Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 335741-2020

Kompaktansicht anzeigen

16/07/2020    S136

Polen-Krakau: Schutz- und Sicherheitskleidung

2020/S 136-335741

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: 121390415
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): 3 Regionalna Baza Logistyczna
Zu Händen von: Maria Jantas
E-Mail: m.jantas@ron.mil.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: jednostka sektora finansów publicznych
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Dostawa kombinezonu pilota wzór 2010
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Zgodnie z planem dostaw PUiW - teren Rzeczpospolitej Polskiej

NUTS-Code PL POLSKA

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonu pilota wzór 2010, sprawa nr 132/2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.
W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wytworzenia przedmiotów zamówienia oraz do ich dostarczania do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.Przedmioty zamówienia muszą być wyprodukowane według wymagań określonych w Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT) 606B/MON(zadanie nr 1 i nr 2).
Przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (z 2020 r.)
System zarządzania jakością dostawcy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015 (zadanie nr 1 i nr 2). Przedmioty zamówienia będą podlegały nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2110 (zadanie nr 1 i nr 2)
Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca w ofercie zobowiązany będzie podać termin realizacji zamówienia w zakresie każdego z zadań wybierając jeden spośród trzech terminów: do 10.11.2020 r.; do 20.11.2020 r.; do 30.11.2020 r.
Poszczególne przedmioty oraz opakowania powinny być znakowane kodami kreskowymi zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11.) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
Der Bieter muss alle Änderungen angeben, die sich bei Unterauftragnehmern während der Auftragsausführung ergeben
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Zadanie nr 1: Kombinezon pilota wzór 2010- zamówienie gwarantowane: 1 170 szt.; opcja: 100 szt.;
Zadanie nr 2: Kombinezon pilota wzór 2010- zamówienie gwarantowane: 1 000 szt.; opcja: 100 szt.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.
Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane wg cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego w druku ofertowym na drugim etapie postępowania. Zmiana cen będzie dopuszczalna w przypadkach określonych w umowie.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w ramach opcji zawarte zostaną we wzorze umowy, który zostanie udostępniony na drugim etapie postępowania.
Zamówienie w ramach opcji:
Zadanie nr 1: Kombinezon pilota wzór 2010- 100 szt..
Zadanie nr 2: Kombinezon pilota wzór 2010- 100 szt.
Termin wykonania zamówienia w ramach ewentualnych opcji: do 30.11.2020 r.
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung

Angaben zu den Losen

Los-Nr: 1 Bezeichnung: Kombinezon pilota wzór 2010
1)Kurze Beschreibung
Kombinezon pilota wzór 2010
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung

3)Menge oder Umfang
Zamówienie gwarantowane:
Zadanie nr 1. Kombinezon pilota wzór 2010 - 1 170 szt.
Zamówienie w ramach opcji:
Zadanie nr 1. Kombinezon pilota - do 100 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Kombinezon pilota wzór 2010
1)Kurze Beschreibung
Kombinezon pilota wzór 2010
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung

3)Menge oder Umfang
Zamówienie gwarantowane:
Zadanie nr 2.Kombinezon pilota wzór 2010 - 1 000 szt.
Zamówienie w ramach opcji:
Zadanie nr 2. Kombinezon pilota wzór 2010- 100 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Zaproszeni do składania ofert Wykonawcy, zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
Zadanie nr 1 – 27 000,00 zł;
Zadanie nr 2 – 25 000,00 zł;
Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium, zostaną przekazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na drugim etapie postępowania.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poniższych dokumentów:
1) faktury VAT za każdą dostawę, partię;
2) poprawnie wystawionego świadectwa zgodności;
3) poprawnie wystawionego dokumentu typu PZ (przychód zewnętrzny), bądź protokołu przyjęcia-przekazania.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności, zawierania umów factoringu których przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne od Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonanie którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje Zamawiającego do podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w umowie.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa powinna ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza).
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji.
Na drugim etapie postępowania, jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy, mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Powyższe dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. Z uwagi na fakt, że Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, Zamawiający dopuszcza posługiwanie się potencjałem wyłącznie tych podmiotów trzecich, które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia, przez co rozumie się posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:
Dla zadania nr 1: 120 000,00 zł,
Dla zadania nr 2: 100 000,00 zł,
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie może być mniejsza niż suma kwot wymaganych dla poszczególnych zadań (np. na zadanie nr 1 i zadanie nr 2, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie może być mniejsza niż 220 000,00 zł).
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć tych dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia.

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unterauftragnehmern (die zu deren Ablehnung führen können)

III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Beschleunigtes nichtoffenes Verfahren
Gründe für die Wahl des beschleunigten Verfahrens Postępowanie przetargowe uruchamiane jest po raz drugi.
Ponadto biorąc pod uwagę:
• krótki termin na realizację zamówienia maksymalnie do 30.11.2020 roku;
• czas niezbędny na przeprowadzenie procedury przetargowej (około 75 dni), przy założeniu, że nie będzie konieczności wielokrotnego wzywania do wyjaśnień treści oferty, nie wpłynie odwołanie w postępowaniu,
• czas niezbędny na wyprodukowanie 2 170 szt. kombinezonu pilota wzór 2010 (około 60 dni przy założeniu że uwarunkowania związane z COVID-19 nie wpłyną na termin realizacji zamówienia),
• RAZEM około 135 dni
• brak zabezpieczenia użytkowników w kombinezony pilota wzór 2010.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2018 r. poz. 2503) każdy żołnierz zawodowy z dniem powołania do zawodowej służby, nabywa uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania zgodnie z normami zawartymi w ww. rozporządzeniu. Z uwagi na obecnie niskie stany posiadania przedmiotów niniejszego postępowania w zasobach Sił Zbrojnych oraz konieczność zabezpieczenia bieżących potrzeb, istnieje pilna potrzeba pozyskania ww. PUiW w 2020 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi obawa niezrealizowania tej procedury przy zastosowaniu Ustawowych terminów.
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Zahl der Wirtschaftsteilnehmer 8
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: W przypadku, gdy warunki minimalne spełni więcej niż 8 (ośmiu) wykonawców, zamawiający stworzy ich listę rankingową przyznając oceny według poniższych zasad: 1.W celu oceny wniosków w zakresie kryterium selekcji żądane będzie przedstawienie wykazu należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uznawane będą dostawy wszelkiego rodzaju kombinezonów i mundurów dla służb mundurowych): − zadanie nr 1: za każdą wskazaną (jednak nie więcej niż 4 dostawy) dostawę, każda o wartości co najmniej 120.000,00 zł brutto Wykonawca otrzyma 25 pkt; − zadanie nr 2: za każdą wskazaną (jednak nie więcej niż 4 dostawy) dostawę, każda o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto Wykonawca otrzyma 25 pkt; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wraz z załączeniem referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DZUUE. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia w którym NBP opublikuje w/w informacje. 3.Punkty będą przydzielane wyłącznie na podstawie wykazu wykonanych dostaw, wraz z referencjami bądź innymi dokumentami, które Wykonawca złoży wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykazane dostawy powinny być dostawami wykonanymi lub wykonywanymi samodzielnie przez wykonawcę, bez możliwości posługiwania się potencjałem innych podmiotów. W przypadku, gdy wykonawca będzie posługiwał się doświadczeniem pozyskanym jako uczestnik konsorcjum, wykonawca będzie musiał udowodnić, iż osobiście zrealizował dostawy o wartościach wskazanych w pkt 1. 4.Pozycja wykonawcy na liście będzie uzależniona od sumy punktów uzyskanych za wykazane dostawy. 5.Jeżeli dwóch lub więcej wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów (więcej niż zero), o ich kolejności w rankingu decydować będzie łączna wartość brutto dostaw wskazanych w kolejności w wykazie. 6. W przypadku gdy podczas sporządzania rankingu w oparciu o powyższe zasady, Zamawiający nie będzie mógł wyłonić ośmiu Wykonawców do zaproszenia do złożenia oferty, o kolejności ujmowanych Wykonawców w rankingu, będzie decydować data złożenia wniosku (data i godzina rejestracji na platformie zakupowej). Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności będzie ujmowany wniosek złożony najwcześniej. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku modyfikacji, zmiany wniosku za datę złożenia wniosku będzie przyjmowana data ostatniej zmiany zarejestrowanej na platformie zakupowej. 7. Z utworzonej według ww. zasad listy rankingowej, do złożenia ofert zaproszonych zostanie ośmiu wykonawców o największej liczbie punktów. 8.Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią określone przez zamawiającego wymagania, będzie mniejsza niż osiem, do złożenia ofert zaproszeni zostaną wszyscy wykonawcy bez dokonania czynności ustalenia rankingu wykonawców.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien

1. Cena. Gewichtung 60

2. Termin wykonania. Gewichtung 20

3. Gwarancja. Gewichtung 20

IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
132/2020
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
28.7.2020 - 08:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Polnisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia i spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 oraz art. 131e ust. 1b, lit. a, b oraz c (lit. c tylko w zakresie art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8)) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 i 1b, lit. a, b ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
UWAGA
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o którym mowa w:
— lit. b), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
— lit. c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej której dotyczy dokument wskazany w pkt 2b, składa dokument o którym mowa powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
UWAGA
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. d) i e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. d) i e), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
g) jeżeli wykonawca będzie polegał na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, do wniosku musi dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający) oraz dokumenty i oświadczenia o których mowa powyżej lit od a) do f) (oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z lit. a) powinno dotyczyć tylko braku podstaw do wykluczenia). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 131e ust. 1 i 1b, lit. a, b ustawy Pzp;
h) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć tych dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
i) w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji: wykaz należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z referencjami bądź innymi dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
3. Jeżeli wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, na drugim etapie postępowania, zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów o których mowa w punkcie 2 lit. od a) do f) dotyczących podwykonawcy. Przepis art. 131e ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców.
4. Na drugim etapie postępowania, Zamawiający będzie żądał od wykonawców złożenia wraz z ofertą, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Zadanie nr 1 i nr 2: Kombinezon pilota wzór 2010 - aktualnego zaświadczenia poświadczającego posiadanie wzoru kombinezonu pilota wzór 2010 zgodnego z WDTT 606B/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 606B/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzającego, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym;
5. Na drugim etapie postępowania Zamawiający będzie również żądał od wykonawców złożenia wraz z ofertą dokumentu stwierdzającego, że system zarządzania jakością dostawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015 (zadanie nr 1 i nr 2).
6. Na drugim etapie postępowania, wykonawca zadeklaruje realizację zamówienia w jednym z trzech terminów realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw, nie później niż do 30.11.2020 r. (szczegóły w Opisie sposobu przygotowania wniosku).
7. Wykonawca składa wniosek za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób jego złożenia został opisany w Opisie sposobu przygotowania wniosku.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14.7.2020