Dostawy - 336319-2020

Submission deadline has been amended by:  387964-2020
17/07/2020    S137

Polska-Warszawa: Infrastruktura sieciowa

2020/S 137-336319

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 132–136
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Woźniak
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Tel.: +48 222502883
Faks: +48 222502987

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.coi.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.coi.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja gospodarki budżetowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyzacja i teleinformatyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury systemów nadzoru i bezpieczeństwa (5 części)

Numer referencyjny: COI-ZAK.262.20.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa infrastruktury systemów nadzoru i bezpieczeństwa (5 części), tj.:

— część I: dostawa i wdrożenie systemu NGFW,

— część II: przedłużenie wsparcia systemu IPS,

— część III: rozbudowa infrastruktury F5 BIG-IP,

— część IV: rozbudowa infrastruktury DAM,

— część V: dostawa stacji roboczych i monitorów.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie jest współfinansowane z programu operacyjnego Polska cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa e-administracja i otwarty rząd, w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-Usług publicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu NGFW

Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z sekcją II.1.4) Krótki opis.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w rozdziale II SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zgodność sprzętu z profilem zabezpieczeń Common Criteria – „collaborative Protection Profile for Stateful Traffic Filter Firewalls” lub równoważnym / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zgodność sprzętu z profilem zabezpieczeń Common Criteria – „collaborative Protection Profile for Network Devices” lub równoważnym / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-075/17-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020 oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części I zamówienia wadium w wysokości: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Termin wykonania zamówienia: dostawa sprzętu 4 tygodnie od daty zawarcia umowy, świadczenie usług profesjonalnych przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, ważność voucherów szkoleniowych 1 rok od daty podpisania protokołu odbioru.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedłużenie wsparcia systemu IPS

Część nr: II
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72591000 Rozszerzanie umów serwisowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z sekcją II.1.4) Krótki opis.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w rozdziale II SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-075/17-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020 oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części II zamówienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN. Przedłużenie wsparcia systemu IPS: od daty zawarcia umowy na kolejne 24 miesiące (Zamawiający do daty 20.06.2020 posiada ważne wsparcie i licencje). Termin dostawy dokumentów potwierdzających objęcie wsparciem - maksymalnie 5 dni roboczych (stanowi kryterium oceny oferty).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury F5 BIG-IP

Część nr: III
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z sekcją II.1.4) Krótki opis.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w rozdziale II SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-075/17-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020 oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Termin wykonania zamówienia: termin dostawy licencji maksymalnie 5 dni roboczych (stanowi kryterium oceny oferty) od daty zawarcia umowy, termin świadczenia usług profesjonalnych 36 miesięcy, ważność voucherów szkoleniowych 1 rok od daty podpisania protokołu odbioru.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury DAM

Część nr: IV
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48210000 Pakiety oprogramowania dla sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z sekcją II.1.4) Krótki opis.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w rozdziale II SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający, zobowiązuje się zakupić po sześć sztuk każdej z sześciu typów licencji opisanych w pkt III.4.1. rozdziału II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia jako przedmiot zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kolejne 2 licencje każdego typu po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji – zgodnie z postanowieniami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących rozdział III SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-075/17-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020 oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części IV zamówienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN. Termin dostawy licencji maksymalnie 5 dni roboczych (stanowi kryterium oceny oferty) od daty zawarcia umowy, termin świadczenia usług profesjonalnych 36 miesięcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa stacji roboczych i monitorów

Część nr: V
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z sekcją II.1.4) Krótki opis.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w rozdziale II SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-075/17-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020 oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części V zamówienia wadium w wysokości: 200,00 PLN. Dostawa stacji roboczych i monitorów: termin dostawy maksymalnie 30 dni roboczych (stanowi kryterium oceny oferty) od daty zawarcia umowy. Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy z możliwością zaoferowania przez Wykonawcę wydłużenia o dodatkowe 12 miesięcy (stanowi okres kryterium oferty).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu.

3. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej: „Pzp”.

4. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UEL3/16), dalej: „JEDZ”, stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w danej części zamówienia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec tego podmiotu braku podstaw do wykluczenia składa także JEDZ dla tych podmiotów.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia składają JEDZ dla każdego z Wykonawców.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, czyli potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (określonych przez Zamawiającego w pkt 3 powyżej), tj.:

8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Z uwagi na brak miejsca w niniejszej sekcji dalsza treść w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) część I: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę urządzenia lub urządzeń klasy „Firewall Następnej Generacji" (ang. Next-generation firewall (NGFW)” o wartości minimum 1 mln. zł netto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw w celu wykazania spełniania ww. warunku; w przypadku wykazania się więcej niż jedną dostawą, każda z nich musi być o wartości wskazanej powyżej.

2) część II: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę o wartości minimum 250 tys. zł netto wsparcia technicznego dla systemów urządzeń klasy „Firewall Następnej Generacji" (ang. Next-generation firewall (NGFW)” trwającego nieprzerwanie nie krócej niż 24 miesiące. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę realizowaną w ramach jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług w celu wykazania spełniania ww. warunku; w przypadku wykazania się więcej niż jedną usługą, każda z nich musi być o wartości wskazanej powyżej.

3) część III: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę licencji klasy WAF (ang. Web Application Firewall) o wartości minimum 200 000 PLN netto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw w celu wykazania spełniania ww. warunku; w przypadku wykazania się więcej niż jedną dostawą, każda z nich musi być o wartości wskazanej powyżej.

4) część IV: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę licencji systemu monitorowania aktywności baz danych (ang. DAM) o wartości minimum 200 000 PLN netto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw w celu wykazania spełniania ww. warunku; w przypadku wykazania się więcej niż jedną dostawą, każda z nich musi być o wartości wskazanej powyżej.

5) część V: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego o wartości minimum 20 000 PLN netto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw w celu wykazania spełniania ww. warunku; w przypadku wykazania się więcej niż jedną dostawą, każda z nich musi być o wartości wskazanej powyżej.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 1, zostanie spełniony, jeżeli będzie spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.

3. Wykonawca, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z uwagi na brak miejsca w niniejszej sekcji dalsza treść w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dla tych podmiotów.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składają JEDZ dla każdego z Wykonawców.

4. Zamawiający zaleca, w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, do złożenia JEDZ odrębnie na każdą część zamówienia;

5.Wykonawca może ograniczyć się wyłącznie do wypełnienia sekcji α;

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli potwierdzających spełnianie warunków udziału (określonych przez Zamawiającego w pkt 1 powyżej – Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji), tj.:

6.1. wykazu dostaw (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Formularza Oferty – dla części zamówienia, na które została złożona oferta),w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane / wykazu wykonanych/wykonywanych usług (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Formularza Oferty – dla części zamówienia, na które została złożona oferta), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

6.2. dowodów, określających czy dostawy lub usługi wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane/referencje bądź inne dokumenty wydane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a powyżej;

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają dokumenty, o których mowa w pkt 6, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy, w tym możliwość zmian postanowień zawartej umowy zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na kanale prowadzonym przez Zamawiającego w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy sekcji III.1.1):

8.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności-sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Formularza Oferty, dalej: FO;

8.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne-sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do FO;

8.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty;

8.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. 1170 ze zm.)-sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do FO.

9. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „RP”) oraz Wykonawcę mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, przy czym:

9.1. w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie ma §7 Rozporządzenia Min. Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia;

9.2. w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie ma §8 ww. rozporządzenia w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 8, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania wobec tego podmiotu braku podstaw do wykluczenia – składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 8.

12. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa Pzp.

13. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO".

14. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenie wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego wzór stanowi załącznik do Formularza Oferty.

15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

16. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

17. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni i został określony we wskazanej sekcji w miesiącach z uwagi na ograniczenia w ogłoszeniu

Ciąg dalszy sekcji III.1.3):

4. Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180–186 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu – przysługuje Stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020