Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 335661-2022

22/06/2022    S119

България-Габрово: Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

2022/S 119-335661

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
Национален регистрационен номер: 201616805
Пощенски адрес: ул. БОДРА СМЯНА №.3
Град: гр. Габрово
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Cvetelin Georgiev Milanov
Електронна поща: office@scdp.bg
Телефон: +359 66800077
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.scdp.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14875
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/219531
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/219531
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: държавно предприятие
I.5)Основна дейност
Друга дейност: горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово

II.1.2)Основен CPV код
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

"Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с  включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца”

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG322 Габрово / Gabrovo
Основно място на изпълнение:

гр.Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП Габрово с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца”

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател К3 – предложена отстъпка от цената на вложените резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти на автомобил / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Показател К1 – предложена цена за 1 (едно) техническо обслужване на автомобил в лева без ДДС / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

да е изпълнил минимум 3 /три/ услуги, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните три години до датата на подаване на офертата, за които е представил доказателство за извършените услуги.

За доказване на наличието на изискуемия от възложителя опит за изпълнение на поръчката, участниците следва да представят списък на услугите, придружен от доказателства за изпълнение, по всяка от включените в него услуги, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Списъкът следва да включва само услуги, които са изпълнени в заложения период, описание на извършената доставка нейния обем, стойностите, начална и крайна дата на изпълнението, получателите (възложителите на доставките, независимо дали са публични или частни субекти).

Списъкът се представя чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“, т.1б на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участникът да осигури минимално техническо оборудване, както следва

-стенд за регулиране на преден и заден мост;

-спирачен стенд;

-подемник за ремонт на ходовата част;

-специализиран софтуер за диагностика на МПС, обект на обществената поръчка;

- учасникът след да разполага с възможност за извършване на тенекеджийски и авто-бояджиски сулуги

- участниците следва да разполагат с възможност за извършване на услуга по репатриране на автомобил.

- участникът следва да разполага със сервизна база в гр. Габрово

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да разполага с минимум две технически лица, които да притежават професионална квалификация за изпълнението на поръчката, като поне едно от лицата да бъде с инженерно образование.

За доказване наличието на персонал с определената професионална компетентност, участниците следва да посочат техническите лица-изпълнители, които ще изпълняват поръчката, както и данни за придобитото от тях образование, включително дипломи и/или сертификати или еквивалентни документи за квалификация (посочват се вид и номер на диплом/сертификат или друг документ, срок на валидност, издаващ орган, евентуално web-адрес, на който може да бъде намерена информация за посочения сертификат).

Списъкът се представя чрез попълване информацията в част ІV, б. „В“, т. 6 на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

1.1.3. Участниците следва да представят декларация за това, че разполагат с оборудване, инструменти, измервателни уреди и инвентар, необходими за изпълнение на предмета на поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/07/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/07/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбите на ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022