Supplies - 33580-2022

21/01/2022    S15

Polska-Gdańsk: Wkłady barwiące

2022/S 015-033580

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 248-655623)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kasperowicz
E-mail: markas@pg.edu.pl
Tel.: +48 583486054
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pg.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP_144_055_D_21
II.1.2)Główny kod CPV
30125100 Wkłady barwiące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych ( tonery, tusze, taśmy, bębny, pojemniki na zużyty toner ) do drukarek, kserokopiarek, i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. w liczbach i asortymencie zawartym w formularzu rzeczowo-cenowym (załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ). Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć dostarczanie (częściowe) materiałów, na indywidualne zamówienia poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):,

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części:

CZĘŚĆ A – materiały eksploatacyjne do urządzeń Hewlett Packard i Samsung

CZĘŚĆ B - materiały eksploatacyjne do urządzeń producenta LEXMARK

CZĘŚĆ C - materiały eksploatacyjne do urządzeń producenta Kyocera Mita

CZĘŚĆ D - materiały eksploatacyjne do urządzeń różnych producentów (Minolta, Samsung, Canon, Epson, OKI, Brother, Develop, Nashuatec, Panasonic, DYMO, Xerox i kilku innych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 248-655623

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla

jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP_144_055_D_21

Powinno być:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla

jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP_244_055_D_21

Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 21/04/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 29/04/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: