Services - 33578-2017

28/01/2017    S20    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Hradec Králové: Technicko-inženýrské služby

2017/S 020-033578

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Královéhradecký kraj
70889546
Pivovarské náměstí 1245/2
Hradec Králové
500 03
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Baše
Tel.: +420 495817808
E-mail: base@cirihk.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_3743.html
Další informace lze získat na jiné adrese:
Centrum investic, rozvoje a inovací
71218840
Soukenická 54
Hradec Králové
500 03
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Baše
Tel.: +420 495817808
E-mail: vz@cirihk.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.cirihk.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Centrum investic, rozvoje a inovací
71218840
Soukenická 54
Hradec Králové
500 03
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Baše
Tel.: +420 495817808
E-mail: vz@cirihk.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.cirihk.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro projekt: Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje.

Spisové číslo: CIRI/2017/86
II.1.2)Hlavní kód CPV
71300000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) ve smyslu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je dále výkon relevantní inženýrské činnosti a výkon činnosti autorského dozoru.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – Heliport LZS Hradec Králové“, který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace projektu a všech jeho částí je závislá na získání financování prostřednictvím poskytnuté podpory.

Celý název veřejné zakázky je:

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro projekt: Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – Heliport LZS Hradec Králové.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 129 339.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71251000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Královéhradecký kraj.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) ve smyslu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je dále výkon relevantní inženýrské činnosti a výkon činnosti autorského dozoru.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – Heliport LZS Hradec Králové“, který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace projektu a všech jeho částí je závislá na získání financování prostřednictvím poskytnuté podpory.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 129 339.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 56
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Integrovaný regionální operační program.
II.2.14)Další informace

Doba uvedená v II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému je přepdokládaná doba trvání dílčího předmětu plnění a to předání konečné verze projektové dokumentace ve stupni DPS.

Vzhledem k tomu, že je realizace všech částí veřejné zakázky vázána na realizaci stavebních prací, bude faktická doba realizace smlouvy odvislá od realizace předmětných stavebních prací.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

a) doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – požadavek na:

— autorizaci v oboru pozemní stavby.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/03/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/03/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Sídlo zadavatele – Královéhradeckého kraje.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání obálek s nabídkami se mohou kromě zadavatele, zástupce zadavatele a komise pro otevírání obálek zúčastnit rovněž dodavatelé, jejichž nabídky byly řádně doručeny. Zástupce dodavatele, který se zúčastní otevírání obálek, se zapíše do listiny přítomných dodavatelů (účastníků).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa: http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa: http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/01/2017