Diensten - 335778-2022

Submission deadline has been amended by:  401041-2022
22/06/2022    S119

Frankrijk-Marseille: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2022/S 119-335778

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: hopitaux de provence
Nationaal identificatienummer: 26130008100484
Postadres: 80 rue Brochier
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13295
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://marchespublics.ght13.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.ght13.fr/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

prestations De Transports Sanitaires Terrestres Et De Transports De Personnes Pour Les Etablissements De Sante Du Groupement Hospitalier De Territoire (Ght) Hopitaux De Provence

Referentienummer: 2022-0346
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 27 863 600.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Collectifs Patients Accueil De Jour Hdj Amista - ch Aubagne

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 168 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Sanitaires Ambulances T2ih/Smur - ch Martigues

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85143000 Ambulancediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Sanitaires Tap - ch Edouard Toulouse

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60120000 Taxidiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transport De Patients Accueil De Jour Amista - ch La Ciotat

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 560 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Sanitaires En Tap - ch Allauch

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60120000 Taxidiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Sanitaires En Ambulances Bariatrique Ght

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85143000 Ambulancediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 561 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Sanitaires En Ambulances Pediatrique Couveuse Et Reseau Perinat Ght

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85143000 Ambulancediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 408 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Sanitaires En Tap Nuit Dim Ferie - tous Sites Aphm

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 182 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Sanitaires En Tap Fauteuil Jour - tous Sites Aphm

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 868 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Sanitaires En Tap Jour - tous Sites Aphm

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 816 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

transports Sanitaires En Ambulances Hia Laveran

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85143000 Ambulancediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL Provence-Alpes-Côte d’Azur
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 856 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

l'Accord-Cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/07/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022