Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Строителство - 335997-2014

Компактен изглед

Това обявление бе отменено от:  246661-2015
04/10/2014    S191

България-София: Строителни и монтажни работи на пътища

2014/S 191-335997

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 000695089
Пощенски адрес: бул. „Македония“ № 3
Град: София
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“
На вниманието на: Радослава Милчева/инж. Райчо Яръмов
Адрес за електронна поща: r.milcheva@api.bg
Телефон: +359 29173396
Факс: +359 29173398

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/otkriti-proceduri-2014-g

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Агенция „Пътна инфраструктура“
Пощенски адрес: бул. „Македония“ № 3
Град: София
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Деловодство
На вниманието на: завеждащ деловодството при АПИ
Телефон: +359 29173246

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Друго: проектиране, строителство, поддържане и ремон
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309".
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София.

код NUTS BG412 Sofia

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Строежът има сл. х-ки: Осн. цел и предмет на строителството по съответните части е както следва:
> част "Пътна"-Строит. обхваща директното трасе и реконстр. на СОП в уч. от км 0+780 до км 6+308.17 на СОП в т. ч. - изграждането на 3 пътни възли /п.в. Стефансон, п.в. Ломско шосе, п.в. Северна скоростна тангента/. Изграждат се и 2 напречни пресичания /улица „Гара Волуяк”, пътя за село Мрамор/.Нивелетата на пътя е съобр.с теренните у-вия, обезпечава се отводняването и се осигуряват необх. височинни габарити при пресичанията на съществуващите бул-и и ж.п.линия.Представени са ситуации, надлъжни профили, типов напр. профил, малки съоръжения, план за отводняване, всички необх.таблици с данни и к-ва СМР, необх. за изграждането на обекта.
>част "Геодезия"-Представена е раб. геодезическа основа и пълен геодезически проект за трасиране, включващ - регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери, репераж на опорния полигон, изчисление на трасето в план, трасировъчни данни.
>част "Геология"-Извършено е инженерно-геоложко проучване, което е представено в цитирания доклад. Земната основа в/у която се изгражда трасето е изгр. от негодни земни почви, поради което се предвижда заздр. на земната основа при насипи чрез отстр. на 0.6-0.8м от горния пласт и замяната му с едросмляна скална маса фракция 0-300.
> част "Големи съоръжения"-За обекта са проектирани следните големи съоръжения-Естакада от км 1+290.46 до км 1+634.46-Разработена е естакада премостваща: бъдещият бул. «Стефансон», 5 броя ж.п. линии, нов път за гара Волуяк, трасета на два топловпровода, канал и водопровод. Естакадата е 11 отоворна като при нея се получава преминаване от габарит 34.5м към габарит 27.5м. Конструктивната схема е 11 отворна темп. непрекъсната сиситема разделена на пет секции с дилатационни фуги помежду си със средни дължини: 3x67.10+1x83.70+1x58.6 или обща дължина 344м.
-Подлез при км 0+227.70 при бул. Стефансон . При пресичането на топлопровод с бул. „Стефансон” се изгражда съоръжение с L=10,30м. под което преминава топлопровод, който не се засяга и не се налага преместването му. Напречния нормален наклон е 2.5%, който е едностранен и се осигурява от кусинета. Пътната плоча е с дебелина 20см и размери 18.3/10.9 м. Връхната конструкция се състой от 17 броя греди с дължина 10.60 метра. Устойте са плътни със средна височина 5,50м.
-Естакада при км 3+177 над Ломско шосе при п.в. Ломско шосе.-Констр. схема е четири отворна температурно непрекъсната система разделена на две секции с дилатационна фуги помежду си със средни дължини: 33.81; 2х34.12; 33.81 м или обща дължина 135.86м. Връханта конструкция е съставена от 9 броя прдварително напрегнати греди. Главните греди се монтират върху неопренови лагери с размери 250/400/85мм.
-Налез за с. Мрамор над СОП при км 3+996.39
Констр. схема е непрекъсната греда на четири отвора с дължини: 14м; 2х18м; 14м с обща дължина 64м. Връхната конструкция е монолитно едноребресто сечение с две конзолни части подпряни на неупренови лагери.
-Надлез над СОП при км 5+108.96 по ССТ-Констр. схема е непрекъсната греда на 4 отвора с дължина 18м; 2х24м и 18м с обща дължина 84м. Връхната конструкция е монолитно двуребресто сечение за всяко платно. Подпирането е в/у неупренови лагери по 6 при всеки стълб с размери 400/500/89мм и по 4 бр. при всеки устой с размери 250/300/85мм.
>част изместване и реконструкция на съоръжения на др. ведомства-Изработен е проект за реконстр. на засягащите се от строит. на пътя газопроводи, ел.проводи, водопроводи, канализация, ТТ и ОК кабели с необходимите чертежи и подробни кол. сметки. В тази част е включено и ул.осветление.
>част орган. на движението-Израб. е проект за орг. на движението, разделена е на 2 етапа, тъй като към момента на изграждане на обекта бул.„Стефансон”и направл."СОП – Калотина“ от п.в.„Северна скоростна тангента“няма да са изгр.Опр.са доп. кол. хориз. маркировка и вертик. сигнализация представени в доп.кол.с-ка.Ще се изп.само 1 етап от проекта
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233120 Строителни и монтажни работи на пътища

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Разработката обхваща трасето на Околовръстния път на София от км 0+780 през км до км 6+308.17 и попада изцяло на територията на гр.София. Пътят е продължение на вече изграждащият се участък от СОП.
Началото на обекта започва на км 0+780 или на около 70 метра след пресичането на река Какач. Първичт един километър от трасето пресича последователно две съществуващи ж.п. Линии чрез надлез, като под отвора на съоръжението е рзположен бъдещият булевард Ствфансон. При км 3+176 пътят пресича път II-81 където е разполежен п.в. бул. «Ломско шоссе». След бул. «Ломско шоссе» околовръстния път се насочва към отклонението за с. Мрамор при км 3+996, където пресичане решено с напречно преминаване на пътя за с. Мрамор на второ ниво. При км 5+109 СОП се включва към Северна скоростна тангента, която минава на второ ниво.
Нивелетата е решена с прави и квадратни параболи. Надлъжният наклон е решен за равнинен терен с максимален наклон 3.29% и минимален 0.02%. Нивелетата на надлъжния профил е проектирана около 1.5-1.9метра над съществуващият терен с цел осъществяване на повърхностно отводняване.
При реализирането на проекта ще се постигнат следните технически показатели:
Дължина на изграждания участък от автомагистралата -5.52817 км.
От км 0+780 до км 1+050
Проектна скорост Vnp = 80 км/час
Габарит - 46м, в т.ч.:
2х6 Ленти за движение (0.5м +3.25м+3.25м+3.00м+0.5)
Средна разделителна ивица – 3.00 м
Разделителна ивица между локалите и директно трасе – 2бр. по 3 метра
Локални платна 2х6.00м
Тротоари 2х2.00м
Категория на движението много тежко
Клас на пътя градска автомагистрала клас I-Б
Теренни условия равнинен
От км 1+050 до км 6+308.17
Проектна скорост Vnp = 80 км/час
Габарит – 26.5м, в т.ч.:
2х6 Ленти за движение (0.5м +3.25м+3.25м+3.00м+0.5)
Средна разделителна ивица – 3.00 м
Банкети – 2х1.25 м
Категория на движението много тежко
Клас на пътя градска автомагистрала клас I-Б
Теренни условия равнинен
Пътни възли - с елементи както следва:
-пътни връзки на П.В. Стефансон - Vnp = 40 км/ч
-бул. Стефансон - за Vnp = 50 км/ч
-пътни връзки на П.В. Ломско шосе - Vnp = 40 км/ч
-бул. „Ломско шосе” - Vnp = 50 км/ч
-директни връзки на П.В. ССТ - Vnp = 70 км/ч
-индиректни връзки на П.В. ССТ - Vnp = 40 км/ч
Конструкция на пътната настилка за директно трасе:
- плътен асфалтобетон/с полимермодифициран битум/ - 4см E=1200MPa
- неплътен асфалтобетон/с полимермодифициран битум/ - 6см E=1000MPa
- битумизиран трошен камък - 12см E= 800MPa
- Циментова стабилизация - 20см Е = 600MPa
- несортиран трошен камък - 28см Е= 250Mpa
Зона „А” трошен камък с материал група А-1 – земна основа – 50 см.
Конструкция на пътната настилка за бул. „Стефансон” и бул. „Ломско шосе”:
- плътен асфалтобетон Тип А - 4см E=1200MPa
- неплътен асфалтобетон /биндер/ - 4см E=1000MPa
- битумизиран трошен камък - 12см E= 800MPa
- несортиран трошен камък - 38см Е= 350Mpa
Зона „А” трошен камък с материал група А-2-4 или А-2-5 – земна основа – 50 см.
Конструкция на пътната настилка за пътищата за с.Мрамор, Сметището и гара Волуяк:
- плътен асфалтобетон - 4см E=1200MPa
- неплътен асфалтобетон /биндер/ - 4см E=1000MPa
- битумизиран трошен камък - 7см E= 800MPa
- несортиран трошен камък - 41см Е= 350Mpa
Зона „А” трошен камък с материал група А-2-4 или А-2-5 – земна основа – 50 см.
Конструкция на пътната настилка на връзките за всички възли е следната:
- плътен асфалтобетон Тип А - 4см E=1200MPa
- неплътен асфалтобетон с полимермодифициран битум - 6см E=1000MPa
- битумизиран трошен камък - 12см E= 800MPa
- несортиран трошен камък - 41см Е= 350Mpa
Зона „А” трошен камък с материал група А-1 – земна основа – 50 см.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 92 720 268 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 10 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на - 700 000 /седемстотин хиляди лева/ лв.;
Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от общата Цена по договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде валидна 30 (тридесет) дни след изтичане на последния гаранционен срок, в това число влиза и гаранционния срок за съоръжението. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. При издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа- обр. 16 за обекта, Възложителят освобождава 35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Една година и два месеца след издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа- обр. 16), Възложителят освобождава още 35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят освобождава остатъка от гаранцията за изпълнение на договора след изтичане на последния гаранционен срок.
Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми:
- депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ – ЦУ, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03, BIC: BNBGBGSD – представя се копие на документ за внесена парична сума.
- издадена по образец на Възложителя безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка – представя се в оригинал.
Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.
Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
Възложителят задържа, усвоява и възстановява гаранциите за участие, съгласно чл. 61 и 62 ЗОП.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането по договора се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не се променя при промени в цените Строителните продукти, Оборудването и др. Промяна на цената за изпълнение на договора е възможна само в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки. В 30 – дневен срок от датата на подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс, представляващ две на сто от Цената за изпълнение на Договора (с включени непредвидените разходи) с ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 2 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното му възстановяване.
Междинните плащания се извършват въз основа на:
1. количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция;
2. доклад за извършените СМР, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР;
3. междинен сертификат за изпълнени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на сертификата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на Договора, а всяко следващо – при реализиране на поне толкова процента от Цената за изпълнение на Договора, равняващи се на процента, обуславящ първото плащане, увеличен минимум с още толкова процента (т.е. при достигане на поне 10%, 15% и т.н. % от Цената за изпълнение на Договора. Броят на плащанията не може да бъда повече от 10.
Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 90% от стойността на Договора.
Стойностите на Междинните плащания, съответно окончателната сума, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване на посочените по-горе документи.
От сумите по Междинния сертификат и по Сертификата за съществено завършване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада пропорционална сума до окончателното разплащане за погасяване на авансовото плащане .
Окончателното плащане по договора представляващо остатъкът от сумите по Междинния сертификат и по Сертификата за съществено завършване се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок, считано от датата на представяне на фактурата.
При забавяне на дължимите плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на 30 дн. срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: При подписване на дог. за ОП участникът, опр.за Изпълнител, е длъжен да представи:
1.Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.
Когато участникът е чуждестранно лице и в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички случаи участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
2. Оригинал на Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата цена по договора без ДДС.
3. Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа категория или еквивалентен документ. Когато участникът е обединение, документът се представя oт участниците в обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.
4. Копия от валидни полици за застраховки професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ в качеството на строител и копия от валидни полици за сключени допълнителни застраховки по чл. 173, ал.1 от ЗУТ, обезпечаващи професионалната му отговорност в качеството му на строител със застрахователна сума в размер на не по-малко от 5 (пет) на сто от цената за изпълнение на договора, с лимит на отговорността за отделно събитие в размер на не по-малко от 25 (двадесет и пет) на сто от общата застрахователна сума, за застраховката за дейността на Изпълнителя като строител.
5. Нотариално заверено копие от сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008, както и стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004, или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
6. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва: наименование на участника, наименование на поръчката за която участва, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 5, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП, а именно:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.; 2. Оферта – попълнена по образец на възложителя, съгласно Приложение № 3.; 3. Представяне на участника – попълнено по образец на възложителя, съгласно Приложение №4, придружено от декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП попълнена и подписана по образец на възложителя, съгласно Приложение № 19.;4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.;5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 8 от ЗОП – представя се от всеки подизпълнител. Попълва се и се подписва по образеца Приложение № 20.;7. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката по образец Приложение № 9.;8. Декларация за солидарна отговорност, съгласно образец- Приложение № 24.;9. Документ за гаранция за участие – банкова гаранция в оригинал или копие от документ за внесена парична сума; 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, съгласно образец Приложение № 14.; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, съгласно образец Приложение № 26.; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, за спазване на изискванията за закрила на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, съгласно образеца Приложение № 15.; 13. Декларация, че не са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, съгласно образец Приложение № 27.;14. Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама, съгласно образец Приложение № 21.; 15. Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 § 2 от регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 г.;
Плик № 2 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, като в него поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, а именно:
1.Техническа оферта съгласно образец Приложение № 5.; 2. График за изпълнение на СМР, съгласно образец Приложение № 6. 3. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст (ако е приложимо).
Плик № 3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, като в него поставят документите, свързани с предлаганата цена за изпълнението на поръчката, а именно:
Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно Приложение № 7 и попълнената количествено-стойностна сметка (в оригинал), съгласно Приложение № 1.1.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Удостоверение от банка и/или
2. Годишен финансов отчет за последната финансово приключила година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
В случай, участникът избере да използва документите по т. 2, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
В случай, че участник избере да използва документите по т. 1, той трябва да докаже наличието на бързо ликвиден финансов ресурс или достъп до такъв (например пари в брой, неотменима кредитна линия или подобни банкови кредитни инструменти). Достъпът до финансов ресурс трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител.
Участникът може да докаже съответствието си с изискването за икономическо и финансово състояние с възможностите на трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията финансовото и икономическо състояние се доказват от един или повече от участниците в обединението.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Наличие на финансов ресурс или достъп до такъв, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки в размер не-по малък от 10 000 000 /десет милиона/ лева.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1.Списък на строителстото, изпълнено през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на офертите с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всяко строителство; качество, в което е изпълнявано строителството (главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител); извършен дял от общия обем работи; кратко описание на дейностите, включени в строителството, включително и тяхната дължина в км; списък с подкрепящи документи и др. Списъкът се попълва по приложения образец – Приложение № 8;
2.Заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от участника, доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по точка 1, а именно: информация за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи издали тези актове, стойността, датата на приключване изпълнението място и вид на строителството; или заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от участника, доказващи изпълнението на строителствата, включени в списъка по точка 1, а именно: удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
3. Декларация на техническото оборудване, с което разполага участникът или участникът за изпълнение на обществена поръчка, попълнен по образец на Възложителя – Приложение № 11 към настоящата документация.
4.Списък с лицата по т. 3 дясна част, съдържащ: имена; образование и квалификация; специфичен опит; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; информация за вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, друго). Списъкът се попълва съгласно приложения към настоящата документация образец – Приложение № 12;
5. Автобиография съдържаща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в списъка по точка 3, съгласно приложения образец към документацията за участие – Приложение № 13.
6. Заверени от участника копия на издадените валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда. В случай че участникът е обединение, изискването се прилага и съответно доказва за един или повече от участниците в обединението.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.През последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, самостоятелно или като участник в обединение, участникът да е завършил успешно строителство, реконструкция или рехабилитация на автомагистрали или пътища с обща дължина не по-малко от 5.5 км с приравнен габарит Г 26,5м.
2. Да има възм. да осигури машини и техническо оборудване, необходими за изпъ-е на общ.поръчка, вкл. за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на кач-вото на изп-ните строит. и монтажни работи, както и Акред. Строит.лаб-я за извършване на задълж. лаб-рни изпитвания на строит. продукти и мате-ли влагани при изп-е на общ. поръчка:.
Цистерна за битум 50 т – 6бр; Асфалтова база с минимален капацитет – 120 т. на час; Асфалтополагаща машина – 4бр; Фреза за пътна настилка – 3 бр;
Валяци /вибрационни/:
- еднобандажни от 3 т. до 5 т. – 2 бр.
- еднобандажни от 7т. до 25 т. – 6 бр.
- двубандажни над 8 т. – 6 бр.
- двубандажни до 8 т. – 4 бр.
- пневмоколесни валяци от 9т. до 24 т. – 4 бр.
Багер – 10 бр; Челен товарач – 7 бр; Булдозери – 6 бр; - Грейдер – 5 бр; Самосвал – 40 бр; Цистерна за вода – 6 бр; Бетонпомпа – 2 бр; Бетоновози – 8 бр; Бетонов възел с мин. капацитет - 80 м3/час; Кран 60 т. – 2бр; Комплект за определяне на зърнометричен състав и виброустройство – 1 бр; Комплект натискова плоча – 2 бр; Сонда за изрязване на ядки от бетон и асфалтови пластове – 1бр.
3. да разполага с екип от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително лица за осигуряване на контрола на качеството, със следните квалификация и професионален опит:
А. Ръководителят на обекта: строит.инж-р, спец. „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или анал.спец. (ако образованието е придобито в д-ва, където няма подобни специалности); мин.10 г. общ проф.опит като строителен инженер; минимум 8 (осем) години специфичен опит на позиция ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях;
Б. Заместник ръководителят на обекта:строит.инж-р, спец. „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или анал.спец. (ако образованието е придобито в д-ва, където няма подобни спец.);минимум 10 (десет) години общ професионален опит като строителен инженер; минимум 5 (пет) години специфичен опит на позиция ръководител или зам.ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях;
В. Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ): строителен инженер или профес. квалификация строителен техник; минимум 1 (една) година специфичен опит на такава позиция при изпълнението на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях.
продължава в поле VI.3.......
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. T — Техническо предложение. Тежест 40

2. Цена за изпълнение на поръчката. Тежест 60

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 10.11.2014 - 17:00
Платими документи: да
Цена: 10 BGN

Условия и начин на плащане: Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача (http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/otkriti-proceduri-2014-g) към датата на публикуване на обявлението.

Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията на цената, посочена в този раздел (10 лв. с ДДС) по банкова сметка на възложителя БНБ - централно управление, IBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC BNBBG BGSD. Лицето следва да изпише изрично процедурата, за която се отнасят документите и да посочи адрес, на който да му бъдат изпратени за негова сметка.
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.11.2014 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.11.2014 - 15:00

Място:

Сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на централната администрация на АПИ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт“ 2007—2013 год.
VI.3)Допълнителна информация
продължава от поле III.2.3 дясна част
Г. Инж-р по част пътна: строителен инженер, спец. „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или анал. спец. (ако образованието е придобито в д-ва, където няма подобни спец-ти); мин. 8 г. общ профес. опит като строит.инженер; минимум 3 (три) години специфичен опит на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища, включително и пътни съоръжения към тях; Д. Инж-р по част конструкции: строит. инженер, спец. “Строителство на сгради и съоръжения“ или „Транспортно строителство” или анал.спец. (ако образованието е придобито в д-ва, където няма подобни спец-ти); мин. 8 г. общ профес.опит като строит.инженер; минимум 3 (три) години специфичен опит на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища;Е. Инж-р по мат-ли:строит. инженер, спец. “Пътно строителство” или “Строителство на сгради и съоръжения“ или „Транспортно строителство” или анал. спец. (ако образованието е придобито в д-ва, където няма подобни спец-ти); мин. 8 г. общ профес. опит като строит. инженер; минимум 4 (четири) години специфичен опит на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или, включително и пътни съоръжения към тях.;
4. Да има внедрени: система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен). Обст., наличието на които е осн-е за отстраняване на уч-те:Офертата не е изготвена на бълг. език;Не е представен някой от необх. док-ти по чл.56 от ЗОП; Налице са обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗОП;Предст. оферта не отговаря на предв. обяв.ус-я на Възл-я и/или не отговаря на изискванията на чл.57,ал.2 от ЗОП;Уч-кът не отговаря на изискв-ята по Раздели III.2.2 и III.2.3;Не е предст. Г-ция за уч-е и/или предст. Г-ция за участие не е на името на уч-ка или на уч-к в обед-ето,когато се участва под такава форма;Не е представен ориг-л или зав. копие на док-т за създаване на обед./сдруж./конс., когато се участва в процедурата под такава форма;Предл. цена за изпълнение на ОП е над пределната,посочена от Възл-я; Ако по реда на чл.68,ал.8,ал.9 и ал.11 от ЗОП се установи:липса на док-ти и/или несъответствия с критериите за подбор или с др. изисквания на Възл-я и/или не са представени липсващите док-ти и/или не са отстранени несъответствията,посочени в протокола на комисията и/или е представена невярна информация за доказване на съотв-ето м/у офертата и обявените от Възл-я критерии за подбор и/или не е представен някой от изискваните от Възл-я док-ти и/или има непопълнени данни и/или има данни, в противоречие с офиц. док-т, в исканите справки и приложения;При наличие на обстоятелствата по чл. 70 от ЗОП. Участник се отстранява ако не е разработил Техническата оферта (вкл. приложенията към нея - график за изпълнение линеен (Приложение № 6) и описанията по показателя Техн. предложение, съгласно изискв. на Възложителя.; Участник се отстранява ако се установи несъответствие между графика за изпълнение (Приложение № 6) и описанията, част от Техн. оферта. Когато след покана от Възложителя и в определения в нея срок участникът не удължи срока на валидност на офертата си.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като срокът за обжалване е съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.
Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11 от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалба не може да се подава пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30.9.2014