Dienstleistungen - 335848-2022

22/06/2022    S119

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2022/S 119-335848

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA VELIKO TaRNOVO
Nationale Identifikationsnummer: 000133634
Postanschrift: pl. "Mayka Balgariya" No. 2
Ort: gr. Veliko Tarnovo
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postleitzahl: 5000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Daniela Doynova
E-Mail: mop_vt@abv.bg
Telefon: +359 62619229
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.veliko-tarnovo.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/15997
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/214420
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/214420
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника с водач за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции"

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника с водач за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции:

            - Обособена позиция № 1 – „Случаен автобусен превоз“;

            - Обособена позиция № 2 – „Превоз на товари и наем на специализирана техника с водач“;

            - Обособена позиция № 3 – „Наем на товарен автомобил с водач за нуждите на ОП „Зелени системи” и

            - Обособена позиция № 4 – „Наем на миячни машини (водоноски) с водач за нуждите на ОП „Зелени системи“

            Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции!

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 628 635.77 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Случаен автобусен превоз“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60140000 Bedarfspersonenbeförderung
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Hauptort der Ausführung:

Изпълнението на поръчката ще се извършва както на територията на Република България, така и в чужбина.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: извършване на случаен превоз на пътници с автобус по различни поводи, както на територията на Република България, така и в чужбина, в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново. Дейностите се изпълняват след писмено възлагане на конкретен маршрут, в т.ч. и посочена информация за вида на превозното средство в зависимост от броя на лицата, които ще пътуват по маршрута. За всеки конкретен маршрут, Изпълнителят предварително подготвя и предоставя за одобрение от представител на възложителя оферта, изготвена в съответствие с условията на поръчката.

Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за период от 24 месеца:

- случаен превоз на пътници на територията на Република България – 47 000 км;

- случаен международен превоз на пътници – 10 500 км.

Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите услуги, съобразно нуждите си, до размера на максимално допустимата стойност на договора.

За изпълнение на поръчката са необходими минимум:

1 бр. автобус с не по-малко от 10 и не повече от 20 седящи места без мястото на водача;

1 бр. автобус с не по-малко от 22 и не повече от 30 седящи места без мястото на водача;

1 бр. автобус с не по-малко от 30 и не повече от 45 седящи места без мястото на водача;

1 бр. автобус с над 45 седящи места без мястото на водача и

1 бр. автобус с над 50 седящи места без мястото на водача,

като:

1) За всяко едно от превозните средства трябва да има издадено заверено копие от лиценз на Общността за международен автобусен превоз на пътници;

2) Минимум 3 (три) от предложените автобуси трябва да са годни за превоз на деца, т.е. за тях трябва да има издадени: удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) и удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици;

3) Всички превозни средства трябва да отговарят на екологична категория „ЕВРО III” или по-висока.

Изпълнителят следва да осигури водачи, които да отговарят на изискванията на чл. 18 от НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и на всички други нормативни изисквания.

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Посочената прогнозна стойност за позицията представлява максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка!

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Община Велико Търново и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Община Велико Търново за съответната финансова година. Заплащането на услугите от възложителя се извършва чрез плащане стойността на всяка изпълнена Услуга по случен превоз на пътници – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на съответната Услуга.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Показател „Екологичност на превозните средства” / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 109 638.33 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Превоз на товари и наем на специализирана техника с водач“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60180000 Vermietung von Fahrzeugen für den Gütertransport mit Fahrer
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
60181000 Vermietung von Lastwagen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Hauptort der Ausführung:

Изпълнението на поръчката ще се извършва на територията на община Велико Търново, а при необходимост и на територията на страната.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: извършване на превоз на товари, товаро-разтоварни дейности и други услуги със специализирана техника с водач, в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново. Дейностите се изпълняват след писмено възлагане на конкретен маршрут/услуга в т.ч. и изрично посочване на МПС, което ще се използва, вида на товара, който ще се транспортира и срок за изпълнение (когато е приложимо). За всеки конкретен маршрут/услуга, Изпълнителят предварително подготвя и предоставя за одобрение от представител на възложителя оферта, изготвена в съответствие с условията на поръчката.

Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за период от 24 месеца:

- превоз на товари в рамките на град Велико Търново – 686 моточаса;

- превоз на товари извън град Велико Търново – 6 730 км;

- наем на специализирана техника с водач – 2 417 моточаса;

- транспортиране на специализирана техника при изпълнение на услугата извън града – 570 км;

- ръчно натоварване/разтоварване - 344 човекочаса.

Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите услуги, съобразно нуждите си, до размера на максимално допустимата стойност на договора.

За изпълнение на поръчката са необходими минимум:

1 бр. товарен автомобил /товароносимост между 3 и 5 т. включително/ - самосвал;

1 бр. товарен автомобил /товароносимост между 5 и 13 т. включително/ - самосвал;

1 бр. товарен автомобил /товароносимост между 13 и 24 т. включително/ - самосвал;

1 бр. товарен автомобил фургон;

1 бр. товарен автомобил платформа;

1 бр. товарен автомобил влекач с полуремарке /товароносимост на полуремарке над 20 т./;

1 бр. автокран товароподемност между 10 и 14 т. включително;

1 бр. автокран товароподемност между 14 и 40 т. включително;

1 бр. автокран товароподемност между 40 и 80 т. включително;

1 бр. товарач /мотокар/;

1 бр. колесен товарач /фадрома/;

1 бр. комбиниран багер;

2 бр. мини колесен товарач, като:

За всяко едно от превозните средства, с които ще се извършва превоз на товари, трябва да има издадено заверено копие от лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на товари на територията на Република България, с изключение на тези за които такова не се изисква съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗАвтП.

Изпълнителят следва да осигури водачи за превоза на товари, които да отговарят на изискванията на чл. 87 от НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и на всички други нормативни изисквания. Изпълнителят следва да осигури и водачи за изпълнение на услугите със специализирана техника, които трябва да притежават документ за правоспособност за работа със съответната техника съобразно действащото законодателство.

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Посочената прогнозна стойност за позицията представлява максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка!

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Община Велико Търново и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Община Велико Търново за съответната финансова година. Заплащането на услугите от възложителя се извършва чрез плащане стойността на всяка изпълнена Услуга по превоз на товари, товаро-разтоварни дейности или друга услуга със специализирана техника – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Показател „Екологичност на превозните средства” / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 172 973.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Наем на товарен автомобил с водач за нуждите на ОП „Зелени системи”

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60181000 Vermietung von Lastwagen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Hauptort der Ausführung:

Изпълнението на поръчката ще се извършва на територията на община Велико Търново, а при необходимост и на територията на страната.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: предоставянето на услуга с товарен автомобил /самосвал/ за изпълнение на дейностите по извозване на трева, клони и други от парковете и зелените площи на територията на гр. Велико Търново до депо с. Шереметя. При необходимост ще бъдат възлагани и други маршрути в зависимост с конкретните потребности на ОП „Зелени системи“. Дейностите се изпълняват след подаване на заявка (устна или писмена) до Изпълнителя от представител на ОП „Зелени системи“ с посочване на конкретната дейност, маршрут, вид на товара, който ще се транспортира, и срок за изпълнение (когато е приложимо).

Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за период от 24 месеца:

- изпълнение на курс /с транспорт до с. Шереметя/ - 150 курса;

- изпълнение на услугата – 800 мсм.

Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите услуги, съобразно нуждите си, до размера на максимално допустимата стойност на договора.

За изпълнение на поръчката е необходим минимум един товарен автомобил (самосвал) с товароносимост до 3,5 т., който да отговаря на посочените минимални характеристики в Техническата спецификация – Приложение № 1-ОП3.

Изпълнителят следва да осигури поне един шофьор за изпълнение на услугата. Водачът/ите на МПС трябва да притежава/т съответния документ за правоспособност.

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Посочената прогнозна стойност за позицията представлява максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка!

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Общинско предприятие „Зелени системи“, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Велико Търново, за съответната финансова година. Заплащането от възложителя се извършва чрез плащане стойността на изпълнените услуги по съответната заявка – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Показател „Екологичност на превозното средство” / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 70 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 160 425.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Посоченият в II.2.5 показател, оценяващ предложената цена, е съставен от 3 подпоказателя: Ц1, оценяващ предложената единична цена за 1 курс /с транспорт до с. Шереметя/ в лева без ДДС (тежест 20%); Ц2, оценяващ предложената единична цена за 1 машиносмяна в лева без ДДС (тежест 50 %) и Ц3, оценяващ предложената единична цена за 1 км в лева без ДДС (тежест 30%).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Наем на миячни машини (водоноски) с водач за нуждите на ОП „Зелени системи“

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60181000 Vermietung von Lastwagen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Hauptort der Ausführung:

Услугата се предоставя на територията на кв. „Бузлуджа”, кв. „Зона Б” и кв. „Чолаковци“ в гр. Велико Търново, а при необходимост и в други райони на територията на гр. Велико Търново.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: измиване на пътни настилки, тротоари и площади, поливане на зелени площи и други услуги, предоставяни с водоноски, в зависимост от конкретните потребности на ОП „Зелени системи”. Дейностите се изпълняват след подаване на заявка (устна или писмена) до Изпълнителя от представител на ОП „Зелени системи“ с посочване на конкретен маршрут/услуга, в т.ч. посочване на броя водоноски, които ще са необходими и срок за изпълнение (когато е приложимо).

Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за период от 24 месеца: 260 мсм. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите услуги, съобразно нуждите си, до размера на максимално допустимата стойност на договора.

За изпълнение на поръчката са необходими минимум: 2 бр. миячни машини (водоноски) с вместимост на резервоара за вода мин. 8 м3 .

Изпълнителят следва да осигури по един шофьор и двама работника (мияч и лопатар) за всяка една от миячните машини. Водачите на специализираните МПС трябва да притежават съответния документ за правоспособност.

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Посочената прогнозна стойност за позицията представлява максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка!

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Общинско предприятие „Зелени системи“, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Велико Търново, за съответната финансова година. Заплащането от възложителя се извършва чрез плащане стойността на изпълнените услуги по съответната заявка – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Показател „Екологичност на превозните средства” / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 70 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 185 599.44 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

За обособена позиция № 1 - „Случаен автобусен превоз”:

Участникът трябва да разполага с валиден лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността.

За обособена позиция № 2 - „Превоз на товари и наем на специализирана техника с водач”:

Участникът трябва да разполага с:

а) валиден лиценз за превоз на товари на територията на Република България или

б) валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари - лиценз на Общността.

За обособена позиция № 3 - „Наем на товарен автомобил с водач за нуждите на ОП „Зелени системи” и обособена позиция № 4 - „Наем на миячни машини (водоноски) с водач за нуждите на ОП „Зелени системи“: Не се поставя изискване за годност.

Забележка: За участници - чуждестранни лица се приемат и еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

На етапа на подаване на офертата участникът декларира в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП информация, в съответствие с изискването.

Документите, с които се доказват декларираните обстоятелства се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За доказване на изискването участниците представят:

За обособена позиция № 1:

Заверено копие на лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността или еквивалент.

За обособена позиция № 2:

Заверено копие на лиценз за превоз на товари на територията на Република България или на лиценз за извършване на международен превоз на товари - лиценз на Общността или еквивалент.

Възложителят няма да изисква документа, ако до него има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или може да бъде осигурен чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

* Ако участникът възнамерява да използва подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионални възможности на участниците.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Обособени позиции № 1 и № 2 следва да се изпълняват от лицензиран превозвач съгласно Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от максимално допустимата стойност на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и относими към предмета на поръчката, както следва: а) относно задължения, свързани с данъци и осигуровки: НАП: www.nap.bg; б) относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: МОСВ: www5.moew.government.bg; в) относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: МТСП: www.mlsp.government.bg, Агенция по заетостта: www.az.government.bg, ИА ГИТ: www.gli.government.bg.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/07/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

След 18 месеца.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 72, ал. 4 от ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК;

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия закон;

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП. Когато е приложимо, ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите за подбор. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

Липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Възлагане на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП: обособени позиции № 5, 6 и 7 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане:

- ОП № 5 - „Наем на автовишки с водач за нуждите на ОП „Зелени системи“, прогнозна стойност - 18 633,60 лв. без ДДС;

- ОП № 6 - „Случаен превоз на пътници за нуждите на Областен информационен център – Велико Търново по проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020“, прогнозна стойност – 1 950,00 лв. без ДДС и

- ОП № 7 - „Обществен превоз на пътници по линия Велико Търново – Ксилифор“, прогнозна стойност - 833,33 лв. без ДДС.

Остатъчната стойност на поръчката след отделянето на ОП № 5, № 6 и № 7 е 628 635,77 лв. без вкл. ДДС и ще бъде възложена с настоящата поръчка.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие и до възложителя.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022