Dostawy - 33623-2022

21/01/2022    S15

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2022/S 015-033623

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 003-004357)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Faks: +48 322083568
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Numer referencyjny: RZP/PN/99/21
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia podzielono na 7 następujących pakietów:

Pakiet nr 1 – Odczynniki do barwienia

Pakiet nr 2 – Odczynniki do aparatu hematologicznego BC 2300 producenta MINDRAY

Pakiet nr 3 – Odczynniki diagnostyczne

Pakiet nr 4 – Linia alergenowa

Pakiet nr 5 – Odczynniki chemiczne

Pakiet nr 6 – Kwas azotowy do analizy śladowej metali

Pakiet nr 7 – Odczynniki do biologii molekularnej

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1–2.7 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 003-004357

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Data: 20/01/2022

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 26/01/2022

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 19/04/2022.

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 25/04/2022.

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 20/01/2022

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 26/01/2022

Czas lokalny: 09:30

VII.2)Inne dodatkowe informacje: