Supplies - 33619-2022

21/01/2022    S15

Poland-Jaworzno: Computer-related equipment

2022/S 015-033619

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 246-649451)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Postal address: ul. Chełmońskiego 28
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 43-600
Country: Poland
Contact person: Marta Tomczyk
E-mail: zampubl@szpital.jaworzno.pl
Telephone: +48 326164482
Internet address(es):
Main address: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Reference number: SZP.III.240/29/21/PN
II.1.2)Main CPV code
30230000 Computer-related equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 246-649451

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III
Place of text to be modified: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

PAKIET 1 DOSTAWA SERWERÓW, MACIERZY DYSKOWYCH I LICENCJI DOSTĘPOWYCH DLA SYSTEMU SERWEROWEGO:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca:

a. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, obejmujące: dostawę, instalację i wdrożenie serwerów i macierzy o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto /słownie: pięćset tysięcy złotych. Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy.

b. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

1. Kierownik zespołu (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe,

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli kierownika projektu lub kierownika w zespole doradcy/ inżyniera/ menedżera projektu w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie informatycznym lub teleinformatycznym o wartości jednego projektu minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto;

2. Specjalista ds. systemów informatycznych (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego lub teleinformatycznego dot. informatyzacji, w którym zajmował się przygotowaniem specyfikacji technicznej wymagań dla systemu informatycznego (obejmującego sprzęt i oprogramowanie) o wartości jednego projektu minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto;

3. Architekt systemów informatycznych (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne

• certyfikat producenta oferowanych serwerów lub macierzy potwierdzające znajomość technologii producenta na poziomie profesjonalnym

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli architekta systemu, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie systemu informatycznego zorientowanego na usługi i obejmującego integrację z innymi systemami, w przygotowaniu lub realizacji co najmniej jednego projektu informatycznego lub teleinformatycznego, o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.

4. Architekt systemów bazodanowych (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli architekta systemów bazodanowych, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie systemu informatycznego, o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.

5. Architekt systemów operacyjnych i usług katalogowych (1 osoba) posiadająca:

• certyfikat producenta oferowanych systemów operacyjnych dla serwerów potwierdzający znajomość technologii producenta na poziomie profesjonalnym

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli architekta systemu, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie systemu informatycznego zorientowanego na usługi i obejmującego integrację z innymi systemami, o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.

PAKIET 2 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH, KONTROLERA WLAN, PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, obejmujące: dostawę, instalację i wdrożenie sieci komputerowej opartej o zarządzalne przełączniki oraz punkty dostępowe WIFI o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto /słownie: sto tysięcy złotych. Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy..

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania

1) Inżynier sieciowy (1 osoba) posiadająca

• certyfikat na poziomie eksperckim z zakresu routing&switching wydanym przez producenta oferowanych urządzeń sieciowych.

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli inżyniera sieciowego, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie sieci informatycznej lub realizację co najmniej jednego projektu informatycznego lub teleinformatycznego o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto.

PAKIET 3 DOSTAWA ZESTAWU AKUMULATORÓW DO ZASILACZA UPS:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniającymi warunki:

1. Wykonawca dysponować będzie wykwalifikowaną osobą, która posiadać będzie ważne

świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń sieci i

instalacji energetycznych do 1 kV na stanowisku eksploatacji (Grupa 1 pkt. 2 i 10 zgodnie z

załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia

28 kwietnia 2003r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci- Dz. U. z 2003r. nr 89 poz.828 z

późn. zm.).

2. Wykonawca dysponować będzie osobą posiadającą aktualną na dzień składania oferty

autoryzację/certyfikat producenta zasilaczy UPS, potwierdzającą odbycie szkolenia z obsługi oraz napraw UPS’ów w zakresach mocy co najmniej 10kVA

Dotyczy wszystkich pakietów:

Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być aktualne na dzień wyznaczony przez Zamawiającego, jako dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 112 ust.1 pkt 4) ustawy PZP.

Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.

Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z roku 2016 poz. 65 z późn. zm.).

Wymagane przez Zamawiającego certyfikaty Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie wskazanych przez Zamawiającego certyfikatów, będą posiadały przedmiotowe certyfikaty przez cały okres realizacji umowy.

UWAGA! Osoby wskazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu muszą być tymi samymi osobami, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotowego zamówienia.

Wszystkie wymagane dla realizacji projektu prace instalacyjne/wdrożeniowe/konfiguracyjne (z wyjątkiem prac projektowych) muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego, przez zespół specjalistów, których certyfikaty i doświadczenie Wykonawca wskazał w ofercie.

Read:

PAKIET 1 DOSTAWA SERWERÓW, MACIERZY DYSKOWYCH I LICENCJI DOSTĘPOWYCH DLA SYSTEMU SERWEROWEGO:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca:

a. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, obejmujące: dostawę, instalację i wdrożenie serwerów i macierzy o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto /słownie: pięćset tysięcy złotych. Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy.

b. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

1. Kierownik zespołu (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe,

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli kierownika projektu lub kierownika w zespole doradcy/ inżyniera/ menedżera projektu w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie informatycznym lub teleinformatycznym o wartości jednego projektu minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto;

2. Specjalista ds. systemów informatycznych (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego lub teleinformatycznego dot. informatyzacji, w którym zajmował się przygotowaniem specyfikacji technicznej wymagań dla systemu informatycznego (obejmującego sprzęt i oprogramowanie) o wartości jednego projektu minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto;

3. Architekt systemów informatycznych (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne

• certyfikat producenta oferowanych serwerów lub macierzy potwierdzające znajomość technologii producenta na poziomie profesjonalnym

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli architekta systemu, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie systemu informatycznego zorientowanego na usługi i obejmującego integrację z innymi systemami, w przygotowaniu lub realizacji co najmniej jednego projektu informatycznego lub teleinformatycznego, o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.

4. Architekt lub administrator systemów bazodanowych lub architekt systemów wirtualizacyjnych (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli architekta lub administratora systemów bazodanowych, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie lub administrowanie systemem informatycznym, o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto lub doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli administratora systemu, w co najmniej dwóch zamówieniach obejmujących swoim zakresem instalację i konfigurację systemu wirtualizacji oferowanego w ramach niniejszego postępowania 5. Architekt systemów operacyjnych i usług katalogowych (1 osoba) posiadająca:

• certyfikat producenta oferowanych systemów operacyjnych dla serwerów potwierdzający znajomość technologii producenta na poziomie profesjonalnym

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli architekta systemu, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie systemu informatycznego zorientowanego na usługi i obejmującego integrację z innymi systemami, o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.

PAKIET 2 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH, KONTROLERA WLAN, PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, obejmujące: dostawę, instalację i wdrożenie sieci komputerowej opartej o zarządzalne przełączniki oraz punkty dostępowe WIFI o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto /słownie: sto tysięcy złotych. Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy..

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania

1) Inżynier sieciowy (1 osoba) posiadająca

• certyfikat na poziomie eksperckim z zakresu routing&switching wydanym przez producenta oferowanych urządzeń sieciowych.

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli inżyniera sieciowego, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie sieci informatycznej lub realizację co najmniej jednego projektu informatycznego lub teleinformatycznego o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto.

PAKIET 3 DOSTAWA ZESTAWU AKUMULATORÓW DO ZASILACZA UPS:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniającymi warunki:

1. Wykonawca dysponować będzie wykwalifikowaną osobą, która posiadać będzie ważne

świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń sieci i

instalacji energetycznych do 1 kV na stanowisku eksploatacji (Grupa 1 pkt. 2 i 10 zgodnie z

załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia

28 kwietnia 2003r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci- Dz. U. z 2003r. nr 89 poz.828 z

późn. zm.).

2. Wykonawca dysponować będzie osobą posiadającą aktualną na dzień składania oferty

autoryzację/certyfikat producenta zasilaczy UPS, potwierdzającą odbycie szkolenia z obsługi oraz napraw UPS’ów w zakresach mocy co najmniej 10kVA

Dotyczy wszystkich pakietów:

Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być aktualne na dzień wyznaczony przez Zamawiającego, jako dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 112 ust.1 pkt 4) ustawy PZP.

Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.

Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z roku 2016 poz. 65 z późn. zm.).

Wymagane przez Zamawiającego certyfikaty Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie wskazanych przez Zamawiającego certyfikatów, będą posiadały przedmiotowe certyfikaty przez cały okres realizacji umowy.

UWAGA! Osoby wskazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu muszą być tymi samymi osobami, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotowego zamówienia.

Wszystkie wymagane dla realizacji projektu prace instalacyjne/wdrożeniowe/konfiguracyjne (z wyjątkiem prac projektowych) muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego, przez zespół specjalistów, których certyfikaty i doświadczenie Wykonawca wskazał w ofercie.

Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/04/2022
Read:
Date: 30/04/2022
Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: