Diensten - 336109-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Delft: Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten

2022/S 119-336109

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Connekt
Nationaal identificatienummer: 242097446
Postadres: Ezelsveldlaan 59
Plaats: DELFT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2611 RV
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik van Dam
E-mail: info@connekt.nl
Telefoon: +31 0152516565
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.connekt.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adoptie Support Team Digitalisering

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Topsector Logistiek stimuleert keten digitalisering en in dit kader, hoe meer er praktijkervaring opgedaan wordt, des te beter en sneller kunnen de vruchten van innovaties geplukt worden in termen van concurrentievermogen en nieuwe diensten/markten die bereikt worden.

Voor dat doel wordt een Adoptie Support Team (AST) opgericht dat de komende 2 jaar als 2de en 3de lijns helpdesk zal functioneren voor partijen die willen gaan werken met keten-digitalisering en federatief data delen in de logistiek, in praktische toepassingen naast de living labs van de BDI.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 Expert DIAC-systemen en -toepassing

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geraamde waarde maximaal Euro 400.000,- exclusief BTW

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan optioneel met 2 maal 1 jaar worden verlengd conform de voorwaarden zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 Expert semantische modellering

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geraamde waarde maximaal Euro 400.000,- exclusief BTW

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan optioneel met 2 maal 1 jaar worden verlengd conform de voorwaarden zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

perceel 2 Expert standaardisatie en standaarden in de logistiek

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Geraamde waarde maximaal Euro 400.000,- exclusief BTW

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan optioneel met 2 maal 1 jaar worden verlengd conform de voorwaarden zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 021-052323
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Adoptie Support Team Digitalisering perceel 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Poort8 B.V.
Nationaal identificatienummer: 76660680
Postadres: Stationsplein 45 A4.004
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3013AK
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Adoptie Support Team Digitalisering perceel 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CGI Nederland BV
Nationaal identificatienummer: 33136004
Postadres: George Hintzenweg 89
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3068 AX
Land: Nederland
Internetadres: http://www.cgi.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Adoptie Support Team Digitalisering perceel 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CGI Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 33136004
Postadres: George Hintzenweg 89
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3068 AX
Land: Nederland
E-mail: nl.tenderdesk@cgi.com
Telefoon: +31 885640000
Internetadres: http://www.cgi.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612012
Fax: +31 883610694
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022