Tjenesteydelser - 336359-2022

22/06/2022    S119

Danmark-København: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning

2022/S 119-336359

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
CVR-nummer: 10150817
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Bjørnsbo
E-mail: henbjo@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 35291001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.erst.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.erst.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Digital virksomhedsdatabase i forbindelse med screening af visse udenlandske direkte investeringer

Sagsnr.: 2022-9972
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79200000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Erhvervsstyrelsen modtager notifikationer vedrørende udenlandske direkte investeringer i andre EU-medlemsstater, jf. EU-forordning 2019/452 artikel 6, hvorefter styrelsen skal tage stilling til, hvorvidt Danmark har bemærkninger til investeringen fsva. angår trusler mod national sikkerhed eller offentlig orden. Erhvervsstyrelsen skal indkøbe et digitalt værktøj, som kan bruges til at screene virksomheder, herunder sammenstille ejerregistre og vise datterselskaber samt de reelle ejere af virksomheder på en overskuelig og lettilgængelig måde. Det digitale værktøj skal blandt andet kunne afdække hvorvidt globale investeringer i andre EU-lande har relation til Danmark, og kunne fremsøge relevante oplysninger om enkelte virksomheder, så der kan dannes et holistisk billede af en virksomhed.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 880 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Erhvervsstyrelsen modtager notifikationer vedrørende udenlandske direkte investeringer i andre EU medlemsstater, jf. EU-forordning 2019/452 artikel 6, hvorefter styrelsen skal tage stilling til, hvorvidt Danmark har bemærkninger til investeringen fsva. angår trusler mod national sikkerhed eller offentlig orden. Erhvervsstyrelsen skal indkøbe et digitalt værktøj, som kan bruges til at screene virksomheder, herunder sammenstille ejerregistre og vise datterselskaber samt de reelle ejere af virksomheder på en overskuelig og lettilgængelig måde. Det digitale værktøj skal blandt andet kunne afdække hvorvidt globale investeringer i andre EU-lande har relation til Danmark, og kunne fremsøge relevante oplysninger om enkelte virksomheder, så der kan dannes et holistisk billede af en virksomhed. Denne bekendtgørelse udstedes med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed vedrørende denne opgave (profylaksebekendtgørelse).

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ifølge Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser vurderes andre databaser, der kan indkøbes for et ikke eksorbitant budget, at have afgørende mangler i deres datagrundlag i forhold til Erhvervsstyrelsens konkrete behov, som må antages at have afgørende konsekvenser for kvaliteten af Erhvervsstyrelsens undersøgelser og sagsbehandling i forbindelse med screening af visse udenlandske investeringer. Grundet ORBIS-databasens større database og mere detaljerede virksomhedsoplysninger, vurderes den både kvantitativ og kvalitativt andre databaser overlegen, og antages at være den eneste, der kan indfri Erhvervsstyrelsens behov. ORBIS-databasens omfang, rækkevidde og kvalitet vurderes derfor at være unik.

Erhvervsstyrelsen foretog en tilsvarende markedsafdækning i 2021, hvor styrelsen ligeledes vurderede, at ORBIS-databasen var et unikt produkt på markedet, hvorfor styrelsen indkøbte ORBIS-databasen for en periode på 1 år. Henset til markedets meget begrænsede udvikling siden 2021, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at et indkøb af ORBIS-databasen for en periode på 2 år, ikke vil være problematisk henset til ORBIS-databasens unikke stilling på markedet.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 093-244817

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/06/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: BUREAU VAN DIJK ELECTRONIC PUBLISHING ApS
CVR-nummer: 27654878
Postadresse: Ny Østergade 7, 3. tv
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1101
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 880 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022