Dostawy - 336275-2020

17/07/2020    S137

Polska-Radom: Urządzenia komputerowe

2020/S 137-336275

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 670223451
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-610
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Grabowska
E-mail: bzp@umradom.pl
Tel.: +48 483620876/+48 483620282
Faks: +48 483620282/+48 483620289

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.radom.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.radom.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, mebli szkolnych oraz oprogramowania do grafiki komputerowej w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”

Numer referencyjny: BZP.271.1.255.257.2020.AG
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, mebli szkolnych oraz oprogramowania do grafiki komputerowej w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”. Zamów. zostało podziel.na 3 części:

Część 1: przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do cyfrowej pracowni językowej: jednostki centralnej systemu (1 szt.), oprogramowania sterującego, oprogramowania z funkcją nagrywania i odsłuchiwania głosu obsługujące 17 stanowisk, słuchawek z mikrofonem (17 szt.), pulpitów na 16 stanowisk uczniowskich, rejestratora cyfrowego (1 szt.), głośników (2 szt.).

Część 2: przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do cyfrowej pracowni językowej: biurka nauczyciela (1 szt.), stołów uczniowskich (8 szt.), krzeseł (16 szt.), fotela (1 szt.).

Część 3: przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania do grafiki komputerowej obsługującego 40 stanowisk komputerowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 26 891.56 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprz. komp. do cyfr. pracow. jęz.: jedn. centr. syst. (1 szt.), oprogr. ster., oprogr. z funkc. nagr. i odsłu., słuch. z mikr. (17 szt.), pulp. na 16 st. uczn., rejestrat. cyfr. (1 szt.), głośn. (2 szt.).

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
32340000 Mikrofony i głośniki
32342100 Słuchawki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miasta Radomia, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do cyfrowej pracowni językowej: jednostka centralna systemu (1 szt.), oprogramowanie sterujące, oprogramowanie z funkcją nagrywania i odsłuchiwania głosu obsługujące 17 stanowisk, słuchawki z mikrofonem (17 szt.), pulpity na 16 stanowisk uczniowskich, rejestrator cyfrowy (1 szt.), głośniki (2 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe informacje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Szczegółowe wymagania dot. wniesienia wadium określone zostały w pkt XVI SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania, zawartej w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (...).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 189.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.10.01.01-14-a473/18 „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert (uzupeł. pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia):

— cena 60 % – maks. 60 pkt,

— gwarancja 20 % – maks. 20 pkt,

— termin dostawy zamówienia 20 % – maks. 20 pkt.

2. Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli wraz z montażem do cyfrowej pracowni językowej: biurka nauczyciela (1 szt.), stołów uczniowskich (8 szt.), krzeseł (16 szt.), fotela (1 szt.)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39160000 Meble szkolne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miasta Radomia, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do cyfrowej pracowni językowej: biurko nauczyciela (1 szt.), stoły uczniowskie (8 szt.), krzesła (16 szt.), fotel (1 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe informacje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).

Szczegółowe wymagania dot. wniesienia wadium określone zostały w pkt XVI SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania, zawartej w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (...).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 645.29 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.10.01.01-14-a473/18 „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert (uzupeł. pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia):

— cena 60 % – maks. 60 pkt,

— termin dostawy zamówienia 40 % – maks. 40 pkt.

2. Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa oprogramowania do grafiki komputerowej obsługującego 40 stanowisk komputerowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miasta Radomia, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania do grafiki komputerowej obsługującego 40 stanowisk komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe informacje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).

Szczegółowe wymagania dot. wniesienia wadium określone zostały w pkt XVI SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania, zawartej w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (...).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 056.91 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.10.01.01-14-a473/18 „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert (uzupeł. pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia):

— cena 60 % – maks. 60 pkt,

— termin dostawy zamówienia 40 % – maks. 40 pkt.

2. Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Wzory umów stanowią załączniki nr 1a (dot. części 1 zamówienia), nr 1b (dot. części 2 zamówienia) oraz nr 1c (dot. części 3 zamówienia) do SIWZ.

2) Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień i warunków umowy – szczegóły zawiera §7 wzoru umowy (dot. części 3 zamówienia).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Gmina miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. J. Kilińskiego 30, pok.nr 190, 26-610 Radom, POLSKA.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania/deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu oraz zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otworzenie za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otw. ofert jest jawne, wyk. mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Jednak w sytuacji dalej utrzym. się stanu pandemii związ. z rozprzestrz. się koronawirusa, otwarcie ofert będzie transmit. on-line pod adresem http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/dostawy. W ocenie UZP ww transm. w zaistniałej sytuacji zagr. epidem. w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

A. Informacje ogólne:

1) Ofertę wraz z załącznikami składa się wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w postaci elektr. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektr., a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2) Z niniejszego postęp. wyklucza się Wykonawców, których dot. przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3) W celu wstępnego potw. braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektr. – aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, w formie JEDZ. JEDZ może być przekazany wyłącznie w postaci elektr. i powinien być opatrzony kwalifik. podpisem elektr. osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz powinien zostać przekazany Zamawiającemu zgodnie z zapisami SIWZ w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. złożenia JEDZ drogą elektr. zawiera w pkt XII SIWZ oraz zał. nr 3 do SIWZ.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma wstępnie potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykon. wykazuje brak podstaw do wykluczenia.

5) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podst. art. 25a ust. 5 pkt 1 i 36b ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia JEDZ, o którym mowa w pkt XII.1 SIWZ, dot. tych podmiotów (podwykonawców) i przez nich wypełnionych.

B. W celu potw. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał złożenia ośw. i dok. wym. w § 5 pkt 1–6 i 9 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 ws. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postęp. o udziel. zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z poźn. zm.).

C. Inne dokumenty:

1) ośw. o przynależ. lub braku przynależ. do tej samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

2) pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;

3) w przyp. podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomoc., o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. RP, zamiast dok. określonych w pkt B Zamawiający będzie wymagał dok., o których mowa w § 7 i § 8 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 ws. rodz. dok., jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020