Tjenesteydelser - 335762-2022

22/06/2022    S119

Danmark-København: Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2022/S 119-335762

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: SBF - Titti Kopp
E-mail: tiko@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334133&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334133&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn – Miljøundersøgelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71313400 Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører forundersøgelse af en kommende Als-Fyn forbindelse. Opgaven består hovedsageligt i at redegøre for påvirkning af miljø og natur i relation til:

• Forundersøgelse af kyst-kyst – Miljøundersøgelser

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71313430 Analyse af miljøindikatorer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører forundersøgelse af en kommende Als-Fyn forbindelse. Opgaven består hovedsageligt i at redegøre for påvirkning af miljø og natur i relation til:

• Forundersøgelse af kyst-kyst – Miljøundersøgelser

Formålet med den samlede forundersøgelse er med baggrund i en nærmere belysning af for eksempel tekniske løsninger, natur, miljø, klima, geoteknik, landskabsmæssige hensyn, anlægsøkonomi, finansielle, trafikale- og samfundsøkonomiske forhold m.v. at skabe et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb.

Nærværende opgave, som gennemføres af Sund og Bælt Holding A/S (”Ordregiver”), er en del af den samlede forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, som omhandler korridoranalyser, herunder, anlægstekniske analyser samt miljømæssige undersøgelser for kyst-kyst, landanlæg, trafikale analyser, samfundsmæssige analyser, klima- og erhvervsmæssige samt finansielle analyser, som beskrevet i projektets kommissorium, se bilag 2d. Opgaven skal gennemføres parallelt med de øvrige analyser, som beskrevet i kommissoriet.

Forundersøgelsen af kyst-kyst skal således sammen med resultaterne af de øvrige analyser under kommissoriet, som udføres parallelt med nærværende opgave, kunne danne et samlet grundlag for en politisk beslutning om evt. videreførelse af projektet i en egentlig projekterings- og VVM-fase.

Fokus vil i denne del af opgaven ligge på at foretage miljøundersøgelser på varierende niveau af konsekvenserne for miljøet ved forskellige valg af løsninger, herunder korridorer og konstruktionsmetoder samt i begrænset omfang i forhold til anlægstekniske processer i forhold til etablering og drift af kyst-kyst delen af en Als-fyn forbindelse. Der vil skulle arbejdes med forskellige muligt korridorforløb samt anlægstekniske løsninger på land og hav i tæt samarbejde med rådgiveren vedrørende ”Kyst-kyst forundersøgelse – Anlægstekniske undersøgelser” samt i samarbejde med Vejdirektoratet og dennes rådgivere, som er ansvarlig for størstedelen af de landanlæg, der indgår i forundersøgelsen, jf. bilag 2b. Opgaven kan løbende suppleres med øvrige analyser eller vurderinger, der kan bidrage til afdækningen af miljøkonsekvenserne i forhold til løsninger forbundet med etablering og drift af en Als-Fyn forbindelse. Miljøbegrebet skal forstås i bred forstand dækkende alle de miljøfaktorer, der er relevante ved en miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Opgaven består derudover i en koordinering af miljøundersøgelserne på tværs af forundersøgelsen. I den forbindelse skal der ses på kumulative effekter og laves samlede landskabskarakteranalyser samt visualisering i samarbejde med Vejdirektoratet og dennes rådgiveres.

Det samlede budget for denne del af forundersøgelsen er ca. 3,5 mio. DKK (inkl. option 1).

Option 1:

- Marine modelkørsler vedr. undervandsstøj, blokering og sedimentspild

Den samlede forundersøgelse inklusiv den eksterne kvalitetssikring skal være tilendebragt ultimo 2024.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/09/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1:

- Marine modelkørsler vedr. undervandsstøj, blokering og sedimentspild

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

For de seneste tre afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

 Tilbudsgivers omsætning, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

 Tilbudsgivers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til økonomisk og finansiel formåen, udfylder alene ét ESPD.

Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se dokument 03 - støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), afgives oplysninger om omsætning for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen, og vurderingen af egnethed sker på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Dokumentation: Den forventede vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste tre godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

(1) Samlet omsætning på minimum 6 mio. DKK pr. år i de seneste tre regnskabsår.

(2) Positiv egenkapital de seneste tre regnskabsår (dvs. at de seneste tre godkendte årsregnskaber skal udvise en positiv egenkapital).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

• Maks. fem (5) referencer med oplysning om tilbudsgivers mest relevante erfaring med sammenlignelige opgaver inden for de seneste tre år, jf. ESPD'et pkt. IV.C.

En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til teknisk og faglig kapacitet, udfylder alene ét ESPD.

Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring (se dokument 03 - støtteerklæring) eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de angivne kontaktpersoner. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

(1) Tilbudsgiver skal have udført mindst to sammenlignelige opgave udført inden for de seneste tre år.

Med "sammenlignelige opgaver" forstås:

Samlede forundersøgelser (miljø), samlede miljøkonsekvensvurderinger eller samlede strategiske miljøvurderinger af større offentlige og/eller statsejede selskabers infrastruktur projekter.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, tidspunkt for udførelsen (start og slut dato) og modtager af opgaven samt kontaktoplysninger på kontaktperson.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/11/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/08/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

ESPD

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD"). ESPD'et er fuldintegreret og tilgængeligt for tilbudsgiver via det elektroniske udbudssystem ”Digitale Udbud”.

Tilbudsgiver kan finde vejledning til udfyldelse af ESPD’et i bilag ”Guide til ESPD – Udfyldelse i Digitale Udbud. Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen. Tilbudsgiver skal derfor udfylde og uploade ESPD som et foreløbigt bevis for:

1) at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3), og

2) at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2) og i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3)

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal indgive særskilte ESPD'er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en eller flere støtteerklæringer (se dokument 03 - støtteerklæring), som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver konsortiedeltager udfylde særskilt ESPD. Anvendes underleverandører skal disses oplyses.

UDELUKKELSESGRUNDE

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre søgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Dokumentation: Den forventede vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende en serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver accepterer en serviceattest, som er udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022