Dienstleistungen - 335660-2020

16/07/2020    S136

Polen-Krakau: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 136-335660

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Postanschrift: Gazowa 16
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-060
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Mistarz, Wojciech Marszałek
E-Mail: publiczne.krakow@psgaz.pl
Telefon: +48 126281750

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zamowienia.psgaz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w m. Nowy Wiśnicz – od stacji I stopnia przez ul. Bocheńska, Mickiewicza, Rynek, Kmitów do ul. Lipnic...

Referenznummer der Bekanntmachung: PSGKR.ZZSP.901.28.20.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w m. Nowy Wiśnicz – od stacji I stopnia przez ul. Bocheńska, Mickiewicza, Rynek, Kmitów do ul. Lipnickiej gm. Nowy Wiśnicz” zgodnie z warunkami technicznymi znak: PSGKR.ZMSM.763.974557.1.20 z 6.4.2020 wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Powody zastosowania procedury przyspieszonej: skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia w związku z koniecznością terminowego wykonania planów inwestycyjnych Zamawiającego oraz priorytetowy charakter przedmiotu zamówienia jako elementu rządowego programu ograniczenia niskiej emisji mającej na celu zwiększenie dostępności energii gazowej jako alternatywy dla ogrzewania węglowego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Od stacji I stopnia przez ul. Bocheńska, Mickiewicza, Rynek, Kmitów do ul. Lipnickiej gm. Nowy Wiśnicz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w m. Nowy Wiśnicz – od stacji I stopnia przez ul. Bocheńska, Mickiewicza, Rynek, Kmitów do ul. Lipnickiej gm. Nowy Wiśnicz”, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGKR.ZMSM.763.974557.1.20 z 6.4.2020, wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji przetargowej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

— spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

• posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe,

• dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie w części IV sekcja α (alfa) jednolitego dokumentu JEDZ.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych w tym potencjale osobowym lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

— do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ,

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego dokumenty dotyczą – z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ,

— w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

— jeżeli część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada JEDZ podwykonawcy (JEDZ dotyczy weryfikacji podstaw wykluczenia),

— pełnomocnictwo – o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy,

— dokument potwierdzający wniesienie wadium,

— zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,

— uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium oceny ofert: C – cena całkowita brutto (C – cena 100 pkt).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

1. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, która odpowiada swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia (także w zakresie infrastruktury innej niż gazowa – dopuszcza się wykonanie dokumentacji w zakresie sieci wodociągowej lub kanalizacji tłocznej z rur PE) – załącznik nr 6a do SIWZ.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy sporządzić według wzoru – załącznik nr 6a do SIWZ (na potwierdzenie warunku określonego w SIWZ);

2. dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą niezbędne do jego wykonania kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: projektantem w specjalności instalacji sanitarnej, posiadającym łącznie (załącznik nr 6b do SIWZ):

— uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

— wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

— który wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego rurociągu, dla którego została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru – załącznik nr 6b do SIWZ (na potwierdzenie warunku określonego w SIWZ).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca składa ofertę oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ w zakresie wskazanym w SIWZ. Oferta, jednolity dokument JEDZ oraz dokumenty, o których mowa w SIWZ, Wykonawca składa z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego dokumenty dotyczą – z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ.

3. Jednolity dokument JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument JEDZ w wersji edytowalnej stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Ofertę wraz z jednolitym dokumentem JEDZ oraz załącznikami (pełnomocnictwo – o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, dokument potwierdzający wniesienie wadium, zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa), należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej PSG.

Dokumenty po wczytaniu i zapisaniu przez Wykonawcę na platformie zakupowej PSG zostaną automatycznie zaszyfrowane (nie ma konieczności samodzielnego szyfrowania).

Aby złożyć ofertę wraz z załącznikami, w tym jednolity dokument JEDZ, należy się zalogować w platformie zakupowej PSG dostępnej na stronie internetowej pod adresem: (https://zamowienia.psgaz.pl) Jeżeli Wykonawca nie pamięta hasła, przed zalogowaniem do systemu powinien skorzystać z formularza „odzyskiwanie hasła”.

Wykonawcy, którzy nie posiadają konta w platformie zakupowej PSG dokonują samodzielnej rejestracji. Wykonawca po dokonaniu rejestracji otrzyma na adres e-mail informację o akceptacji jego rejestracji przez administratora zewnętrznego platformy zakupowej PSG, a w przypadku przypomnienia hasła – otrzyma nowe jednorazowe hasło, które należy aktywować linkiem podanym w wiadomości e-mail oraz zmienić po zalogowaniu.

Z uwagi na fakt, iż proces akceptacji rejestracji trwać może ok. 24 godzin, Wykonawca powinien rozpocząć go odpowiednim wyprzedzeniem przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych w komunikacji elektronicznej z Wykonawcami: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps o wielkości do 10 MB. Wykonawca sporządza ofertę oraz załączniki wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ, tworząc dokument elektroniczny, w szczególności w jednym z ww. formatów.

6. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9.5 SIWZ, w tym oferty oraz jednolitego dokumentu JEDZ, Wykonawca podpisuje te dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579 ze zm.).

7. Wykonawca załącza ofertę i wymagane dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakładce załączniki przed upływem terminu składania ofert.

8. Datą złożenia ww. dokumentów i oświadczeń będzie data ich umieszczenia na platformie zakupowej PSG przez Wykonawcę.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie z wykorzystaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca przystępując do przetargu, a przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sposób wniesienia wadium opisano w SIWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości ceny ofertowej brutto.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, płatne będzie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia, na wskazany adres, prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń zostały szczegółowo opisane w § 3 umowy:

— wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1.1 płatne będzie w częściach, z zastrzeżeniem, że:

1) 70 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych,

2) 30 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odebraniu końcowym dokumentacji projektowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej z tytułu wykonania projektu,

— wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania przedmiotu umowy albo zakresu przedmiotu umowy stosownie do postanowień § 5 OPZ,

— zasady płatności wyżej wskazanego wynagrodzenia określa § 6 OPZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp i zapisami SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załączniki nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.

Szczegółowe zasady realizacji umowy zawiera § 2 umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu szczegółowego opisu i wymogów technicznych przedmiotu umowy określonych w § 1 OPZ.

2. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza wykonać przedmiot umowy zgodnie z § 2 OPZ, w którym szczegółowo zostały określone obowiązki Wykonawcy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do czynności określonych w § 3 OPZ.

4. Terminy realizacji przedmiotu umowy ustalone przez strony określone zostały w § 4 OPZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone § 5 umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 12:10
Ort:

Siedziba Oddziału Zakład Gazowniczy w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 16, POLSKA, budynek A, sala konferencyjna II piętro.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę wraz z załącznikami oraz jednolity dokument JEDZ należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w SIWZ.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,

— wykazu osób i usług.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

Dokumenty składane na wezwanie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zamieszczając je w platformie zakupowej PSG. Dokumenty składane są w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez ich wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020