Diensten - 335686-2022

22/06/2022    S119

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 119-335686

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van State
Nationaal identificatienummer: 251903415
Postadres: Kneuterdijk 22
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2514EN
Land: Nederland
Contactpersoon: Emily van der Linden
E-mail: ea@pro10.nl
Telefoon: +31 703819724
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.raadvanstate.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sociaal-Economische Raad - SER
Nationaal identificatienummer: 561984994
Postadres: Bezuidenhoutseweg 60
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2594AW
Land: Nederland
E-mail: info@ser.nl
Telefoon: +31 703499499
Fax: +31 703832535
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ser.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eerste Kamer der Staten-Generaal
Nationaal identificatienummer: 21505975
Postadres: Kazernestraat 52 40, 40
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2514CV
Land: Nederland
E-mail: marjan.vogelpoel@eerstekamer.nl
Telefoon: +31 643612281
Fax: +31 628403583
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eerstekamer.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kanselarij der Nederlandse Orden
Nationaal identificatienummer: 432310958
Postadres: Nassaulaan 18
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2514 JT
Land: Nederland
E-mail: info@kanselarij.nl
Telefoon: +31 703751200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lintjes.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tweede Kamer der Staten Generaal
Nationaal identificatienummer: 57651992
Postadres: Plein 2
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CR
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@tweedekamer.nl
Telefoon: +31 703182211
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.tweedekamer.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nationale ombudsman
Nationaal identificatienummer: 59458487
Postadres: Bezuidenhoutseweg 151
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2594 AG
Land: Nederland
E-mail: post@nationaleombudsman.nl
Telefoon: +31 703563563
Fax: +31 703607572
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nationaleombudsman.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.nationaleombudsman.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Algemene Rekenkamer
Nationaal identificatienummer: 301984341
Postadres: Lange Voorhout 8
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2514ED
Land: Nederland
E-mail: inkoop@rekenkamer.nl
Telefoon: +31 703424131
Fax: +31 703424130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rekenkamer.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.rekenkamer.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9d840d046c5dd7c7b4792e027413a345
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9d840d046c5dd7c7b4792e027413a345
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Rechtspraak

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur van personeel in drie percelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Door middel van deze de Europese openbare aanbesteding wenst de Raad van State, Algemene Rekenkamer, Kanselarij der Nederlandse Orden, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nationale Ombudsman en Sociaal-Economische Raad een raamovereenkomst met drie partijen per perceel te sluiten die de aanbestedende diensten kunnen voorzien in de behoefte aan tijdelijk extern personeel. De opdracht is gesplitst in drie percelen, namelijk:

1. ICT personeel

2. Financial auditors

3. Overige inhuurbehoefte

De Raad van State treedt bij deze aanbesteding op als penvoerder.

Alle ondernemers die aan de eisen voldoen worden uitgenodigd een inschrijving in te dienen. Dat kan zelfstandig, als samenwerkingsverband en/of door een beroep te doen op derden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ICT personeel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In paragraf 2.6 van de aanbestedingsleidraad is de geraamde omvang van de opdracht per aanbestedende dienst per jaar opgenomen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Werving en selectie inhuuraanvragen / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Ontzorging en samenwerking / Weging: 20
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomsten hebben een initiële looptijd van 24 maanden (Nationale Ombudsman iets korter w.b.t. perceel 1 en 3) met mogelijkheid de raamovereenkomsten tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie hoofdstuk 2 van de aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Financial auditors

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In paragraf 2.6 van de aanbestedingsleidraad is de geraamde omvang van de opdracht per aanbestedende dienst per jaar opgenomen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Werving en selectie inhuuraanvragen / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Ontzorging en samenwerking / Weging: 20
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomsten hebben een initiële looptijd van 24 maanden (Nationale Ombudsman iets korter w.b.t. perceel 1 en 3) met mogelijkheid de raamovereenkomsten tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie hoofdstuk 2 van de aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overige inhuurbehoefte

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In paragraf 2.6 van de aanbestedingsleidraad is de geraamde omvang van de opdracht per aanbestedende dienst per jaar opgenomen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Werving en selectie inhuuraanvragen / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Ontzorging en samenwerking / Weging: 20
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomsten hebben een initiële looptijd van 24 maanden (Nationale Ombudsman iets korter w.b.t. perceel 1 en 3) met mogelijkheid de raamovereenkomsten tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie hoofdstuk 2 van de aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- UEA

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Format kerncompetentie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 9
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022