Dostawy - 336329-2020

17/07/2020    S137

Polska-Gliwice: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 137-336329

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 106
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.io.gliwice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla NIO-PIB O/Gliwice w ramach „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez MZ"

Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-70/20
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – zadanie 1 – załączniki nr 2.1, 2.1 A (specyfikacja przedmiotu zamówienia w obszarze infrastruktury teleinformatycznej), 2.1B (specyfikacja asortymentowo-cenowa) do SIWZ,

b) opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – zadanie 2 – załączniki nr 2.2, 2.2 A (specyfikacja przedmiotu zamówienia w obszarze infrastruktury teleinformatycznej), 2.2 B (specyfikacja asortymentowo-cenowa) do SIWZ,

c) wzór umowy zadanie 1 – załącznik nr 4 .1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup dwóch macierzy w ramach rozbudowy i zwiększenia wydajności środowiska macierzowego bazującego na posiadanych głowicach Hitachi NAS Platform 4040

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – zadanie 1 – załączniki nr 2.1, 2.1 A (specyfikacja przedmiotu zamówienia w obszarze infrastruktury teleinformatycznej), 2.1B (specyfikacja asortymentowo-cenowa) do SIWZ

c) Wzór umowy zadanie 1 – załącznik nr 4 .1 do SIWZ

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

3. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający, na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda od Wykonawcy którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,00 % ceny brutto oferty.

6. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące zamówienia w tym dot. Wykonawców z siedzibą poza RP oraz polegających na zasobach innych podmiotów lub obiegających się o zamówienie wspólnie a także innych dokumentach niezbędnych do prowadzenia postępowania opisano w SIWZ

7. Klauzulę informacyjna wynikającą z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający zamieścił w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 36 840,00 PLN – szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup systemu do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych posiadanych danych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233120 Jednostki do przechowywania taśm magnetycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – zadanie 2 – załączniki nr 2.2, 2.2 A (specyfikacja przedmiotu zamówienia w obszarze infrastruktury teleinformatycznej), 2.2 B (specyfikacja asortymentowo-cenowa) do SIWZ

c) Wzór umowy zadanie 1 – załącznik nr 4 .2 do SIWZ

Dodatkowe kody CPV: 48000000; 48820000

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

3. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający, na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda od Wykonawcy którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,00 % ceny brutto oferty

6. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące zamówienia w tym dot. Wykonawców z siedzibą poza RP oraz polegających na zasobach innych podmiotów lub obiegających się o zamówienie wspólnie a także innych dokumentach niezbędnych do prowadzenia postępowania opisano w SIWZ

7. Klauzulę informacyjna wynikającą z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający zamieścił w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 PLN – szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdz. XII SIWZ.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania nr 1: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy macierzy o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN każda z dostaw (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100).

Zamawiający poprzez wykonane zamówienia rozumie dostawy, których część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej zostały wykonane na wartość brutto nie mniejszą niż 400 000,00 PLN każda z dostaw (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek zostanie spełniony wyłącznie w przypadku gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał obie dostawy na wymaganą kwotę oraz w zakresie określonym powyżej. Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

2) dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą którą skieruje do realizacji zamówienia,

Spełniającą łącznie następujące wymagania minimalne:

a) przeszkoloną w zakresie instalacji i konfiguracji zaoferowanych macierzy, przez producenta oferowanych macierzy lub inną autoryzowaną przez producenta zaoferowanych macierzy jednostkę. Przeszkolenie musi być potwierdzone odpowiednim certyfikatem/ zaświadczeniem wystawionym przez jedną z ww. jednostek,

b) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w ramach których dostarczono, zainstalowano i skonfigurowano macierz dyskową o wartości co najmniej 400 00,00 PLN brutto każda z dostaw,w których osoba ta była odpowiedzialna za instalację i konfigurację takiej macierzy.

II. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania nr 2: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy systemu do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto każda z dostaw (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Zamawiający poprzez wykonane zamówienia rozumie dostawy, których część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej zostały wykonane na wartość brutto nie mniejszą niż 250 000,00 PLN każda z dostaw (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek zostanie spełniony wyłącznie w przypadku, gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że wykonał obie dostawy na wymagana kwotę oraz w zakresie określonym powyżej. Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia między konsorcjantami.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

Cd. poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2) dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia,

Spełniającą łącznie następujące wymagania minimalne:

a) przeszkoloną w zakresie instalacji i konfiguracji zaoferowanego rozwiązania przez producenta oferowanego systemu do tworzenia i przechowywania danych lub inną autoryzowaną przez producenta zaoferowanego systemu do tworzenia i przechowywania danych jednostkę.

Przeszkolenie musi być potwierdzone odpowiednim certyfikatem/ zaświadczeniem wystawionym przez jedną z ww. jednostek.

b) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w ramach których dostarczono, zainstalowano i skonfigurowano system do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych o wartości co najmniej 250 000 PLN brutto każda z dostaw, w których był odpowiedzialny za instalację i konfigurację takiego systemu.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt I ppkt 1) oraz II ppkt 1 powyżej załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, ma obowiązek przeliczyć je na PLN. Do przeliczenia należy zastosować średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu:

1) zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia,

2) w przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią § 8 pkt 5

uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz.U. NBP 2017 r. poz.15).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

Następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń

Okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowaniu tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji zawarte są we wzorze umowy który stanowi załącznik nr 4.1 (zad. 1), 4.2 (zad. 2) do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zwartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie warunkami podanymi we wzorze umowy.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach,ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, POLSKA, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, sala narad, pok. 103 (budynek główny – parter).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwanego „JEDZ” (informacje o podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym w zakresie część III JEDZ-a – art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a), art. 24 ust. 1 pkt 14, art. 24 ust. 1 pkt 21, art. 24 ust. 1 pkt 22, art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia Właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1170 ze zm.)

8) dokumentów o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w sekcji III 1.3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 6, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020