Dienstleistungen - 335848-2022

Submission deadline has been amended by:  401132-2022
22/06/2022    S119

България-Велико Търново: Услуги на обществения пътен транспорт

2022/S 119-335848

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Национален регистрационен номер: 000133634
Пощенски адрес: пл. "Майка България" № 2
Град: гр. Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Дойнова
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Телефон: +359 62619229
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15997
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/214420
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/214420
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника с водач за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции"

II.1.2)Основен CPV код
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника с водач за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции:

            - Обособена позиция № 1 – „Случаен автобусен превоз“;

            - Обособена позиция № 2 – „Превоз на товари и наем на специализирана техника с водач“;

            - Обособена позиция № 3 – „Наем на товарен автомобил с водач за нуждите на ОП „Зелени системи” и

            - Обособена позиция № 4 – „Наем на миячни машини (водоноски) с водач за нуждите на ОП „Зелени системи“

            Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции!

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 628 635.77 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Случаен автобусен превоз“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60140000 Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

Изпълнението на поръчката ще се извършва както на територията на Република България, така и в чужбина.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: извършване на случаен превоз на пътници с автобус по различни поводи, както на територията на Република България, така и в чужбина, в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново. Дейностите се изпълняват след писмено възлагане на конкретен маршрут, в т.ч. и посочена информация за вида на превозното средство в зависимост от броя на лицата, които ще пътуват по маршрута. За всеки конкретен маршрут, Изпълнителят предварително подготвя и предоставя за одобрение от представител на възложителя оферта, изготвена в съответствие с условията на поръчката.

Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за период от 24 месеца:

- случаен превоз на пътници на територията на Република България – 47 000 км;

- случаен международен превоз на пътници – 10 500 км.

Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите услуги, съобразно нуждите си, до размера на максимално допустимата стойност на договора.

За изпълнение на поръчката са необходими минимум:

1 бр. автобус с не по-малко от 10 и не повече от 20 седящи места без мястото на водача;

1 бр. автобус с не по-малко от 22 и не повече от 30 седящи места без мястото на водача;

1 бр. автобус с не по-малко от 30 и не повече от 45 седящи места без мястото на водача;

1 бр. автобус с над 45 седящи места без мястото на водача и

1 бр. автобус с над 50 седящи места без мястото на водача,

като:

1) За всяко едно от превозните средства трябва да има издадено заверено копие от лиценз на Общността за международен автобусен превоз на пътници;

2) Минимум 3 (три) от предложените автобуси трябва да са годни за превоз на деца, т.е. за тях трябва да има издадени: удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) и удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици;

3) Всички превозни средства трябва да отговарят на екологична категория „ЕВРО III” или по-висока.

Изпълнителят следва да осигури водачи, които да отговарят на изискванията на чл. 18 от НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и на всички други нормативни изисквания.

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Посочената прогнозна стойност за позицията представлява максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка!

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Община Велико Търново и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Община Велико Търново за съответната финансова година. Заплащането на услугите от възложителя се извършва чрез плащане стойността на всяка изпълнена Услуга по случен превоз на пътници – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на съответната Услуга.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател „Екологичност на превозните средства” / Тежест: 40 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 109 638.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Превоз на товари и наем на специализирана техника с водач“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60180000 Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
60181000 Услуги по даване под наем на камиони с водач
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

Изпълнението на поръчката ще се извършва на територията на община Велико Търново, а при необходимост и на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: извършване на превоз на товари, товаро-разтоварни дейности и други услуги със специализирана техника с водач, в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново. Дейностите се изпълняват след писмено възлагане на конкретен маршрут/услуга в т.ч. и изрично посочване на МПС, което ще се използва, вида на товара, който ще се транспортира и срок за изпълнение (когато е приложимо). За всеки конкретен маршрут/услуга, Изпълнителят предварително подготвя и предоставя за одобрение от представител на възложителя оферта, изготвена в съответствие с условията на поръчката.

Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за период от 24 месеца:

- превоз на товари в рамките на град Велико Търново – 686 моточаса;

- превоз на товари извън град Велико Търново – 6 730 км;

- наем на специализирана техника с водач – 2 417 моточаса;

- транспортиране на специализирана техника при изпълнение на услугата извън града – 570 км;

- ръчно натоварване/разтоварване - 344 човекочаса.

Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите услуги, съобразно нуждите си, до размера на максимално допустимата стойност на договора.

За изпълнение на поръчката са необходими минимум:

1 бр. товарен автомобил /товароносимост между 3 и 5 т. включително/ - самосвал;

1 бр. товарен автомобил /товароносимост между 5 и 13 т. включително/ - самосвал;

1 бр. товарен автомобил /товароносимост между 13 и 24 т. включително/ - самосвал;

1 бр. товарен автомобил фургон;

1 бр. товарен автомобил платформа;

1 бр. товарен автомобил влекач с полуремарке /товароносимост на полуремарке над 20 т./;

1 бр. автокран товароподемност между 10 и 14 т. включително;

1 бр. автокран товароподемност между 14 и 40 т. включително;

1 бр. автокран товароподемност между 40 и 80 т. включително;

1 бр. товарач /мотокар/;

1 бр. колесен товарач /фадрома/;

1 бр. комбиниран багер;

2 бр. мини колесен товарач, като:

За всяко едно от превозните средства, с които ще се извършва превоз на товари, трябва да има издадено заверено копие от лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на товари на територията на Република България, с изключение на тези за които такова не се изисква съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗАвтП.

Изпълнителят следва да осигури водачи за превоза на товари, които да отговарят на изискванията на чл. 87 от НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и на всички други нормативни изисквания. Изпълнителят следва да осигури и водачи за изпълнение на услугите със специализирана техника, които трябва да притежават документ за правоспособност за работа със съответната техника съобразно действащото законодателство.

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Посочената прогнозна стойност за позицията представлява максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка!

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Община Велико Търново и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Община Велико Търново за съответната финансова година. Заплащането на услугите от възложителя се извършва чрез плащане стойността на всяка изпълнена Услуга по превоз на товари, товаро-разтоварни дейности или друга услуга със специализирана техника – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател „Екологичност на превозните средства” / Тежест: 40 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 172 973.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Наем на товарен автомобил с водач за нуждите на ОП „Зелени системи”

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60181000 Услуги по даване под наем на камиони с водач
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

Изпълнението на поръчката ще се извършва на територията на община Велико Търново, а при необходимост и на територията на страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: предоставянето на услуга с товарен автомобил /самосвал/ за изпълнение на дейностите по извозване на трева, клони и други от парковете и зелените площи на територията на гр. Велико Търново до депо с. Шереметя. При необходимост ще бъдат възлагани и други маршрути в зависимост с конкретните потребности на ОП „Зелени системи“. Дейностите се изпълняват след подаване на заявка (устна или писмена) до Изпълнителя от представител на ОП „Зелени системи“ с посочване на конкретната дейност, маршрут, вид на товара, който ще се транспортира, и срок за изпълнение (когато е приложимо).

Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за период от 24 месеца:

- изпълнение на курс /с транспорт до с. Шереметя/ - 150 курса;

- изпълнение на услугата – 800 мсм.

Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите услуги, съобразно нуждите си, до размера на максимално допустимата стойност на договора.

За изпълнение на поръчката е необходим минимум един товарен автомобил (самосвал) с товароносимост до 3,5 т., който да отговаря на посочените минимални характеристики в Техническата спецификация – Приложение № 1-ОП3.

Изпълнителят следва да осигури поне един шофьор за изпълнение на услугата. Водачът/ите на МПС трябва да притежава/т съответния документ за правоспособност.

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Посочената прогнозна стойност за позицията представлява максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка!

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Общинско предприятие „Зелени системи“, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Велико Търново, за съответната финансова година. Заплащането от възложителя се извършва чрез плащане стойността на изпълнените услуги по съответната заявка – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател „Екологичност на превозното средство” / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 160 425.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият в II.2.5 показател, оценяващ предложената цена, е съставен от 3 подпоказателя: Ц1, оценяващ предложената единична цена за 1 курс /с транспорт до с. Шереметя/ в лева без ДДС (тежест 20%); Ц2, оценяващ предложената единична цена за 1 машиносмяна в лева без ДДС (тежест 50 %) и Ц3, оценяващ предложената единична цена за 1 км в лева без ДДС (тежест 30%).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Наем на миячни машини (водоноски) с водач за нуждите на ОП „Зелени системи“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
60181000 Услуги по даване под наем на камиони с водач
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

Услугата се предоставя на територията на кв. „Бузлуджа”, кв. „Зона Б” и кв. „Чолаковци“ в гр. Велико Търново, а при необходимост и в други райони на територията на гр. Велико Търново.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: измиване на пътни настилки, тротоари и площади, поливане на зелени площи и други услуги, предоставяни с водоноски, в зависимост от конкретните потребности на ОП „Зелени системи”. Дейностите се изпълняват след подаване на заявка (устна или писмена) до Изпълнителя от представител на ОП „Зелени системи“ с посочване на конкретен маршрут/услуга, в т.ч. посочване на броя водоноски, които ще са необходими и срок за изпълнение (когато е приложимо).

Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за период от 24 месеца: 260 мсм. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите услуги, съобразно нуждите си, до размера на максимално допустимата стойност на договора.

За изпълнение на поръчката са необходими минимум: 2 бр. миячни машини (водоноски) с вместимост на резервоара за вода мин. 8 м3 .

Изпълнителят следва да осигури по един шофьор и двама работника (мияч и лопатар) за всяка една от миячните машини. Водачите на специализираните МПС трябва да притежават съответния документ за правоспособност.

Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Посочената прогнозна стойност за позицията представлява максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка!

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Общинско предприятие „Зелени системи“, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Велико Търново, за съответната финансова година. Заплащането от възложителя се извършва чрез плащане стойността на изпълнените услуги по съответната заявка – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател „Екологичност на превозните средства” / Тежест: 30 %
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 185 599.44 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособена позиция № 1 - „Случаен автобусен превоз”:

Участникът трябва да разполага с валиден лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността.

За обособена позиция № 2 - „Превоз на товари и наем на специализирана техника с водач”:

Участникът трябва да разполага с:

а) валиден лиценз за превоз на товари на територията на Република България или

б) валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари - лиценз на Общността.

За обособена позиция № 3 - „Наем на товарен автомобил с водач за нуждите на ОП „Зелени системи” и обособена позиция № 4 - „Наем на миячни машини (водоноски) с водач за нуждите на ОП „Зелени системи“: Не се поставя изискване за годност.

Забележка: За участници - чуждестранни лица се приемат и еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

На етапа на подаване на офертата участникът декларира в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП информация, в съответствие с изискването.

Документите, с които се доказват декларираните обстоятелства се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За доказване на изискването участниците представят:

За обособена позиция № 1:

Заверено копие на лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността или еквивалент.

За обособена позиция № 2:

Заверено копие на лиценз за превоз на товари на територията на Република България или на лиценз за извършване на международен превоз на товари - лиценз на Общността или еквивалент.

Възложителят няма да изисква документа, ако до него има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или може да бъде осигурен чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

* Ако участникът възнамерява да използва подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионални възможности на участниците.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Обособени позиции № 1 и № 2 следва да се изпълняват от лицензиран превозвач съгласно Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от максимално допустимата стойност на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и относими към предмета на поръчката, както следва: а) относно задължения, свързани с данъци и осигуровки: НАП: www.nap.bg; б) относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: МОСВ: www5.moew.government.bg; в) относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: МТСП: www.mlsp.government.bg, Агенция по заетостта: www.az.government.bg, ИА ГИТ: www.gli.government.bg.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/12/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2022
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

След 18 месеца.

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 72, ал. 4 от ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК;

5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия закон;

8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис от задължените лица по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП. Когато е приложимо, ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите за подбор. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

Липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Възлагане на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП: обособени позиции № 5, 6 и 7 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане:

- ОП № 5 - „Наем на автовишки с водач за нуждите на ОП „Зелени системи“, прогнозна стойност - 18 633,60 лв. без ДДС;

- ОП № 6 - „Случаен превоз на пътници за нуждите на Областен информационен център – Велико Търново по проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020“, прогнозна стойност – 1 950,00 лв. без ДДС и

- ОП № 7 - „Обществен превоз на пътници по линия Велико Търново – Ксилифор“, прогнозна стойност - 833,33 лв. без ДДС.

Остатъчната стойност на поръчката след отделянето на ОП № 5, № 6 и № 7 е 628 635,77 лв. без вкл. ДДС и ще бъде възложена с настоящата поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие и до възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022