Supplies - 336013-2021

Submission deadline has been amended by:  367092-2021
05/07/2021    S127

Poland-Katowice: Surgical gloves

2021/S 127-336013

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Katowickie Centrum Onkologii
Postal address: Raciborska 26
Town: Katowice
NUTS code: PL Polska
Postal code: 40-074
Country: Poland
E-mail: szpital@kco.katowice.pl
Telephone: +48 324200420
Internet address(es):
Main address: https://kco.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kco.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii

Reference number: KCO/PN/17/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie rękawic ochronnych jednorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii, których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – Rękawice ochronne niesterylne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL22A Katowicki
II.2.4)Description of the procurement:

Asortyment i szacunkowe ilości przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 - Rękawice sterylne (chirurgiczne i do porodu w wodzie)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL22A Katowicki
II.2.4)Description of the procurement:

Asortyment i szacunkowe ilości przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – Rękawice ochronne do przygotowania, rozpuszczania i podawania leków cytostatycznych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL22A Katowicki
II.2.4)Description of the procurement:

Asortyment i szacunkowe ilości przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 - Rękawice ochronne do sterylizacji

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL22A Katowicki
II.2.4)Description of the procurement:

Asortyment i szacunkowe ilości przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/07/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2021