Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 335849-2022

22/06/2022    S119

България-София: Строителен надзор

2022/S 119-335849

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Национален регистрационен номер: 129010029
Пощенски адрес: бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Петя Якимова
Електронна поща: petyayakimova@abv.bg
Телефон: +359 887965014
Факс: +359 29311574
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://justice.government.bg/home/index/a29b3d80-11a0-44c7-909c-9e3328169925?top=1
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18394
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/211691
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/211691
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Изпълнение на наказанията

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house)“

II.1.2)Основен CPV код
71520000 Строителен надзор
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house)“.

Предметът на поръчката включва изпълнение на консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, и въвеждане на строежа в експлоатация;

Упражняване на контрол по спазване изискванията за здравословни и безопасни условия за труд;

Съставяне на технически паспорт на строежа

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 334.65 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG415 Кюстендил / Kyustendil
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, е в с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка ще бъде възложена консултантска услуга с предмет Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house)“ , находящ се в ПИ с идентификатор 65245.3.486, в с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил.

Услугата включва следните дейности: упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Съставяне и подписване на всички документи, актове, протоколи, заповедни книги и др. по време на строителството, съгласно действащите нормативни разпоредби за контрол, законосъобразно изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи по време на строителството, включително Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, организиране на приемателна комисия и всички процедури до получаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 334.65 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 510
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Програмна област 19 „Корекционни услуги и задържане преди съдебния процес“, Приоритетна ос „Подобряване на корекционните услуги“, код BGJUSTICE -1.001-0001-C01.

II.2.14)Допълнителна информация

Срок за упражняване на строителен надзор – съобразно срока за изпълнение на СМР на обекта– до 510 календарни

дни, като срокът е от датата на съставяне и подписване на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа до завършване на предвидените строителните и монтажни работи и въвеждането на строежа в експлоатация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ, или Удостоверение/документ за правото на упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Документът за доказване съответствието с поставеното изискване – копие на валидно Удостоверение за извършване на дейността, вписано в публичния регистър при Дирекцията за национален строителен контрол. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Документът за доказване съответствието с поставеното изискване се представя от участника, в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва с годишен финансов отчети или негови съставни части, когато публикуването му се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката или еквивалентен документ. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. Участниците следва да имат застраховка "Професионална отговорност", произтичаща от нормативен акт ( чл. 61, ал. 1, т.2 от ЗОП)

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Документ, с който се доказва: заверено копие на застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ „Професионална отговорност” или еквивалентен документ (за чуждестранните лица).

Документите за доказване на критериите за подбор се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, в размер не по-малък 100 000 лв.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се разбира: годишен оборот, реализиран от изпълнението на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор.

2.Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” за консултант, извършващ строителен надзор, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума на застраховката съгласно чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За (строежи трета категория – 100 000 лв.) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 171а от ЗУТ.

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. Участникът следва да има внедрена и да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 с обхват упражняване на строителен надзор. Документ, с който се доказва - копие заверено „вярно с оригинала“ на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015, с обхват упражняване на строителен надзор . Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Документите за доказване на критериите за подбор се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) услуга, която да е с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на поръчката

Под „идентични или сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности по упражняване на строителен надзор при строителство (ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция) на жилищни или обществени сгради.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват упражняване на строителен надзор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/07/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя или в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, което в размер на 30% от стойността на договора с ДДС, когато такова е поискано от Изпълнителя.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на поръчката, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

3. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:

- Участници, които са свързани лица

- Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3жот Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

- Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

-Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

- Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

- Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;

-Участник подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

-Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

- Участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл.9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

4. Поръчката се провежда по реда в чл. 104, ал. 2 от ЗОП и комисията ще извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022