Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 335661-2022

22/06/2022    S119

Bulgarien-Gabrovo: Reparatur und Wartung von Personenwagen

2022/S 119-335661

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SEVERNOTsENTRALNO DaRZhAVNO PREDPRIYaTIE DP
Nationale Identifikationsnummer: 201616805
Postanschrift: ul. BODRA SMYaNA No..3
Ort: gr. Gabrovo
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 5300
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Cvetelin Georgiev Milanov
E-Mail: office@scdp.bg
Telefon: +359 66800077
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.scdp.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/14875
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/219531
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/219531
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: държавно предприятие
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: горско стопанство

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50112000 Reparatur und Wartung von Personenwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

"Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с  включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 25 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG322 Габрово / Gabrovo
Hauptort der Ausführung:

гр.Габрово

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП Габрово с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца”

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Показател К3 – предложена отстъпка от цената на вложените резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти на автомобил / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Показател К1 – предложена цена за 1 (едно) техническо обслужване на автомобил в лева без ДДС / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 25 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

да е изпълнил минимум 3 /три/ услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните три години до датата на подаване на офертата, за които е представил доказателство за извършените услуги.

За доказване на наличието на изискуемия от възложителя опит за изпълнение на поръчката, участниците следва да представят списък на услугите, придружен от доказателства за изпълнение, по всяка от включените в него услуги, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Списъкът следва да включва само услуги, които са изпълнени в заложения период, описание на извършената доставка нейния обем, стойностите, начална и крайна дата на изпълнението, получателите (възложителите на доставките, независимо дали са публични или частни субекти).

Списъкът се представя чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“, т.1б на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участникът да осигури минимално техническо оборудване, както следва

-стенд за регулиране на преден и заден мост;

-спирачен стенд;

-подемник за ремонт на ходовата част;

-специализиран софтуер за диагностика на МПС, обект на обществената поръчка;

- учасникът след да разполага с възможност за извършване на тенекеджийски и авто-бояджиски сулуги

- участниците следва да разполагат с възможност за извършване на услуга по репатриране на автомобил.

- участникът следва да разполага със сервизна база в гр. Габрово

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът следва да разполага с минимум две технически лица, които да притежават професионална квалификация за изпълнението на поръчката, като поне едно от лицата да бъде с инженерно образование.

За доказване наличието на персонал с определената професионална компетентност, участниците следва да посочат техническите лица-изпълнители, които ще изпълняват поръчката, както и данни за придобитото от тях образование, включително дипломи и/или сертификати или еквивалентни документи за квалификация (посочват се вид и номер на диплом/сертификат или друг документ, срок на валидност, издаващ орган, евентуално web-адрес, на който може да бъде намерена информация за посочения сертификат).

Списъкът се представя чрез попълване информацията в част ІV, б. „В“, т. 6 на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

1.1.3. Участниците следва да представят декларация за това, че разполагат с оборудване, инструменти, измервателни уреди и инвентар, необходими за изпълнение на предмета на поръчката.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/07/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/07/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно разпоредбите на ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022