Προμήθειες - 336107-2019

17/07/2019    S136

Γαλλία-Paris La Défense: Εξυπηρετητές

2019/S 136-336107

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EDF SA
Ταχ. διεύθυνση: 20 place de La Défense — La Défense 8
Πόλη: Paris La Défense Cedex
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 92050
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Portail achats
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: benoit.de-bechillon-boraud@edf.fr
Τηλέφωνο: +33 761723936
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.edf.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://pha.edf.com
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Enedis
Ταχ. διεύθυνση: 34 place des Corolles
Πόλη: Paris La Défense
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 92079
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Portail achats
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: benoit.de-bechillon-boraud@edf.fr
Τηλέφωνο: +33 149014135
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.edf.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://pha.edf.com
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Group Service Support
Ταχ. διεύθυνση: Tour Cèdre — 7 allée de l'Arche
Πόλη: Courbevoie
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Ταχ. κωδικός: 92677
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Portail achats
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: benoit.de-bechillon-boraud@edf.fr
Τηλέφωνο: +33 149014135
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.edf.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://pha.edf.com
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τη διεύθυνση: https://pha.edf.com
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://pha.edf.com
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Fourniture de serveurs de type X86 tour (rackable) et rack

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48820000 Εξυπηρετητές
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Le besoin concerne le renouvellement du marché de fourniture de serveurs tour (rackable) et rack de type X86, de leurs accessoires et de prestations associées (notamment les prestations de garantie) pour EDF, G2S et Enedis.

Le futur marché portera sur 2 modèles techniques de serveurs: les serveurs «bureautique» et les serveurs «applicatifs».

Les serveurs applicatifs de gestion sont installés pour la plupart en datacenter.

Les serveurs bureautiques sont des serveurs de fichiers, d’impression, d’outillage, … et sont majoritairement installés hors datacenters.

Ces modèles seront déclinés selon une dizaine de configurations type (ou bundle) correspondant aux acquisitions du groupe EDF les plus fréquentes.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Serveurs de type x86 au format tour rackable

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48821000 Εξυπηρετητές δικτύου
48822000 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών
48823000 Εξυπηρετητές αρχείου
48824000 Εξυπηρετητές εκτυπωτών
48825000 Εξυπηρετητές Ιστού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

France.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Fourniture de serveurs de type X86 au format tour rackable, de leurs accessoires et de prestations associées (notamment les prestations de garantie).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων: 6
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

Les soumissionnaires seront notés sur la base des réponses apportées aux critères de sélection du RFI_064595 (Ces réponses sont à rédiger dans le document «RFI — grille réponse aux critères de sélection», en y joignant d'éventuels documents complémentaires).

Les 6 fournisseurs les mieux notés et ayant franchi tous les seuils éliminatoires seront invités à la consultation, à condition d'avoir obtenu une note minimale de 20/35.

En cas d’égalité des notes, nous nous réserverons le droit d’augmenter le nombre de candidats invités.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

La durée prévisionnelle est de 5 ans décomposés de la façon suivante:

— une période ferme de 3 ans,

— 2 options de 1 an.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Serveurs de type x86 au format rack

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48821000 Εξυπηρετητές δικτύου
48822000 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών
48823000 Εξυπηρετητές αρχείου
48824000 Εξυπηρετητές εκτυπωτών
48825000 Εξυπηρετητές Ιστού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: FR FRANCE
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

France.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Fourniture de serveurs de type X86 en format rack, de leurs accessoires et de prestations associées (notamment les prestations de de garantie).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων: 6
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:

Les soumissionnaires seront notés sur la base des réponses apportées aux critères de sélection du RFI_064595 (Ces réponses sont à rédiger dans le document «RFI — grille réponse aux critères de sélection», en y joignant d'éventuels documents complémentaires).

Les 6 fournisseurs les mieux notés et ayant franchi tous les seuils éliminatoires seront invités à la consultation, à condition d'avoir obtenu une note minimale de 20/35.

En cas d’égalité des notes, nous nous réserverons le droit d’augmenter le nombre d'invités.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

La durée prévisionnelle est de 5 ans décomposés de la façon suivante:

— une période ferme de 3 ans,

— 2 options de 1 an.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

— le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Cette déclaration est à produire par les candidats individuels, par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés,

— le candidat doit remettre un extrait du registre pertinent tel qu’un extrait K bis, ou, à défaut, un document équivalent, permettant d'identifier le candidat. Ce document est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Les candidats seront notés sur la base de leurs réponses aux critères de sélection suivants (sauf mention contraire, ces critères de sélection s'appliquent pour les 2 lots):

— chiffre d'affaires global en 2016, 2017 et 2018,

— chiffre d'affaires en Europe en 2016, 2017 et 2018,

— chiffre d'affaires réalisé sur le domaine Tour (pour une candidature sur le lot 1) et rack (pour une candidature sur le lot 2) en 2017 et 2018.

Les réponses sont à rédiger sur le document «RFI — grille réponse aux critères de sélection» du RFI_064595.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

— le candidat doit impérativement disposer d'un chiffre d'affaires annuel moyen sur les années 2016, 2017 et 2018 supérieur à 18 000 000 EUR en cas de candidature sur le lot 1 et supérieur à 180 000 000 EUR en cas de candidature sur le lot 2.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Les candidats seront notés sur la base de leurs réponses aux critères de sélection suivants (sauf mention contraire, ces critères de sélection s'appliquent pour les 2 lots):

— justificatifs de gamme matériels de serveurs tours rackables x86 (pour le lot 1) ou de serveurs rack x86 (pour le lot 2),

— roadmap sur 1 an des produits proposés sur le lot,

— mécanismes de traitement des demandes de support sur incident,

— processus de gestion des incidents n'impliquant pas une rupture de production ne nécessitant pas de déplacement sur site,

— processus de gestion des incidents critiques impliquant une rupture de production ne nécessitant pas de déplacement sur site,

— délais d'intervention physique en cas d'incident sur les serveurs tours rackables x86 (pour le lot 1) ou les serveurs rack x86 (pour le lot 2) en France métropolitaine,

— délais d'intervention physique en cas d'incident sur les serveurs tours rackables x86 (pour le lot 1) ou les serveurs rack x86 (pour le lot 2) en France non métropolitaine,

— R&D: nombre de personnes travaillant à la recherche et développement sur les serveurs tours rackables (pour le lot 1) ou les serveurs rack (pour le lot 2),

— R&D: nombre de brevets déposé sur le segment technique sur les 2 dernières années,

— R&D: délai entre 2 mises à jour de la gamme matérielle,

— capacité à fournir du service sur le périmètre du marché,

— transfert de connaissance: nombre de jours de formation délivrées sur le segment des serveurs tours rackables x86 (pour le lot 1) ou des serveurs rack x86 (pour le lot 2) sur l'année 2018 (en jours du formateur),

— transfert de connaissance: présence d'une knowledge base exhaustive et maintenue sur le segment des serveurs tours rackables x86 (pour le lot 1) ou des serveurs rack x86 (pour le lot 2) (adresse Web, screenshot…),

— compatibilité minimale des serveurs x86.

Les réponses sont à rédiger sur le document «RFI — grille réponse aux critères de sélection» du RFI_064595.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

— le candidat doit impérativement joindre ses justificatifs de gamme matériels de serveurs tours rackables x86 (pour le lot 1) ou de serveurs rack x86 (pour le lot 2),

— le candidat doit impérativement présenter une roadmap sur 1 an des produits proposés,

— les mécanismes de traitement des demandes de support sur incident du candidat doivent impérativement présenter a minima les caractéristiques suivantes:

—— entité dédiée au support et description claire des process incidents critiques,

—— hotline,

—— point d'entrée unique.

— le candidat doit impérativement disposer d'une knowledge base,

— les serveurs x86 proposés par le candidat doivent impérativement être compatibles au minima avec les OS suivants (OS utilisés par l'entreprise dans l'architecture de son SI): HyperV 3, vSphere 6.5, Red Hat 7/8, Windows 2016.

III.1.4)Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:

Les candidats sont invités à remettre tous les documents de réponse au présent avis de marché, demande d’information RFI_064595, sur la plate-forme électronique portail achat d'EDF https://pha.edf.com sur laquelle les candidats doivent être préalablement enregistrés.

Pour l'entreprise intéressée et non inscrite à la plate-forme achats EDF, elle devra s'auto-enregistrer en remplissant un formulaire. Ce formulaire d'enregistrement est accessible depuis la page d'accueil du portail achats sur le site https://pha.edf.com à l'aide du lien placé dans l'encart fournisseurs: «Nouveau Fournisseur? Se Référencer.»

Pour tout renseignement concernant le portail achats, veuillez contacter le support Help desk d'Ivalua que vous pouvez joindre par téléphone au +33 184770026 (un seul numéro pour la France et à l'international) du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00 CET (heure française) ou par courrier électronique à: support-edf@ivalua.com

III.1.7)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées.

III.1.8)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

EDF accepte les groupements d'entreprises conjoints ou solidaires. En cas de groupement, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard d’EDF.

Sans préjudice de l'article L. 2141-13 du code de la commande publique, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.

Par ailleurs, un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/09/2019
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Γαλλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Les candidats doivent manifester leur intérêt au présent avis de marché en se connectant au portail achats (https://pha.edf.com) et en accédant à la demande d'informations RFI_064595, ainsi que, le cas échéant, les autres modalités relatives au portail achats.

Un document intitulé «Identification des membres du groupement et répartition des prestations — groupement momentané d'entreprises solidaire ou conjoint» est disponible dans l'espace collaboratif dédié aux fournisseurs du portail achats.

EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, EDF SA informe l'ensemble des soumissionnaires que la signature électronique des marchés est privilégiée, que ceux-ci soient attribués à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.

Les attributions des lots 1 et 2 seront réalisées après une phase de qualification technique complète des serveurs dans les locaux de l'entreprise, dans l'ordre de classement des soumissionnaires au titre de la moins-disance (pour le lot 1) ou de la mieux-disance (pour le lot 2).

En l'absence de qualification technique des serveurs du 1er soumissionnaire, des tests seront réalisés auprès du 2e soumissionnaire et ainsi de suite, si nécessaire.

Le 1er des soumissionnaires qualifié techniquement sera l'attributaire du lot concerné. Les machines des soumissionnaires ultérieurs ne seront pas testés.

Le futur marché portera exclusivement sur la fourniture des serveurs, de leurs accessoires et de prestations de maintenance associées (notamment les prestations de garantie). À ce titre, les prestations de distribution en seront exclues. En effet, les serveurs fournis par les titulaires devront être mis à disposition des partenaires avec lesquels EDF, G2S et Enedis ont défini des contrats-cadres.

Les serveurs pourront être soit loués, soit achetés, via les loueurs et/ou les distributeurs partenaires avec lesquels EDF, G2S et Enedis ont défini des contrats-cadres.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Tribunal de grande instance de Paris
Ταχ. διεύθυνση: parvis du Tribunal de Paris
Πόλη: Paris Cedex 17
Ταχ. κωδικός: 75859
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 144325151
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ca-paris.justice.fr
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Ταχ. διεύθυνση: parvis du Tribunal de Paris
Πόλη: Paris Cedex 17
Ταχ. κωδικός: 75859
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 144325151
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ca-paris.justice.fr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/07/2019