Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 336149-2021

05/07/2021    S127

România-Târgu Mureș: Echipamente de protecţie

2021/S 127-336149

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Județean Mureș
Număr naţional de înregistrare: 24014380
Adresă: Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540072
Țară: România
Persoană de contact: Nicoleta Sandor
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telefon: +40 265230003
Fax: +40 365882554
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitaljudeteanmures.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100123383
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare materiale sanitare „Mască de protecție FFP2, ecrane de protecție-viziere”

Număr de referinţă: 24014380_2021_PAAPD1180439
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Materiale sanitare: „Masca de protectie FFP2, ecrane de protectie-viziere”, doua loturi – descrierea in caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 512 600.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECRANE DE PROTECTIE - VIZIERE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean Mures -

Conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, str.Gh.Doja, nr. 89, Tg.Ms)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ECRANE DE PROTECTIE - VIZIERE

Cantitati: acord cadru: mini 9000 - maxi 10000 buc.; contr. sscv.: mini 5000 - maxi 9000 buc..

Valori: acord cadru: mini 78300 - maxi 87000; contr. sscv.: mini 43500 - maxi 78300

Garantia de participare: 783 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru livrarile directe de la producător, 100 puncte, 50 puncte pentru un operator economic implicat în lanțul de aprovizionare, 0 puncte pentru mai mulți operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul minim de livrare este de 4 zile lucrătoare. Termenul maxim de livrare este de 6 zile lucrătoare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 87 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MASCA DE PROTECTIE FFP2

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean Mures -

Conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, str.Gh.Doja, nr. 89, Tg.Ms)

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MASCA DE PROTECTIE FFP2

Cantitati: acord cadru: mini 100000 - maxi 120000 buc.; contr. sscv.: mini 60000 - maxi 100000 buc..

Valori: acord cadru: mini 1188000 - maxi 1425600; contr. sscv.: mini 709800 - maxi 1183000

Garantia de participare: 11830 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru livrarile directe de la producător, 100 puncte, 50 puncte pentru un operator economic implicat în lanțul de aprovizionare, 0 puncte pentru mai mulți operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul minim de livrare este de 4 zile lucrătoare. Termenul maxim de livrare este de 6 zile lucrătoare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 425 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 / art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016/ art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertanților clasați pe primele x3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respective la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

• alte documente edificatoare, după caz.

Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractantă va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta nr. 2

Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese

Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terț susținător / subcontractant, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Declarația va conține informații aferente situației lor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Conducerea Spitalului:

MANAGER: Dr. Girbovan Ovidiu

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Negrea Ioana

DIRECTOR MEDICAL: dr. Ianosi Edith Simona

DIRECTOR DE INGRIJIRI: As. Gafita Lates

Sef Serviciu Achizitii Publice, Contratare, Aprovizionare: Kovacs Angela Daniela

Serviciul achizitii publice – contractare:Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana Grigore Camelia Cornelia

Compartiment juridic: Dobru Gabriela Daniela; Olar Lucia

Serviciul Financiar Contabilitate (viza C. F. P.): Suteu Ibolya, Moldovan Maria; Dumitru Mihaela

Dr. Bejan Tania, Dr. Veres Erika, as. Szabadi Zsofia, As. Natea Nadia Elena

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc/clasați pe primele x locuri (in cazul acordului-cadru semnat cu mai mulți operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2 Cifra de afaceri anuala generala Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, trebuie să fie cel puțin egală cu: Lotul 1: 2366000 RON, Lotul 2: 78300 RON, Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea/ entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSȚINERE din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca ANEXE la respectivul angajament

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Lotul 1: 1183000; Lotul 2: 78300; lei, fără TVA. Prin produse similare se înţelege orice echipament sau dispozitiv medical de protecție umană indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial, colectivități). Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificate la solicitarea autoritatii contractante - conf. art. 179, lit. I din L 98/2016

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantilor clasați pe primele 3 locuri, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului/Acordului-cadru si a Contractelor Subsecvente, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă. In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.

In perioada de ofertare:completarea DUAE. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea esantioanelor, descrierilor sau fortografiilor doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.elicitatie. ro).

În timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret.

Numar runde 1

Durata rundei 1 zi lucratoare (24 ore)

Dupa licitatia electronica ofertantul declarat câstigator va avea obligatia de a transmite o noua oferta financiara semnata si stampilata.

La etapa finala a acestei faze, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/08/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/08/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru locul I: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I(loc superior) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a

Încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II(loc superior) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.

În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, pănă la termenul limită de depunere al ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră,

Minut).

In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II(loc superior) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si

Neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Cf L. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalulul Clinic Județean Mureș – Compartimentul contencios
Adresă: Str. Bernady Gyorgy nr. 6, sector, județ Mureș
Localitate: Târgu Mureș
Cod poștal: 540072
Țară: România
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telefon: +40 365882576
Adresă internet: http://www.spitaljudeteanmures.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/06/2021