Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 336126-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Terneuzen: Werktuigbouwkundige diensten

2022/S 119-336126

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Terneuzen
Nationaal identificatienummer: 421653477
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Terneuzen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4531 GZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Egbert Vernooij
E-mail: centraleinkoop@terneuzen.nl
Telefoon: +31 115455000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.terneuzen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud W-installaties Zeeuwsch Vlaanderen

Referentienummer: CI335
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71333000 Werktuigbouwkundige diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie inschrijfleidraad en PvE

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL341 Zeeuwsch-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

de 3 gemeenten in Zeeuwsch Vlaanderen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Casus onderhoudsproces / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vraag 1 Revisietekeningen/logboeken/handleidingen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vraag 2 Toegeveogde waarde primair proces / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Uurtarief monteur / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Opslag netto materiaalprijs / Weging: 5
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

betreft contract voor 3 jaar met 7*1 jaar verlengingsoptie

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 036-093136
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Onderhoud W-installaties Zeeuwsch Vlaanderen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zeeuwse Verwarmingsunie (Z.V.U.) B.V.
Nationaal identificatienummer: 21009633
Postadres: Energiestraat 12
Plaats: TERNEUZEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4538BZ
Land: Nederland
Internetadres: http://www.zvu.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022