Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 335737-2020

16/07/2020    S136

Polska-Łubniany: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2020/S 136-335737

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 135-333608)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łubniany
Adres pocztowy: ul. Opolska 104
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Pośpiech
E-mail: ug@lubniany.pl
Tel.: +48 774270534
Faks: +48 774215024
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubniany.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane w granicach administracyjnych gminy Łubniany lub gminy Łubniany i gmin sąsiadujących, w przypadku zawarcia stosownych porozumień.

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 135-333608

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy
Zamiast:

Tel.: +49 774270534

Faks: +49 774215024

Powinno być:

Tel.: +48 774270534

Faks: +48 774215024

VII.2)Inne dodatkowe informacje: