Diensten - 336123-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Utrecht: Uitwerken van gegevens

2022/S 119-336123

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Nationaal identificatienummer: 43707983
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Farhad Qayoumi
E-mail: aanbesteding@ndw.nu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ndw.nu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de levering van verkeersgegevens (in de breedste zin van het woord) uit niet-weggebonden systemen. NDW wenst deze verkeersgegevens in verschillende vormen in te kunnen kopen, waaronder als ruwe data, informatie, producten en diensten. Deze verkeersgegevens zijn afkomstig uit verschillende databronnen waaronder Probe Vehicle Data, Floating Car Data, cellulaire data en crowd sourced data. De behoefte van NDW kan een concrete vorm en databron betreffen, maar kan ook een behoefte betreffen die functioneel is gespecificeerd en een samenvoeging is van verschillende vormen en databronnen.

NDW is een samenwerkingsorganisatie en fungeert als een aankoopcentrale voor haar partners. De behoeftes van de verschillende partners zullen leidend zijn voor de verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen die onder de raamovereenkomst uitgevraagd gaan worden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72313000 Gegevensvergaringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NDW wenst verkeersgegevens (in de breedste zin van het woord) uit niet-weggebonden systemen in verschillende vormen in te kunnen kopen, waaronder als ruwe data, informatie, producten en diensten. Deze verkeersgegevens zijn afkomstig uit verschillende databronnen waaronder Probe Vehicle Data, Floating Car Data, cellulaire data en crowd sourced data.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Toetsingscriterium T1 / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlening van de raamovereenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 213-562384
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NIRA Dynamics AB
Postadres: Wallenbergs gata 4
Plaats: Linköping
NUTS-code: SE Sverige
Postcode: 58330
Land: Zweden
E-mail: bjorn.zachrisson@niradynamics.se
Telefoon: +46 706246095
Internetadres: https://niradynamics.se/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INRIX UK Limited
Postadres: Fifth Floor, Station House 0
Plaats: Altrincham
NUTS-code: UK United Kingdom
Postcode: WA14 1EP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: dominic.paulo@inrix.com
Telefoon: +44 7976456473
Internetadres: http://www.inrix.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Locatienet B.V.
Nationaal identificatienummer: 10145534
Postadres: Energieweg 1
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3542DZ
Land: Nederland
Internetadres: http://www.locatienet.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARS Traffic & Transport Technology B.V.
Nationaal identificatienummer: 27168565
Postadres: Nassaulaan 25
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2514JT
Land: Nederland
E-mail: info@ars.nl
Telefoon: +31 703608559
Fax: +31 703656468
Internetadres: http://www.ars.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dat.mobility B.V.
Nationaal identificatienummer: 27103813
Postadres: Snipperlingsdijk 4
Plaats: DEVENTER
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7417BJ
Land: Nederland
E-mail: tendersupport@goudappel.nl
Telefoon: +31 629041451
Fax: +31 570666888
Internetadres: http://www.dat.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mobidot bv
Nationaal identificatienummer: 71668950
Postadres: Colosseum 44
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7521 PT
Land: Nederland
E-mail: frank.ophuis@mobidot.nl
Telefoon: +31 0651218183
Internetadres: http://www.mobidot.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Be-Mobile NV
Postadres: Kardinaal Mercierlaan 1 A
Plaats: Melle
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9090
Land: België
E-mail: jane.berth@be-mobile.com
Telefoon: +32 93305180
Internetadres: http://www.be-mobile.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CycloMedia Technology B.V.
Nationaal identificatienummer: 16063843
Postadres: Van Voordenpark 1 B
Plaats: Zaltbommel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5301 KP
Land: Nederland
E-mail: bbrouwer@cyclomedia.com
Telefoon: +31 418556100
Internetadres: http://www.cyclomedia.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH
Postadres: Plieninger Strasse 150
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE Deutschland
Postcode: 70567
Land: Duitsland
E-mail: mbconnectivity-services@daimler.com
Telefoon: +49 1608602713
Internetadres: https://www.connectivity.mercedes-benz.com/en-gb
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bureau De Groot Volker Verkeersonderzoek B.V.
Nationaal identificatienummer: 71773266
Postadres: Spoorstraat 11
Plaats: Dieren
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6953BW
Land: Nederland
E-mail: r.volker@verkeersonderzoek.nl
Telefoon: +313 496816
Internetadres: http://www.verkeersonderzoek.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HaskoningDHV Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 56515154
Postadres: Laan 1914 35
Plaats: AMERSFOORT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3818EX
Land: Nederland
E-mail: harry.bouman@rhdhv.com
Telefoon: +31 883482258
Fax: +31 883482801
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dit betreft een raamovereenkomst voor 4 jaren met een maximale waarde van € 20.000.000.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbank.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: klachtenmeldpunt@ndw.nu
Internetadres: http://www.ndw.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022