Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 336067-2020

Submission deadline has been amended by:  408551-2020
17/07/2020    S137

Ungheria-Budapest: Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune

2020/S 137-336067

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_86128665
Indirizzo postale: Böszörményi út 23–25.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1126
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Rimóczi János
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Tel.: +36 12245900
Fax: +36 12245905
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.hegyvidek.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.hegyvidek.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547622020/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547622020/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése

Numero di riferimento: EKR000547622020
II.1.2)Codice CPV principale
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Budapest Főváros XII.kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az új pályaparaméterek alapján (folyt. II.2.4) pont).

FAKSZ: dr. Csók Balázs 00862, dr. Csók István Áron 00118, dr. Bábosik Roland Ottó 01011

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
45234230 Lavori di costruzione di seggiovie
45111100 Lavori di demolizione
71245000 Piani di approvazione, piani di esecuzione e specifiche
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU110 Budapest
Luogo principale di esecuzione:

Budapest XII. kerület: 10503/10.; 10503/15.; 10503/16.; 10503/19.; 10837/3.; 10843/2.; 10845.; 10846/2.; 10846/3.; 10846/5.; 10846/6.; 10846/7.; 10847.; 10848/3.; 10848/4.; 10875/2.; 10875/2.; 10875/3., 10875/5. hrsz.-ek

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Az új kötélpálya teljes hossza 1 056,35 fm, vízszintes vetületi hossza 1 018,98 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,74 % (amely értéktől pozitív irányba el lehet térni) az 56,35 % megadott legnagyobb hajlásszög mellett. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %, amely értéktől pozitív irányba el lehet térni, negatív irányban nem.

A nyomtáv 5,20 m. A székek száma: 76 db, 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 11 db új acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140-160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50-100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16-19 m.

Az oszlopok elvi engedély alapján tervezett alapozása vasbeton pontalapozással készül. A pálya megépítésével párhuzamosan el kell végezni a létesítményhez tartozó elektromos kábelek (erős és gyengeáramú) fektetését is.

A bontási és építési munkákhoz csak a pálya által igénybevett területet lehet használni, a keresztező utak bevonásával.

Nyertes AT feladata:

— bontási kiviteli terv készítése és engedély megszerzése (ITM),

— gyártmányspecifikus kiviteli terv készítése és engedélyezésre való beadása és végleges gyártmányspecifikus kiviteli tervre vonatkozó engedély (431/2017.(XII.20.) Korm. r. 2.§ a) pont szerinti építési engedély) megszerzése,

— kivitelezési feladatok elvégzése, amely magában foglalja a bontási feladatok elvégzését is.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7) pont részletesen szerződéstervezetben (az építési engedélyben maximálisan előírható 6 hónapos próbaüzem időtartamával számolva)

AK az eljárásban való részvételt 15 millió, - HUF. ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján a biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető

— ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti, hiteles, vagy egyszerű másolati nyilatkozatát, vagy a pénzügyi intézmény általkiadott, a pénzügyi intézmény képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás /befizetés időpontja,

— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A.§(2)bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett- nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie.

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.

További szabályok: Kbt.54.§-a tartalmazza.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 2. Ajánlattevő által megajánlott biztonsági és karbantartási feltételek / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: 2.1. A jármű és a kötél kapcsolatánál lévő kapocspofák minimális mozgatása kapcsolásonként (a kapcsok minimális üresmozgása: a függőszékek a két állomáson való áthaladáskor minimális számú kapocsműködtetéssel (max. 1 nyitás és 1 zárás) haladnak át.) (Igen/Nem) / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: 2.2. Osztatlan kötéltárcsa-agy (Igen/Nem) / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2.3. Fékvizsga terhelősúlyokkal való ellenőrzési gyakorisága az üzembe helyezéstől számított 20 évben (db) (1 db – 20 db) / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: 2.4. Fékvizsga és a vészmeghajtás ellenőrzése terhelősúlyok nélkül végezhető a 2.3. értékelési szempontban megjelölt vizsgálatok között (Igen/Nem) / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: 2.5. A megajánlott közlekedési létesítmény minimum egy darab függőszéke alkalmas mozgássérült személy tolókocsiban történő szállítására (Igen/Nem) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 2.6.A megajánlott közlekedési létesítmény függőszékeinek 25 %-a rendelkezik billenthető sporteszköz (kerékpár) tartóval a függőszék haladási irányának külső oldalán (Igen/Nem) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 3. III.1.3) M.2.c) pontja szerinti szakember vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési szakterületen tervezői feladatok ellátása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0–36 hónap) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 28
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

AK nem alkalmaz opcióra vonatkozó előírást, azonban a karakterkorlát miatt kénytelen ezen rovatban megjelentetni további információkat: (III.1.3)pont folytatása)

M2.

A felhívás III.1.3) M2. pontban meghatározott M2. A)-C) szakemberek esetében csatolni kell a Kr. 21.§(2)bek. b) pontja alapján az M2. A)-C) pontban előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló

A) ajánlattevői (közös ajánlattevői) nyilatkozatot, amely tartalmazza

— a szakemberek nevét,

— az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény előíró pontjának a számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését,

— az adott szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését,

— az adott szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel, azaz hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.

B) ajánlattevő és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely tartalmazza:

— a szakember nevét,

— képzettségét/végzettségét,

— az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását:

a) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését;

Ba) a M2. A)-B) pont esetében az adott szakember az ajánlattételi határidőig szerzett adott, M2. A)-B) pontnak megfelelő szakmai tapasztalatának időtartamát (hónap),

Bb) M2. C) pont esetében megajánlott szakember

— amennyiben még nem kamarai tag, úgy az ajánlattételi határidőig szerzett adott, M2. C) pontnak megfelelő szakmai tapasztalatának időtartamát (hónap), vagy

— amennyiben kamarai tag, úgy a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

C) ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy az M2. C) pont vonatkozásában megajánlott szakember (amennyiben még nem kamarai tag), úgy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Mindezek alátámasztására az ajánlatban csatolni kell

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (releváns képzettség megszerzésének időpontja (év, hónapban megadva) és tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva) egyértelműen megállapítható legyen)

— a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt,

— M2. A)-B) pont esetében a szakember végzettségét igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,

— az M2. C) pont esetében amennyiben az alk.min.követelményeire bemutatott szakember még nem kamarai tag:

a)a szakember képzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,

b)a szakember nyilatkozatát arról, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

A szakmai tapasztalat/gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A M2. A)-C) pont esetében az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.(folytatás VI.4.3) pontban)

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Pontszám: 0–10.

1. ért. szempont: fordított arányosítás, 2.1.–2.2. és 2.4.–2.6. ért. alszempont: pontozás, 2.3. ért. alszempont és 3. ért. szempont: arányosítás módszere. Részletek KD.

Kbt. 77. § (1) bek. alapján:

2.3. ért. alszempont legkedvezőbb 1 db, legkedvezőtlenebb 20 db;

3. ért. szempont legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap;

Rövidítések: Ajánlattevő (AT); Ajánlatkérő (AK);

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal(EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

1)Előzetes ig.:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:Kr.) 1. §(1)bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzésieljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2)bek.nek a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt.67.§(3)bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglaltnyilatkozatát.

A Kbt. 67.§(4)bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kr.13.§-ra.

2)Igazolás:

Kr.1.§(2)bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4)bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintettgazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr.8.§ ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt.62.§(1)bek. k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. Pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Felhívjuk a figyelmet a Kr.13.§-ra. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.

B)

SZ1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az Étv.(1997.évi LXXVIII. tv) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c) pont és 322/2015.Kr. 21.§(1)-(2) bek).

SZ2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.(folyt: III.1.2) pontban)

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) Előzetes ig.:

Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-be foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr. 3. § (3) bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr. 3. § (5) bek. irányadó.

Igazolás:

Kr. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P.1.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bek. és Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (vasútépítés és/vagy vágányépítés és/vagy egyéb kötöttpályás közlekedési létesítmény építése és/vagy ezek tervezése) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozata (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.-re.

Alkalmazandó a Kr. 19. § (3), (7) bekezdése, a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdése és Kbt. 67. (3) bekezdése.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. r. 1. § (4)-(5) és (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) és Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

P1.

Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőzően három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés és/vagy vágányépítés és/vagy egyéb kötöttpályás közlekedési létesítmény építése és/vagy ezek tervezése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 1 800 000 000,-HUF értéket.

P1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

(III.1.1) pont folytatása:)

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.

SZ1) és SZ2)

1)Előzetes ig.:

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja a Kr. 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Kapacitás igénybevétele esetén irányadó a Kr.3.§(3)bek.

2)Igazolás

SZ1)

Kr.1.§(2)bek.alapján AK által a Kbt.69.§(4)-(8)bek.alapján alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek Kr.26.§(2)bek. megfelelően kell igazolnia,hogy megfelel Kbt.65.§(1)bek.c) pontja és 322/2015.Kr.21.§(1)bek. alapján meghatározott alkalmasságikövetelménynek:

— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrziaz építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján,

— Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletébenfelsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

SZ2)

A nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

Alkalmasság előzetes igazolásának és igazolásának módja részletesen a KD X. fejezete szerint.

Alk.igazolására a Kbt.65.§(7),(9)és69.§(11),(11a)bek. is irányadók. AK felhívja figyelmet Kr.1.§ (4)-(5),(7)-(8) bek.ben.

A részajánlat tétel kizárásának és a 322/2015(X.30.)Kr. 14.§(2) bek. indoka: A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építmény gyártmányspecifikus kiviteli terveit a megajánlott személyszállításra alkalmas vonalas létesítmény paramétereinek megfelelően csak a nyertes ajánlattevő tudja elkészíteni, így a kiviteli terveket, és a kivitelezési munkát képező összetett közbeszerzési igényt kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A kivitelezési tevékenységet képező munkák továbbá műszaki-funkcionális egységet képeznek, melyek vonatkozásában részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a műszaki-gazdasági ésszerűséggel.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Előzetes igazolás:

Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. Rész „α” pont)

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát.

Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.

Az alkalmasság igazolása:

Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.21. § (2) bek. és 22.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M1.

Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 évben belül megkezdett, a felhívás III.1.3.) M1.A-M1.C. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásaira vonatkozó igazolást a Kr. 22. §(3) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:

— építési beruházás tárgya és M1.A-M1.B. esetében: a teljesítés mennyisége, M1.C. esetében: az ellenszolgáltatás összege, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— a teljesítés idejét (kezdési és a befejezési időpont - év/hónap/nap megjelölésével),

— teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által teljesített munkák és az ehhez kapcsolódó ellenszolgáltatások elkülönítésével.

Ha a nyertes ajánlattevő által közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:

— nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

— az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a Kr. 21. § (2a) bek. b) pontjára, 21/A.§-ra és a 22. § (4) és (5) bek.-re.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése.

AK felhívja a figyelmet a Kr.1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 65.§ (12) bek,-re.

(folytatás II.2.11) pontban)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 11 évben megkezdett és 8 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerint igazolt alábbi referenciákkal:

M1.A.

— legalább 1 db, minimum 780 fm pályahosszúságú kötélpályás közlekedési létesítmény építése és/vagy átépítése, amely megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

a) megvalósult minimum 6 db tartóoszlop építése/átépítése;

b) a referencia keretében bemutatott munkavégzés legalább 195 m-es szintkülönbséget hidalt át a völgy és hegyállomás padlósíkjainak tengerszint feletti magassága között.

M1.B.

— olyan kötélpályás közlekedési létesítmény kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely esetében a közlekedési létesítmény járműveinek ülései (függőszék) min. 50 db függőszék esetében az utasok lába között elhelyezkedő (az adott utas combjai között záródó) kiesésgátló biztonsági lábtartóval vagy azzal egyenértékű kiesésgátló biztonsági megoldással rendelkeztek.

M1.C.

— olyan kötélpályás közlekedési létesítmény kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely esetében a kivitelezés a közlekedési létesítmény kötél fordító műveinek, a gépteremnek és a kötélpálya vezető rendszereknek a kiépítését is magába foglalta és az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 500 millió Ft-ot.

Az M1.A.,az M1.B. és az M1.C. pont szerinti referencia között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia munka teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételnek való megfelelést.

Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti referencia igazolás(ok) szerződést kötő másik fél által kerülnek kiállításra a Kr. 22. § (3) bek. alapján.

M2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

A)

1 fő, legalább felsőfokú végzettségű projektvezetőt, aki kötöttpályás közlekedési létesítmény építése során szerzett legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő projektvezető alatt azt a szakembert érti, aki műszaki szakmai vezetői szerepet töltött be az adott létesítmény(ek) megvalósításában.

B)

1 fő szerelésvezetőt, aki kötélpályás közlekedési létesítmény építése során szerzett legalább 36 hónap szerelésvezetői és/vagy kötélrendszer szerelői tapasztalattal rendelkezik.

C)

Legalább 1 fő olyan szakembert, aki Vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VK szakirányú jogosultság megszerzéséhez szükséges (illetve azzal egyenértékűnek tekintett) képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető! A fenti teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelménynek megfelelő pozícióban köteles nyertes ajánlattevő bevonni a teljesítés során.

III.2.2) ponthoz: NyertesAT 1 db előlegszámla, 5 db részszámla és a 5. fizetési ütemben havi részszámlák benyújtására jogosult a szerződés-tervezet szerint.

Előleg:Ajánlatkérő a Kbt.135.§(7) bek.ben foglalt kötelező mértéken felüli előleget biztosít.

AK az előleg folyósítását az igényelt előlegnek megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához köti, mely az AT választása szerint,a Kbt.134.§(6)bek.a)pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthet.

Az ajánlatban nyilatkozni kell az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. Az előleggel kapcsolatos további részletes szabályok a szerződéstervezetben.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (10) bek. irányadóak.

Számlák ellenértékét AK - ha alvállalkozó nem kerül bevonásra – Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. Számlák fizetési határideje 30 nap.

Ha Nyertes AT alvállalkozót vesz igénybe – Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-től eltérően – számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek. szerint.

Fizetési feltételek része 322/2015. Kr. rendelkezései, különösen 32/A.-32/B. §-ai, és 32. § (3) bekezdése. AK részszámlázásra a szerződéstervezetben meghatározottak szerint biztosít lehetőséget.

Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.

A számlák kifizetése átutalással történik.

A számlákat teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani.

A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadóak.

Előleg elszámolása a 2000. évi C. törvény, 2007. évi CXXVII. törvény szerint.

Késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér és jótállás a szerződéstervezet szerint.

Teljesítési biztosíték: A Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 1,5 %-a. Részletek a szerződéstervezetben. AT választása szerint a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthet.

(folyt. III.1.3) és VI.4.3) pont)

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/09/2020
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/09/2020
Ora locale: 13:00
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1.AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le,így a424/2017.(XII.19.)Kr.(EKR.r.)alkalmazandó.

2.A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

3.Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával,vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§(1),(3)

4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni. Ajánlatba csatolni kell különösen:

— Kbt. 66.§(2)bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot,

— 3. értékelési szempontra vonatkozó alátámasztó iratot,

— Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat-(nemleges tartalommal is). AK a Kr. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,

— Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot,

— Kbt.65.§(7)bek.szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is)

— biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozat,

— ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentum,

— szakmai ajánlat részeként: árazott költségvetés

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó),továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat,

— amennyiben az AT Kbt.69.§(11) bek.szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani,

— ATnek (közös ATnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.§(3)-(4)bek. vonatkozásában,

— Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, azalkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő, gyártó nevében aláíró személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok,

— Az „Ajánlattevő által megajánlott biztonsági és karbantartási feltételek" értékelési szempont 2.1.-2.6. értékelési alszempontjaira tett megajánlások alátámasztására Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlat részeként a gyártmány gyártójáról szóló nyilatkozatot és a gyártói típusterv igazolást (gyártói típusterv igazolása esetében kivétel, amennyiben a 2.1. a 2.2. vagy a 2.4.-2.6. értékelési alszempontra ajánlattevő „NEM” megajánlást tett). [szakmai ajánlat]

5.AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie Kbt.35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.

8.AK kizárja nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet(projekttársaság) létrehozását.

9.Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.(folyt: VI.4.3)

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt.148.§szerint. *

(VI.3)pont folyt.:)

10.Eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

11.AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

12.AK alkalmazza Kbt.81.§(5) bek.-ben foglaltakat.

13.AK Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.

14.AK a IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

15.Felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.1),III.1.2.ésIII.1.3)pont.

16.Jótállás: szerződés teljesítésétől 36 hónap. Ha a jogszabály ennél hosszabb időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét.

17.Nyertes ATként szerződő fél köteles

— legkésőbb a szerződéskötés időpontjára

— kivitelezői építési- és szerelés felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az AK által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra az alábbiak szerint:

— 250 millió,- Ft/kár, 2000 millió,- Ft/év.

Nyertes ATként szerződő fél köteles

— legkésőbb a szerződéskötés időpontjára

— tervezői felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő tervezői felelősségbiztosítását kiterjeszteni az AK által előírt mértékű és terjedelmű tervezői felelősségbiztosításra az alábbiak szerint:

— 50 millió,- Ft/kár, 200 millió,- Ft/év

Nyertes AT kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen az előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással.

(II.2.11) pont folyt:)

Amennyiben M2.C)pont szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a képzettség és az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat igazolható csak a névjegyzékben szereplő kamarai nyilvántartási szám megadásával is, amellyel az adott szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékben szerepel.

Ezesetben ajánlatkérő az előírt M2.C)pont szerinti jogosultság meglétét Magyarországon letelepedett szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara honlapjáról ellenőrzi.

Ebben az esetben más igazolás benyújtása a képzettség és a tapasztalati idő tekintetében nem szükséges, azzal, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a saját kezűleg aláírt önéletrajzában kell megadnia kamarai nyilvántartási számát, a képzettség és a jogosultság megszerzésének időpontját (év-hó) és a szakember jelenlegi munkahelyét.

M2.C)pont szerinti szakember vonatkozásában nyertes ajánlattevőnek az előírt jogosultsággal való rendelkezést legkésőbb a szerződéskötésig igazolnia kell. Alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt.65.§(6)-(7),(9)és(11) bek., Kr.1.§(7)bek.ben, valamint Kbt.69.§(11a)ésKbt.65.§(12)bek-ben foglaltak.

(III.2.2 pont folyt)

Támogatás: Normafa Park Program. Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt.53.§(6) bek alapján indítja meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az Ajánlatkérő által a Magyar Államhoz a Normafa Park program keretében benyújtott, támogatási szerződés megkötésére vonatkozó igény nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra. Ajánlatkérő a Kbt.135.§(12) bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a megkötendő szerződés hatálybalépésének ezen felfüggesztő feltételét a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet is tartalmazza.

AK 2020. augusztus 03-án 13 óra 00 perces kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: Normafa Libegő Völgyállomás, 1121 Budapest, Zugligeti út 95-97.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2020