Dienstleistungen - 336126-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Terneuzen: Werktuigbouwkundige diensten

2022/S 119-336126

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Terneuzen
Nationaal identificatienummer: 421653477
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Terneuzen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4531 GZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Egbert Vernooij
E-mail: centraleinkoop@terneuzen.nl
Telefoon: +31 115455000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.terneuzen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud W-installaties Zeeuwsch Vlaanderen

Referentienummer: CI335
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71333000 Werktuigbouwkundige diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie inschrijfleidraad en PvE

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL341 Zeeuwsch-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

de 3 gemeenten in Zeeuwsch Vlaanderen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Casus onderhoudsproces / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vraag 1 Revisietekeningen/logboeken/handleidingen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vraag 2 Toegeveogde waarde primair proces / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Uurtarief monteur / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Opslag netto materiaalprijs / Weging: 5
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

betreft contract voor 3 jaar met 7*1 jaar verlengingsoptie

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 036-093136
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Onderhoud W-installaties Zeeuwsch Vlaanderen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zeeuwse Verwarmingsunie (Z.V.U.) B.V.
Nationaal identificatienummer: 21009633
Postadres: Energiestraat 12
Plaats: TERNEUZEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4538BZ
Land: Nederland
Internetadres: http://www.zvu.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022