Supplies - 336149-2021

05/07/2021    S127

Romania-Târgu Mureș: Protective gear

2021/S 127-336149

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Județean Mureș
National registration number: 24014380
Postal address: Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Town: Târgu Mureș
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540072
Country: Romania
Contact person: Nicoleta Sandor
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telephone: +40 265230003
Fax: +40 365882554
Internet address(es):
Main address: http://www.spitaljudeteanmures.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100123383
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare materiale sanitare „Mască de protecție FFP2, ecrane de protecție-viziere”

Reference number: 24014380_2021_PAAPD1180439
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Materiale sanitare: „Masca de protectie FFP2, ecrane de protectie-viziere”, doua loturi – descrierea in caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 512 600.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

ECRANE DE PROTECTIE - VIZIERE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean Mures -

Conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, str.Gh.Doja, nr. 89, Tg.Ms)

II.2.4)Description of the procurement:

ECRANE DE PROTECTIE - VIZIERE

Cantitati: acord cadru: mini 9000 - maxi 10000 buc.; contr. sscv.: mini 5000 - maxi 9000 buc..

Valori: acord cadru: mini 78300 - maxi 87000; contr. sscv.: mini 43500 - maxi 78300

Garantia de participare: 783 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pentru livrarile directe de la producător, 100 puncte, 50 puncte pentru un operator economic implicat în lanțul de aprovizionare, 0 puncte pentru mai mulți operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termenul minim de livrare este de 4 zile lucrătoare. Termenul maxim de livrare este de 6 zile lucrătoare / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 87 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

MASCA DE PROTECTIE FFP2

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean Mures -

Conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, str.Gh.Doja, nr. 89, Tg.Ms)

II.2.4)Description of the procurement:

MASCA DE PROTECTIE FFP2

Cantitati: acord cadru: mini 100000 - maxi 120000 buc.; contr. sscv.: mini 60000 - maxi 100000 buc..

Valori: acord cadru: mini 1188000 - maxi 1425600; contr. sscv.: mini 709800 - maxi 1183000

Garantia de participare: 11830 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Pentru livrarile directe de la producător, 100 puncte, 50 puncte pentru un operator economic implicat în lanțul de aprovizionare, 0 puncte pentru mai mulți operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termenul minim de livrare este de 4 zile lucrătoare. Termenul maxim de livrare este de 6 zile lucrătoare / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 425 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 / art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016/ art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertanților clasați pe primele x3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respective la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

• alte documente edificatoare, după caz.

Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractantă va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta nr. 2

Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese

Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terț susținător / subcontractant, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Conducerea Spitalului:

MANAGER: Dr. Girbovan Ovidiu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Negrea Ioana

DIRECTOR MEDICAL: dr. Ianosi Edith Simona

DIRECTOR DE INGRIJIRI: As. Gafita Lates

Sef Serviciu Achizitii Publice, Contratare, Aprovizionare: Kovacs Angela Daniela

Serviciul achizitii publice – contractare:Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana Grigore Camelia Cornelia

Compartiment juridic: Dobru Gabriela Daniela; Olar Lucia

Serviciul Financiar Contabilitate (viza C. F. P.): Suteu Ibolya, Moldovan Maria; Dumitru Mihaela

Dr. Bejan Tania, Dr. Veres Erika, as. Szabadi Zsofia, As. Natea Nadia Elena

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc/clasați pe primele x locuri (in cazul acordului-cadru semnat cu mai mulți operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Cifra de afaceri anuala generala Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, trebuie să fie cel puțin egală cu: Lotul 1: 2366000 RON, Lotul 2: 78300 RON, Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea/ entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSȚINERE din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca ANEXE la respectivul angajament

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Lotul 1: 1183000; Lotul 2: 78300; lei, fără TVA. Prin produse similare se înţelege orice echipament sau dispozitiv medical de protecție umană indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial, colectivități). Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificate la solicitarea autoritatii contractante - conf. art. 179, lit. I din L 98/2016

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantilor clasați pe primele 3 locuri, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului/Acordului-cadru si a Contractelor Subsecvente, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă. In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.

In perioada de ofertare:completarea DUAE. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea esantioanelor, descrierilor sau fortografiilor doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.elicitatie. ro).

În timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret.

Numar runde 1

Durata rundei 1 zi lucratoare (24 ore)

Dupa licitatia electronica ofertantul declarat câstigator va avea obligatia de a transmite o noua oferta financiara semnata si stampilata.

La etapa finala a acestei faze, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/08/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/08/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru locul I: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I(loc superior) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a

Încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II(loc superior) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.

În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră,

Minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II(loc superior) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si

Neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Cf L. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalulul Clinic Județean Mureș – Compartimentul contencios
Postal address: Str. Bernady Gyorgy nr. 6, sector, județ Mureș
Town: Târgu Mureș
Postal code: 540072
Country: Romania
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telephone: +40 365882576
Internet address: http://www.spitaljudeteanmures.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2021