Dienstleistungen - 335732-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Buzău: Wartung von Straßenbeleuchtungen

2020/S 136-335732

Konzessionsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Buzău
Nationale Identifikationsnummer: 4233874
Postanschrift: Piața Daciei nr. 1
Ort: Buzău
NUTS-Code: RO222 Buzău
Postleitzahl: 120360
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Aurelia Turcoman
E-Mail: investitii@primariabuzau.ro
Telefon: +40 238726092
Fax: +40 238717950

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariabuzau.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100007840
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Bewerbungen oder gegebenenfalls Angebote sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delegarea gestiunii serviciului public de iluminat a municipiului Buzău

Referenznummer der Bekanntmachung: 4233874_2020_PAAPD1145658
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232100 Wartung von Straßenbeleuchtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public catre un operator, respectiv acordarea dreptului de exploatare si de administrare a serviciului, odata cu transferul sarcinilor și responsabilităților, astfel încât operatorul să poată acționa în mod independent și responsabil în vederea realizării obligațiilor sale legale si contractuale.Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt solicitate în termenul prevăzut la Cap. I.1) NUME, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT, secțiunea - Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, respectiv 20 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)., autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare cu 15 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Solicitările de clarificări primite de către Entitatea Contractantă după termenul limită pecificat nu vor fi luate în considerare.Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă prin e-mail: investitii@Toate clarificările emise de Entitatea Contractantă vor fi disponibile oricărui Operator Economic interesat prin accesarea secțiunii "LISTĂ CLARIFICĂRI, NOTIFICĂRI ȘI DECIZII" din Anunțul de concesiune asociat acestei proceduri prin intermediul Sistemului electronic de achiziții publice, utilizând interfața: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 901 563.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Diese Konzession ist in Lose aufgeteilt: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45451100 Ornamentierungsarbeiten
50232110 Betriebsbereitmachung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO222 Buzău
Hauptort der Ausführung:

Municipiul buzau

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delegarea gestiunii serviciului public de iluminat in Municipiul Buzău, se va efectua pentru urmatoarele actvitati:

A. Intretinerea si mentinerea in functiune a Serviciului de Iluminat

Public, care presupune:

— iluminatul căilor de circulație (auto, zone pentru pietoni si biciclisti), tunelurilor si pasajelor auto,

— iluminatul decorativ-arhitectural (pentru monumente, clădiri, fântâni),

— iluminatul parcurilor si al gradinilor,

— iluminatul ariilor utilitare (parcări, platforme utilitare etc.),

— iluminatul publicitar și de reclamă.

Lista operatiunilor necesare intretinerii si mentinerii in functiune a Serviciului de Iluminat Public, asa cum au fost identificate, se regaseste in Anexa 4 — „Lista operatiuni intretinere Serviciului de Iluminat Public”.

B. MONITORIZAREA SI DISPECERIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica cantitatile care fac obiectul serviciului cu respectarea prevederilor Legii 100/2019.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien:
  • Kriterium: 1. Eficiența energetică – 30 de puncte/ Pondere 30 % Descriere: Se va considera cea mai buna oferta, oferta care are cea mai mica valoare a energiei totale consumata intr-un an (4000h functionare). Aceasta va primi 30 puncte. Punctajul pentru restul ofertelor se va calcula cu formula: ofertant=(Et min/Et ofertant) * 30p Et ofertant — energia totala consumata conform ofertei “n” Et min — energia totala consumata conform cele mai bune oferte Pe — punctaj eficienta energetica oferta „ n” P — puncte Se evalueaza doar ofertele care indeplinesc parametrii luminotehnici solicitati. Ofertele care nu indeplinesc in integralitate parametrii luminotehnici solicitati se descalifică. Intra in licitatie electronica: NU Intră în reofertare:NU
  • Kriterium: 2. Garanție aparate de iluminat tip LED – 15 puncte/ Pondere 15 % Descriere: Pentru ofertanții care vor oferi o perioadă de o perioadă de garanție a aparatelor de iluminat cuprinsă între 60 si 180 de luni
  • Kriterium: Pretul ofertei
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit der Konzession
Laufzeit in Monaten: 60
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Se vor prezenta in cadrul ofertei – sectiunea documente de calificare –urmatoarele:

1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de Legea 100/2016 – FORMULARUL 9

2. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA.

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

Formularele vor fi completate deOfertant sau după caz, ofertantul asociat, terţul susţinător, subcontractantul declarat.a termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor depune in SEAP

Nota:ofertantul, ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractantul partiCipanti vor completat DUAE. De asemenea, ofertantul, ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante si a furnizorului de servicii auxiliare achiziţiei, implicate în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirie:

Toma Constantin –primar, Ionescu Constantin – consilier local, Vasile Gheorghe – consilier local, Ionescu Maria– consilier local, Vlad George Aurelian– consilier local, Serban Nicolae– consilier local, Banica Nicu-Liviu– consilier local, Stroe Leana– consilier local, Ionita Constantin – consilier local, Dunel Alexandru– consilier local, Huditoiu Bogdan Florin– consilier local, Anica Mihai– consilier local, Artene Florinel George– consilier local, Apostu Ionut Sorin –viceprimar, Florescu Constantin– consilier local, Tăndărescu Stefan – consilier local, Lazar Iulian Sorin– consilier local, Murgulet Vasile– consilier local, Tepelus Laurentiu Cristinel– consilier local, Ion Viorel– consilier local, Rosioru Silviu Laurentiu– consilier local, stefan cristian Ceausel- director economic, Turcoman Aurelia – Sef Seviciul Investitii, Achizitii Publice, Raileanu Laura-Consilier Serviciul Investitii, Achizitii Publice, Iancu Elena Alice– consilier Serviciul Investitii, Achizitii Publice,Voicu Alina Lorena – consilier Serviciul Investitii, Achizitii Public,Dima Viorel-Serviciul Juridic, Stirbat Doina Mihaela –consilier Serviciul Investitii, Achizitii Publice, Banucu Ileana – Director Directia Tehnica,Kati Orzea - consilier local,Gheorghiu Oana Ramona Catalina - consilier local, Stefan chirita- consilier

Așa cum este definit la art. 43 din Legea nr. 100/2016, o situație de conflict de interese reprezintă orice situaţie în care membrii personalului entităţii contractante care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea sau independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

Situațiile potențial generatoare de conflict de interese sunt cele enumerate la art. 44 din Legea nr. 100/2016, dar nu se limitează la acestea:

a)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;

b)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;

c)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d)situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante; Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10 % din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

e)situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante.

Totodată, autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.

Entitatea Contractantă exclude din procedură orice Operator Economic care a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar aceasta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti, a unei autorităţi administrative sau a unei organizaţii

Internaţionale.

Entitatea Contractantă exclude din procedură orice Operator Economic pentru care a obținut suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că acesta a încheiat cu alți Operatori Economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau/în legătură cu procedura în cauză.

Se consideră că Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificative la art 81 alin 5 din Legea 100/2016:

a)ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punctul de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate, potrivit documentaţiei de atribuire;

b)în cadrul organelor de conducere a 2 sau a mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică ori de orice altă natură.Înainte de excluderea unui operator economic potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză.Entitatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).Pentru a evita încadrarea în motivele de excludere de mai sus sau altele similare care ar putea duce la denaturarea concurenței, un Ofertant (fie individual, fie ca membru al unei Asocieri) nu va depune mai mult de o Ofertă.Ofertantul care depune mai multe Oferte va fi respins și toate Ofertele prezentate de respectivul Ofertant/Candidat vor fi respinse.Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire să depună Ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca Subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii Ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este Ofertant asociat.Entitatea Contractantă exclude din procedură orice Operator Economic care şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, platade daune-interese sau alte sancţiuni comparabile.Cel puțin următoarele situații sunt considerate a reprezenta în cadrul acestei proceduri de achiziție o încălcare gravă a obligațiilor contractuale:-neexecutarea obligaţiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, -livrarea unor produse sau servicii c... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

1.Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca a prestat în ultimii 3 ani, la nivelul a maxim 2 contracte, servicii de ilumiant public cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu 1.740.937 RON fara TVA. Prin experienta similara se intelege:prestarea de servicii care au avut ca obiect oricare din urmatoarele activitati, asa cum sunt acestea mentionate la art 3 lit. c) – g) din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public sau echivalent pentru operatorii economici straini: -iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanţa publică sau culturala pentru comunitatea locala; -iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor, targurilor şi altora asemenea;-iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor şi altor evenimente festive; - iluminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de acces pietonal; iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulatie rutiera; reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 2. Ofertantii vor depune FORMULARUL 13 3.Servicii „prestate” înseamna servicii prestate de Ofertant si receptionate de beneficiarul serviciilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul serviciilor si pentru care au fost emise “referinte adecvate” in sensul art 58 din Directiva 24/2016 si a art 38 din Directiva 23/2004. Intra in categoria “referintelor adecvate”/”referintelor” si vor fi prezentate de ofertanti la data depunerii ofertei, urmatoarele documente: - procesele-verbale de receptie a serviciilor prestate sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:- obiectul serviciului prestat astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara;- beneficiarii; - perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat/operat serviciul;-locul serviciului prestat;- valoarea serviciilor in lei fara TVA Nota 1: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. . (exemplu:; decembrie 2016 : 1 EUR = 4.5172 RON; decembrie 2017 : 4,644; decembrie 2018: 4,6531) Pentru anul 2020 se va folosi urmatorul curs: iulie 2020: 1 EUR = 4.844 RON. Nota 2: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1. Nota 3: Dacă, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificate în Anunțul de concesiune, Ofertanții trebuie să furnizeze Entității Contractante versiunea tradusă autorizat a acestora in limba romana.

Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cazul in care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat ori nu are posibilitatea obtinerii in termenul stabilit, din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta. - Documentele justificative, respectiv certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei, si anume Certificate valabile emise de organsime de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivelcorespunzator al managementului calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege) - copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Ofertantul castigator trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca certificatul sa-si pastreze valabilitatea pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. 2.) Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru servicii ce fac obiectul contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza. Autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente cu cele solicitate emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul in care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat ori nu are posibilitatea obtinerii in termenul stabilit, din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta. Documentele privind standardele de management al mediului nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se solicita prezentarea procedurilor specifice de lucru aplicabile activităților din contract, pentru prevenirea, reducerea și compensarea oricărui efect advers asupra mediului (care demonstrează gestionarea executării contractului în condiții care să nu polueze mediul și care să ecologizeze zonele de lucru conform obligațiilor din acordurile de mediu). Detinerea si prezentarea unui certificat sau echivalent care demonstreaza implementarea standardului ISO 14001:2015 sau echivalent va fi considerata suficienta pentru demonstrarea indeplinirii cerintei.În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă solicita ca aceştia să răspundă, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune. Se va prezenta FORMULARUL 8 coontinand informatii despre membrii asocierii si FORMULARUL 20 (acordul de asociere). In conformitate cu art 76-78 din Legea 100/2016 Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de concesiune, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.În cazul în care Ofertantul își exercită dreptul de a utiliza capacitățile unor Terți Susținători pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: ii. să prezinte, împreună cu Oferta, până la termenul limită pentru depunerea Ofertei, următoarele: a. Angajamentul Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului/Candidatului; FORMULARUL 12 b. Acordul/Acordurile de subcontractare între Ofertant și Terțul Susținător/Terții Susținători care îndeplinește/îndeplinesc și rolul de Subcontractant/Subcontractanți, menționând în același timp proporția(procentul) de subcontractare din Contract. FORMULARUL 19 În cazul în care Ofertantul/Candidatul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul Contractului, iar Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze precum si FORMULARUL 19

Se solicita prezentarea procedurilor specifice de lucru aplicabile activităților din contract, pentru asigurarea calitatii serviciului de iluminat public prestat. Detinerea si prezentarea unui certificat sau echivalent care demonstreaza implementarea standardului ISO 9001:2015 sau echivalent va fi considerata suficienta pentru demonstrarea indeplinirii cerintei.ofertantul trebuie sa faca dovada ca desfasurarii activitatii pe baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta: ANRE —atestate tip C1A si C2A. Se solicita prezentarea procedurilor specifice de lucru aplicabile activităților din contract, pentru asigurarea calitatii serviciului de iluminat public prestat. Detinerea si prezentarea unui certificat sau echivalent care demonstreaza implementarea standardului ISO 9001:2015 sau echivalent va fi considerata suficienta pentru demonstrarea indeplinirii cerintei. Operatorul trebuie sa faca dovada ca desfasurarii activitatii pe baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta: ANRE —atestate tip C1A si C2A. Operatorul se obliga ca, in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, sa obtina, in termen de 90 zile de la data semnarii contratului de delegare a gestiunii, licenta ANRSC, minim clasa 2, pentru activitatile specifice serviciului de iluminat public care fac obiectul contractului.

III.1.5)Angaben über vorbehaltene Konzessionen
III.2)Bedingungen für die Konzession
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Konzessionsausführung:
III.2.3)Angaben zu den für die Ausführung der Konzession verantwortlichen Mitarbeitern

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für die Einreichung der Bewerbungen oder den Eingang der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:

A. Garanția de participare la procedura de atribuire;

B. *doar în cazul unei Asocieri+ Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii; FORMULARUL 20

C. *doar în cazul unei Asocieri+ Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire; FORMULARUL 2

D. *dacă este cazul] Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere; FORMULARUL 12

G. *dacă este cazul+ Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei/Solicitării de participare; FORMULARUL 19

H. dovada certificarii sistemului de management al calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001, si sistemului de management de mediu, in conformitate cu standardul ISO 14001.

I. dovada desfasurarii activitatii pe baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta: ANRE —atestate tip C1A si C2A.

J. Propunerea Tehnică;

E. Propunerea Financiară.

Evaluarea fiecărei Oferte se va face în conformitate cu cerințele specifice prevăzute la secțiunea III.1 CONDIȚII DE PARTICIPARE din prezentele Instrucțiuni către Ofertanți și la Secțiunea corespunzatoare din Anunțul de CONCESIUNE asociat acestei proceduri.

Cerințele minime de calificare referitoare la:

i. Motivele de excludere,

ii. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Vor fi verificate:

i. pentru fiecare operator economic implicat în fiecare Oferta primită, indiferent de rolul acestuia (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Terț susținător, Subcontractant);

ii. pe baza documentelor justificative prezentate de operatorii economici în cadrul ofertei

Cerințele minime de calificare referitoare la Capacitatea tehnică și/sau profesională

Vor fi verificate:

i. pentru fiecare Ofertant (Ofertant individual, sau Asociere de operatori economici) care a prezentat o Ofertă

ii. pe baza documentelor justificative prezentate de Ofertant în cadrul ofertei și

iii. *dacă este cazul+ pe baza documentelor justificative prezentate de Terțul Susținător pe ale cărui capacități se bazează Ofertantul pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională.

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Tehnică:

i. este depusă în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire;

ii. se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se accepta Propuneri Tehnice care se referă numai la o parte din obiectul Contractului.

Demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor minime din Caietul de sarcini

Dacă este cazul, Entitatea Contractantă transmite Ofertanților prin e-mail (conform mentiunilor de la SECȚIUNEA I: ENTITATEA CONTRACTANTĂ- Punct(e) de contact / E-mail/fax din prezentele Instrucțiuni către Ofertanți) clarificări cu privire la Propunerile Tehnice în vederea finalizării evaluării acestora. Ofertanții transmit răspunsul prin e-mail.Evaluarea propunerilor tehnice se va face cu respectarea SECŢIUNII 6: Procesul de verificare şi evaluare – din HG 867/2016 precum si ale Legii 100/2016.Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Financiară:

i. se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se acceptă Propuneri Financiare care se referă numai la o parte din obiectul Contractului.

ii. Este corelată cu informațiile incluse în Propunerea Tehnică. Toate serviciile descrise în Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin prețuri în Propunerea Financiară.

Entitatea Contractantă poate solicita clarificări/completări ale informațiilor prezentate de Ofertanți cu privire la Propunerile Financiare prin e-mail (conform mentiunilor de la SECȚIUNEA I: ENTITATEA CONTRACTANTĂ- Punct(e) de contact / E-mail/fax din prezentele Instrucțiuni către Ofertanți). Ofertanții transmit răspunsul prin e-mail.Evaluarea propunerilor financiare se va face cu respectarea SECŢIUNII 6: Procesul de verificare şi evaluare – din HG 867/2016 precum si ale Legii 100/2016.Entitatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare precizaţi în Documentația de atribuire și Anunțul de Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă, neconformă sau neadecvată în situațiile descrise mai jos.În condițiile art. 89 alin. (2) din HG 867/2016 coroborat cu art 93 din Legea nr. 100/2016, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:

a) nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia şi nici cerinţele de calificare şi de selecţie prevăzute în documentele concesiunii

b) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 86 alin. (3)din HG 867/2016 respectiv ofertantul nu remediază în termenul acordat (3 zile) eventualele neconcordanțele referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare,precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia;

c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire;

d) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini sau ale documentului descriptiv, alternativă care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de concesiune nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini sau în documentul descriptiv;

e) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în condiţiile art. 38 din Lege;

f) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (1) lit. d) şi e) din Lege, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;

g) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare;

h) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una dintre cele două componente, aşa cum sunt precizate la art. 5 alin. (1) lit. w) din Lege.(propunerea tehnica si/sau propunerea financiara)

În condițiile art. 89 alin. (2) din HG 867/2016 coroborat cu art 93 din Legea nr. 100/2016, oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;

b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;

c) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice, ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia incidentă, alta decât cea în domeniul concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii.

d) Ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente;

e) Ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conținutul propunerii tehnice sau propunerii financiare in alte moduri decat cele permise de lege;

f) Ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice din Oferta sa;

g) Ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă cu privire la Oferta acestuia.

h) dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului de concesiune, neputând satisface în mod evident, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele entităţii contractante indicate în documentele concesiunii, inclusiv în situaţia în care oferta nu respectă specificaţiile tehnice şi/sau condiţiile Oferta este lipsită de relevanță pentru concesiune, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele autorității contractante sau ale entității contractante indicate în documentele concesiunii.Comunicarea rezultatului procedurii se va face cu respectarea Sectiunii IX Informarea ofertantilor din Legea 100/2016.

Entitatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a încheia contractul de concesiune.

Entitatea contractantă informează, cât mai curând posibil, fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului câştigător, motivele pentru care a decis să respingă oferta acestuia şi motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire.

La solicitarea părţii interesate, entitatea contractantă comunică, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la primirea unei solicitări scrise, fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei desemnate câştigătoare.

Entitatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii prevăzute mai sus privind atribuirea contractului de concesiune

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020