Dienstleistungen - 335661-2020

16/07/2020    S136

Polen-Breslau: Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

2020/S 136-335661

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PolregiO Sp. z o.o. Dolnośląski Zakład we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Stanisława Małachowskiego 9
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 50-084
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Czubaszewska
E-Mail: monika.czubaszewska@polregio.pl
Telefon: +48 782452349
Fax: +48 717175509
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.polregio.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://polregio.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zastępcza komunikacja autobusowa Jelenia Góra – Szklarska Poręba Główna – Jelenia Góra

Referenznummer der Bekanntmachung: PRL-251-5/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób komunikacją autobusową na odcinku Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna – Jelenia Góra w terminie od 1.9.2020 do 13.10.2020 w zastępstwie realizowanych przez Polregio Sp. z o.o. kolejowych przewozów pasażerskich, w związku z planowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracami modernizacyjnymi

2. Przewidywany przebieg pojazdów (autobusów i samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych) w okresie obowiązywania Umowy to maksymalnie 4 263 wozokm w zakresie podstawowym oraz 1 276 km w przypadku skorzystania z prawa opcji.

3. Usługa będzie realizowana wg dostarczonego przez Zamawiającego rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), przy pomocy pojazdów w ilości (pojemności) dostosowanej do szacowanej frekwencji zawartej w rozkładzie jazdy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Województwo dolnośląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób komunikacją autobusową na odcinku Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna – Jelenia Góra w terminie od 1.9.2020 do 13.10.2020 w zastępstwie realizowanych przez Polregio Sp. z o.o. kolejowych przewozów pasażerskich, w związku z planowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracami modernizacyjnymi.

2. Przewidywany przebieg pojazdów (autobusów i samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych) w okresie obowiązywania Umowy to maksymalnie 4 263 wozokm w zakresie podstawowym oraz 1 276 km w przypadku skorzystania z prawa opcji.

3. Usługa będzie realizowana wg dostarczonego przez Zamawiającego rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), przy pomocy pojazdów w ilości (pojemności) dostosowanej do szacowanej frekwencji zawartej w rozkładzie jazdy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 13/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji polegającego na wydłużeniu okresu świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia przy czym nie dłużej niż do 25 października 2020 r. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera § 1 umowy, zawarty w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Przewidywany przebieg pojazdów (autobusów i samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych) w okresie obowiązywania umowy to maksymalnie 1 276 wozokm w przypadku skorzystania z prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jeżeli wskutek przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia niemożliwe stanie się rozpoczęcie realizacji umowy w terminie określonym w ust. II.2.7, termin rozpoczęcia realizacji zamówienia zostanie odpowiednio zmieniony.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, w tym

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w ust. 1, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3, Wykonawca musi przedłożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w części II sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Dodatkowo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w części IV sekcji C pkt 10 JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzającą dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba, której dotyczy dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4 składa zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zm.).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że:

1) posiada uprawnienia do wykonywania usług transportu drogowego krajowego;

2) dysponuje co najmniej 4 autobusami dopuszczonym do ruchu, przystosowanymi do przewozu osób, posiadającymi minimum 50 miejsc siedzących, posiadającymi sprawną klimatyzację i ogrzewanie, aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasażera;

3) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 umowę na komunikacje autobusową, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) aktualną licencję lub promesę na wykonywanie transportu drogowego krajowego;

2) wykaz autobusów, wraz z podstawą do dysponowania tymi autobusami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ);

3) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 1 200,00 PLN (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1;

2) warunek określony w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie (tj. jeden lub więcej z nich).

3. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 1–2, jak również § 7 ust. 8 SIWZ należy stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 12:05
Ort:

Siedziba Zamawiającego, ul. Małachowskiego 9 we Wrocławiu

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020