Услуги - 336367-2022

22/06/2022    S119

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2022/S 119-336367

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дирекция за национален строителен контрол
Национален регистрационен номер: 130008993
Пощенски адрес: бул. Христо Ботев №47
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Виктор Ангелов
Електронна поща: op@dnsk.bg
Телефон: +359 29159154
Факс: +359 29521991
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.dnsk.mrrb.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJqF98EvHLiGCS3xad%2bJBCki

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предмет на поръчката са "Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. "Услуги по почистване, щадящи околната среда".

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 20/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 019-042381

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: УС-02-03
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на ДНСК в страната

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
20/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД ВИП
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. Бачо Киров №48, ет. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vasilkaltd@abv.bg
Телефон: +359 29533011
Факс: +359 29520596
Интернет адрес: www.vasilka-bg.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 76 380.87 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на Република България.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са "Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Дирекция за национален строителен контрол" въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. "Услуги по почистване, щадящи околната среда".

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 76 380.87 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД ВИП
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. Бачо Киро №48, ет. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vasilkaltd@abv.bg
Телефон: +359 29533011
Факс: +359 29520596
Интернет адрес: www.vasilka-bg.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Сключено е допълнително споразумение към договор № УС-02-03/20.01.2020 г., с което срокът се удължава до 31.05.2021 г., или до изчерпване на финансовия ресурс по договора или до сключване на рамково споразумение от ЦОП, което събитие настъпи първо. Максималната стойност се увеличава с 15% и достига сумата от 87,838, 14 (осемдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и осем лева и четиринадесет стотинки) лева без ДДС. Изменението е на основание чл.116, ал. 1, т.7, във връзка с ал. 2 от Закона за обществени поръчки и писмо от МФ № 91-00-290/28.09.2020 г., касаещо Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. Останалите условия в договора остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Централизираната обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за осигуряване на услуги по почистване , щадящи околната среда, за периода 2021-2022 г., стартирана с решение № РМФ-35/26.05.2020 г. на ЦОП, се обжалва пред Комисията за защита на коркуренцията, което може да доведе до закъснение при сключване на рамковото споразумение, поради което не могат да бъдат обезпечени своевременно потребностите от осигуряване на услуги по почистване за наждите на ДНСК.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 76 380.87 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 87 838.14 BGN