Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 336236-2021

05/07/2021    S127

Polska-Warszawa: Środki czyszczące

2021/S 127-336236

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
E-mail: Anita.Wrona@wody.gov.pl
Tel.: +48 126284363
Faks: +48 124232153
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wody.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.62.2021
II.1.2)Główny kod CPV
39830000 Środki czyszczące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33711900 Mydło
33761000 Papier toaletowy
33763000 Ręczniki papierowe do rąk
39224300 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310 Szczotki toaletowe
39224340 Kosze
39525100 Ściereczki do kurzu
39525800 Ściereczki do czyszczenia
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39813000 Pasty i proszki czyszczące
39820000 Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000 Środki czyszczące
39831000 Preparaty piorące
39831240 Preparaty czyszczące
39831250 Roztwory myjące
39831300 Środki do czyszczenia podłóg
39831600 Środki do czyszczenia toalet
39832000 Produkty do zmywania naczyń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Branickiego 17a, 15-085 Białystok

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. 29 Listopada 5, 19-300 Augustów

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn

6. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2a do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 1, oraz w Załączniku nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości środków czystości, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen, terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33711900 Mydło
33761000 Papier toaletowy
33763000 Ręczniki papierowe do rąk
39224300 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310 Szczotki toaletowe
39224340 Kosze
39525100 Ściereczki do kurzu
39525800 Ściereczki do czyszczenia
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39813000 Pasty i proszki czyszczące
39820000 Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000 Środki czyszczące
39831000 Preparaty piorące
39831240 Preparaty czyszczące
39831250 Roztwory myjące
39831300 Środki do czyszczenia podłóg
39831600 Środki do czyszczenia toalet
39832000 Produkty do zmywania naczyń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz;

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław;

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Motylewskiej 7, 64-920 Piła

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2b do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 2, oraz w Załączniku nr 1b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33711900 Mydło
33761000 Papier toaletowy
33763000 Ręczniki papierowe do rąk
39224300 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310 Szczotki toaletowe
39224340 Kosze
39525100 Ściereczki do kurzu
39525800 Ściereczki do czyszczenia
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39813000 Pasty i proszki czyszczące
39820000 Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000 Środki czyszczące
39831000 Preparaty piorące
39831240 Preparaty czyszczące
39831250 Roztwory myjące
39831300 Środki do czyszczenia podłóg
39831600 Środki do czyszczenia toalet
39832000 Produkty do zmywania naczyń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,

80-804 Gdańsk

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Łużyckiej 11, 89-600 Chojnice

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

6. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2c do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 3, oraz w Załączniku nr 1c do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33711900 Mydło
33761000 Papier toaletowy
33763000 Ręczniki papierowe do rąk
39224300 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310 Szczotki toaletowe
39224340 Kosze
39525100 Ściereczki do kurzu
39525800 Ściereczki do czyszczenia
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39813000 Pasty i proszki czyszczące
39820000 Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000 Środki czyszczące
39831000 Preparaty piorące
39831240 Preparaty czyszczące
39831250 Roztwory myjące
39831300 Środki do czyszczenia podłóg
39831600 Środki do czyszczenia toalet
39832000 Produkty do zmywania naczyń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Robotniczej 2, 44-100 Gliwice

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2d do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 4, oraz w Załączniku nr 1d do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości środków czystości, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen, terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33711900 Mydło
33761000 Papier toaletowy
33763000 Ręczniki papierowe do rąk
39224300 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310 Szczotki toaletowe
39224340 Kosze
39525100 Ściereczki do kurzu
39525800 Ściereczki do czyszczenia
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39813000 Pasty i proszki czyszczące
39820000 Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000 Środki czyszczące
39831000 Preparaty piorące
39831240 Preparaty czyszczące
39831250 Roztwory myjące
39831300 Środki do czyszczenia podłóg
39831600 Środki do czyszczenia toalet
39832000 Produkty do zmywania naczyń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów;

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło;

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Bieszczadzkiej 5, 38-400 Krosno

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2e do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 5, oraz w Załączniku nr 1e do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości środków czystości, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen, terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

— Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33711900 Mydło
33761000 Papier toaletowy
33763000 Ręczniki papierowe do rąk
39224300 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310 Szczotki toaletowe
39224340 Kosze
39525100 Ściereczki do kurzu
39525800 Ściereczki do czyszczenia
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39813000 Pasty i proszki czyszczące
39820000 Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000 Środki czyszczące
39831000 Preparaty piorące
39831240 Preparaty czyszczące
39831250 Roztwory myjące
39831300 Środki do czyszczenia podłóg
39831600 Środki do czyszczenia toalet
39832000 Produkty do zmywania naczyń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Zwycięstwa 111, 75-600 Koszalin,

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Gdańska, 73-110 Stargard,

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Szlamowa 4A, 70-746 Szczecin

6. PGW Wody Polskie lokalizacja: Gozdowice 28, 74 – 505 Mieszkowice

7. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Bulwary Rybackie 1, 74-120 Widuchowa

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2f do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 6, oraz w Załączniku nr 1f do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33711900 Mydło
33761000 Papier toaletowy
33763000 Ręczniki papierowe do rąk
39224300 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310 Szczotki toaletowe
39224340 Kosze
39525100 Ściereczki do kurzu
39525800 Ściereczki do czyszczenia
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39813000 Pasty i proszki czyszczące
39820000 Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000 Środki czyszczące
39831000 Preparaty piorące
39831240 Preparaty czyszczące
39831250 Roztwory myjące
39831300 Środki do czyszczenia podłóg
39831600 Środki do czyszczenia toalet
39832000 Produkty do zmywania naczyń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa,

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa,

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Okrzei 74 a, 87-800 Włocławek,

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Dębe, 05-140 Serock,

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Ekonomicznej 6, 99-400 Łowicz,

6. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Młynarskiej 2, 97-300 Piotrków Trybunalski,

7. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

8. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Parkowa 2 A, 26-600 Radom.

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2g do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 7, oraz w Załączniku nr 1g do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33711900 Mydło
33761000 Papier toaletowy
33763000 Ręczniki papierowe do rąk
39224300 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310 Szczotki toaletowe
39224340 Kosze
39525100 Ściereczki do kurzu
39525800 Ściereczki do czyszczenia
39800000 Środki czyszczące i polerujące
39813000 Pasty i proszki czyszczące
39820000 Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000 Środki czyszczące
39831000 Preparaty piorące
39831240 Preparaty czyszczące
39831250 Roztwory myjące
39831300 Środki do czyszczenia podłóg
39831600 Środki do czyszczenia toalet
39832000 Produkty do zmywania naczyń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do lokalizacji przy ul. Braci Gierymskich 149A, 51-640 Wrocław (Magazyn Główny).

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2h do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 8, oraz w Załączniku nr 1h do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację

Zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

— dla części 1 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 17 700,00 PLN brutto,

— dla części 2 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 9 500,00 PLN brutto,

— dla części 3 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 38 000,00 PLN brutto,

— dla części 4 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 36 000,00 PLN brutto,

— dla części 5 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 31 000,00 PLN brutto,

— dla części 6 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 20 000,00 PLN brutto,

— dla części 7 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 39 000,00 PLN brutto,

— dla części 8 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 50 000,00 PLN brutto.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ – Wzór umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego (31-109 Kraków).

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i Otwarcie ofert za pomocą platformy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Na ofertę składają się:

— Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ,

— Zestawienie kosztów zgodne z treścią: Załącznika nr 2a do SWZ – dla Części 1, Załącznika nr 2b do SWZ – dla Części 2, Załącznika nr 2c do SWZ – dla Części 3, Załącznika nr 2d do SWZ – dla Części 4, Załącznika nr 2e do SWZ – dla Części 5, Załącznika nr 2f do SWZ – dla Części 6, Załącznika nr 2g do SWZ – dla Części 7, Załącznika nr 2h do SWZ – dla Części 8.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

— oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

— oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, wyżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów.

4. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

— dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik

— JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 4 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

5.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są:

2.1 Odwołanie.

2.2 Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021