Tjänster - 336355-2019

18/07/2019    S137

Portugal-Lissabon: Tillhandahållande av och åtkomst till sjöfartsuppgifter och information för icke kommersiellt bruk

2019/S 137-336355

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Postadress: Praça Europa 4
Ort: Lisbon
Nuts-kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
E-post: OPEN202019@emsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.emsa.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5102
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av och åtkomst till sjöfartsuppgifter och information för icke kommersiellt bruk

Referensnummer: EMSA/OP/20/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72320000 Databastjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med dessa kontrakt är att tillhandahålla och historisk och nutida sjöfartsinformation och uppgifter för icke-kommersiellt bruk, eftersom databehandling samt hämtning och analys av data är väsentligt för att möjliggöra för kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra sin verksamhet och för att utvärdera effektivitet och lönsamhet i befintliga åtgärder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 3
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 3
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fartygstrafik, hamnidentifiering och relaterade fartygsdetaljer

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72320000 Databastjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna del inbegriper data med anknytning till fartygstrafik (anlöpningar, kajplats och transiteringar) hamnidentifikation och fartygsdetaljer vid tiden för förflyttning för att få hjälpande information vid tillfället för fartygets aktivitet. Exakt data-element sker modul för modul (från modul a. till modul b.). Varje gång endast koder tillhandahålls för ett informationsområde (t ex IMO-bolag, kod för fartygstyp) behövs dekoderingstabeller för att förstå innebörden i informationen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 220 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fartygs livscykel

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72320000 Databastjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna del ska behandla data med anknytning till fartygsdetaljer och historiska fartygsdetaljer, rederidetaljer och historiska rederidetaljer angående fartyg, olyckor i rederiverksamhet, PSC-inspektioner och dit hörande brister, bunkring och reparationer och/eller upprustningar (om tillgängliga), yrkesutbildningsinspektioner (om tillgängliga) fartygsmotordetaljer, fartygsutrustning, nybyggnation och demolering, ett online-tecknande för användare i EMSA som tillåter snabbåtkomst till de senaste uppdateringarna och en licens som garanterar visualiserings-rättigheter för fartygsdetaljer och fartygsmotordetaljer i andra EMSA-applikationer (modul a.till g.).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 750 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fartygsinformation

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna del ska täcka skräddarsydda produkter och åtkomst till sjörelaterade applikationer som tillhandahåller information om verksamhet avseende fartygsbunkring och transport av dagligvaror till sjöss, inbegripet oljetankers (modul a. och b.).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 230 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/08/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/08/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Anbuden som har mottagits elektroniskt öppnas kl.11:00 (CET/CEST-tid), vilket motsvarar kl. 10:00 (lokal tid i Lissabon) i Emsas kontor, Lissabon, Portugal.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

En företrädare för varje anbudsgivare får närvara när anbuden öppnas. De som önskar närvara vid mötet ska (senast fem kalenderdagar före dagen för anbudsöppning) skicka en begäran till följande e-postadress: OPEN202019@emsa.europa.eu och ange namnet på den person som ska närvara samt namnet på den anbudsgivare som personen företräder.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetadress: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadress: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/07/2019