С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 335942-2020

17/07/2020    S137

Итaлия-Испра: Доставка, монтаж и поддръжка на системи за физическа сигурност, както и на други системи

2020/S 137-335942

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 115-278053)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.I.5 - Safety and Security
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-r-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и поддръжка на системи за физическа сигурност, както и на други системи

Референтен номер: JRC/IPR/2020/RP/0289
II.1.2)Основен CPV код
50600000 Услуги по ремонт и поддържане на материали за защита и безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съвместният изследователски център (JRC) възнамерява да осигури услуги, свързани с доставката, монтажа и поддръжката на системи за физическа защита и други системи за тяхната поддръжка, както системи за откриване на пожар и системи за предаване на звук. Системите за физическа защита включват оборудване за видеонаблюдение, предупредителни системи и системи за контрол на достъпа, включително управлението на ключове. Всички тези системи трябва да могат да бъдат разширявани, подобрявани и поддържани в съответствие с действащото законодателство.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 115-278053

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Краен срок за получаване на оферти или заявления
Вместо:
Дата: 20/07/2020
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 03/08/2020
Местно време: 16:00
VII.2)Друга допълнителна информация: