Supplies - 336018-2021

Submission deadline has been amended by:  396870-2021
05/07/2021    S127

Poland-Leszno: Surgical gloves

2021/S 127-336018

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony
Postal address: ul. Kiepury 45
Town: Leszno
NUTS code: PL Polska
Postal code: 64-100
Country: Poland
Contact person: Magdalena Główczyńska
E-mail: przetargi@wsz.leszno.pl
Telephone: +48 655253764
Fax: +48 655268294
Internet address(es):
Main address: www.wsz.leszno.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.wsz.leszno.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych

Reference number: DZ-751-30/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na warunkach, w asortymencie i ilościach określonych w 3.3. SWZ z podziałem na 3 pakiety – części:

— pakiet nr 1. Rękawice diagnostyczne lateksowe,

— pakiet nr 2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe,

— pakiet nr 3. Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne lateksowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 23.3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/08/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/08/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, POLSKA – pok. 8 poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109. ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty składające się na ofertę:

— wypełniony formularz ofertowy,

— przedmiotowe środki dowodowe:

• wypełniony formularz asortymentowo-cenowy,

• dokumenty charakteryzujące oferowane produkty,

• próbki – zgodnie z opisem w pkt 3.3.6.3 SWZ,

— oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD),

— zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), o którym mowa w punkcie 8.3 SWZ (jeżeli dotyczy); dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, np. odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: — informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

— oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 23.4 do SWZ,

— odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości określonej w punkcie 14 SWZ – wadium zostało określone dla każdego pakietu osobno. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy złożyć dokumenty zgodnie z punktem 7.4 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują Środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2021