Diensten - 335978-2019

17/07/2019    S136

Polen-Krakau: Ondersteuningsdiensten voor ziekenhuis

2019/S 136-335978

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 123-300585)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postadres: ul. Kopernika 36
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-501
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Telefoon: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu informatycznego

Referentienummer: NSSU.DFP.271.49.2019.LS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85112000 Ondersteuningsdiensten voor ziekenhuis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) i 4 do SIWZ - wzór umowy (wraz z załącznikami). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zamawiający informuje, iż w dniu 4.3.2019 r. opublikował na swojej stronie internetowej http://www.su.krakow.pl/dialog-techniczny „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Zamawiający udostępnił w dokumentacji do obecnego postępowania przetargowego wszelkie informacje jakie przekazano uczestnikom dialogu, wraz z protokołem końcowym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/07/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 123-300585

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje:

a) co najmniej 1 usługę polegającą na myciu, dezynfekcji i sterylizacji wysoko i niskotemperaturowej sprzętu medycznego i narzędzi medycznych, na kwotę nie niższą niż 3 000 000,00 PLN przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;

W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jej należyte wykonywanie, upłynęło co najmniej 12 miesięcy, a usługa spełnia pozostałe wymagania określone w niniejszym punkcie.

b) co najmniej 3 zamówienia polegające na dostarczeniu i wdrożeniu oprogramowania informatycznego służącego do kompleksowej obsługi sterylizatorni, w tym:

— co najmniej 2 zamówienia polegające na zintegrowaniu oprogramowania służącego do kompleksowej obsługi Sterylizatorni z systemem HIS (Szpitalnym Systemem Informatycznym),

— co najmniej 1 zamówienie polegające na zintegrowaniu oprogramowania służącego do kompleksowej obsługi Sterylizatorni z urządzeniami pomiarowymi (ciśnienia, temperatury, przewodności).

W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zadania do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jego należyte wykonywanie, doszło do dostarczenia i wdrożeniu oprogramowania informatycznego o wymaganiach określonych w niniejszym punkcie.

2. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 6 osobami, posiadającymi wykształcenie technika sterylizacji, gdzie każda z tych osób posiada co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu (tj. technika sterylizacji).

Te lezen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje:

a) co najmniej 1 usługę polegającą na myciu, dezynfekcji i sterylizacji wysoko i niskotemperaturowej sprzętu medycznego i narzędzi medycznych, na kwotę nie niższą niż 3 000 000,00 PLN przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;

W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jej należyte wykonywanie, upłynęło co najmniej 12 miesięcy, a usługa spełnia pozostałe wymagania określone w niniejszym punkcie;

b) co najmniej 2 zamówienia polegające na dostarczeniu i wdrożeniu systemu informatycznego, w tym: co najmniej 1 zamówienie obejmujące integrację systemu z aparatami sterylizującymi oraz co najmniej 1 zamówienie obejmujące integrację systemu z urządzeniami pomiarowymi (ciśnienia, temperatury, przewodności);

oraz

co najmniej 2 zamówienia polegające na integracji oprogramowania informatycznego z systemem HIS (szpitalnym systemem informatycznym).

W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zadania do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jego należyte wykonywanie, doszło odpowiednio do: dostarczenia i wdrożeniu systemu informatycznego o wymaganiach określonych w niniejszym punkcie oraz integracji oprogramowania informatycznego z systemem HIS.

2. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 6 osobami, posiadającymi wykształcenie technika sterylizacji, gdzie każda z tych osób posiada co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu (tj. technika sterylizacji).

VII.2)Overige nadere inlichtingen: