Supplies - 33616-2022

21/01/2022    S15

Polska-Kluczbork: Systemy i serwery informacyjne

2022/S 015-033616

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 240-630107)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
Adres pocztowy: M.Skłodowskiej - Curie 23
Miejscowość: Kluczbork
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-200
Państwo: Polska
E-mail: przetarg@pczszpitalkluczbork.pl
Tel.: +48 774173509
Faks: +48 774173512
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pczszpitalkluczbork.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (SSI) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Numer referencyjny: 01EU/21
II.1.2)Główny kod CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) w następującym zakresie:

a) dostawa i wdrożenie infrastruktury:

• serwer aplikacyjny – 1 szt.

• serwer bazodanowy – 1 szt.

• macierz NAS – 1 szt.

• oprogramowanie backupowe – 1 szt.

• oprogramowanie systemowe – 1 szt.

• oprogramowanie bazodanowe – 1 szt.

b) dostawa i wdrożenie SSI:

• System HIS – część medyczna

• System LIS – część medyczna

• System RIS/PACS – część medyczna

• System ERP – część administracyjna

• Elektroniczna dokumentacja medyczna

c) szkolenie personelu Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 240-630107

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

a) dostawa i wdrożenie infrastruktury

serwer aplikacyjny – 1 szt.

• serwer bazodanowy – 1 szt.

• macierz NAS – 1 szt.

• oprogramowanie backupowe – 1 szt.

• oprogramowanie systemowe – 1 szt.

• oprogramowanie bazodanowe – 1 szt.

Powinno być:

a) dostawa i wdrożenie infrastruktury:

• serwer aplikacyjny – 1 szt.

• serwer bazodanowy – 1 szt.

• macierz NAS – 1 szt.

• oprogramowanie backupowe – 1 szt.

• oprogramowanie wizualizacyjne – 1 szt

• oprogramowanie systemowe – 3 szt.

• zasilacz awaryjny UPS -2 szt.

• Licencja dostępu serwera 10 szt.

• Licencje dostępowe na urządzenie 100 szt.

• oprogramowanie bazodanowe – 1 szt.

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 21/04/2022
Powinno być:
Data: 01/05/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: termin składania ofert
Zamiast:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: