku opisanego w pkt a lub b.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w kwocie 150 000,00 PLN, przez Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferta wstępna nie wymagają zabezpieczenia wadium.

3. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

36 miesięcy

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczony zostanie wraz z ogłoszeniem dokument „Informacje dla Wykonawców – IDW” zawierający niezbędne do przygotowania wniosku informacje.

2. Na podstawie art. 26 pkt 2f Pzp dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. a–k IDW Wykonawca złoży wraz z wnioskiem.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Po analizie wniosków Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy je złożyli, o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków. W odpowiedzi na te informację Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia jej przekazania, przedłożą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, JEDZ, oferty wstępnej oraz oferty odbywa się za pośrednictwem platformy e-Zamawiający (https://aquanet.ezamawiajacy.pl).

5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w platformie e-Zamawiający, akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej (https://aquanet.ezamawiajacy.pl) oraz uznaje go za wiążący.

6. Szczegóły funkcjonowania platformy e-zamawiający zostały opisane w Instrukcji użytkownika – Wykonawca, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

7. Kompletny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi zawierać:

a) wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do IDW), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik;

b) wypełniony JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik;

c) w przypadku podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa;

d) w przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik dla każdego zobowiązania.

8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na PLN wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowe.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020