Dienstleistungen - 336422-2022

22/06/2022    S119

België-Brussel: Bodemonderzoeksdiensten

2022/S 119-336422

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Landmaatschappij
Nationaal identificatienummer: BE 0236.506.685
Postadres: Koning Albert II-laan 15
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1210
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Petra De Kerpel
E-mail: petra.dekerpel@vlm.be
Telefoon: +32 25436901
Fax: +32 25437399
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlm.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RAAMOVEREENKOMST MET EEN DESKUNDIGE VOOR DE OPMAAK VAN EEN TECHNISCH VERSLAG VOOR BODEM- EN WATERONDERZOEK, ALSOOK VOOR DE OPMAAK VAN EEN SONDERINGSVERSLAG EN SLOOPOPVOLGINGSPLAN

Referentienummer: ALG/2020/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351500 Bodemonderzoeksdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RAAMOVEREENKOMST MET EEN DESKUNDIGE VOOR DE OPMAAK VAN EEN TECHNISCH VERSLAG VOOR BODEM- EN WATERONDERZOEK, ALSOOK VOOR DE OPMAAK VAN EEN SONDERINGSVERSLAG EN SLOOPOPVOLGINGSPLAN

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351500 Bodemonderzoeksdiensten
71313430 Analyse van milieu-indicatoren voor de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaanderen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

zie II.2.1

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 18
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 169-409810

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: ALG/2020/1
Benaming:

RAAMOVEREENKOMST MET EEN DESKUNDIGE VOOR DE OPMAAK VAN EEN TECHNISCH VERSLAG VOOR BODEM- EN WATERONDERZOEK, ALSOOK VOOR DE OPMAAK VAN EEN SONDERINGSVERSLAG EN SLOOPOPVOLGINGSPLAN

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
04/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ABO NV
Postadres: Derbystraat 55
Plaats: Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9051
Land: België
E-mail: abo@abo-group.eu
Telefoon: +32 92428866
Fax: +32 92452351
Internetadres: www.abo-consult.be
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 236 235.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71351500 Bodemonderzoeksdiensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
71313430 Analyse van milieu-indicatoren voor de bouw
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaanderen

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

het dossier "RAAMOVEREENKOMST MET

EEN DESKUNDIGE VOOR DE OPMAAK VAN EEN TECHNISCH VERSLAG VOOR BODEM- EN

WATERONDERZOEK, ALSOOK VOOR DE OPMAAK VAN EEN SONDERINGSVERSLAG EN

SLOOPOPVOLGINGSPLAN" (besteknummer ALG/2020/1) waarin het besluit genomen is de opdracht

toe te wijzen aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding)

inschrijver, namelijk ABO NV, Derbystraat 55 te 9051 Sint-Denijs-Westrem, tegen de eenheidsprijzen

vermeld in de offerte van deze inschrijver (het bestelbedrag wordt beperkt tot EUR 545.151,89 excl. btw

of EUR 659.633,79 incl. btw, gerekend over de totale looptijd van de opdracht van 3 jaar)

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 05/02/2022
Einde: 04/08/2023
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 247 956.73 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ABO NV
Postadres: Derbystraat 55
Plaats: Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 9051
Land: België
E-mail: abo@abo-group.eu
Telefoon: +32 92428866
Fax: +32 92452351
Internetadres: www.abo-consult.be
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

de volgende wijziging betreft aanvullende diensten overeenkomstig art. 38/1 die noodzakelijk zijn

geworden waarbij verandering van opdrachtnemer niet wenselijk is om technische redenen en zou

leiden tot een aanzienlijk ongemak voor de aanbesteder. De aanvullende diensten zijn noodzakelijk

voor deze opdracht

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

de wijzigingen die samen met de opdrachtnemer zijn opgemaakt betreffende aangepaste

eenheidsprijzen, nieuwe inventarisposten, enerzijds naar aanleiding van wijzigingen aan de CMA's en anderzijds naar aanleiding van bijkomende analyses die dienen uitgevoerd te worden bij vaststelling

van een verontreiniging tijdens de uitvoering van de opdracht;

de bijakte 1 met aangepaste inventaris.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 8 429.05 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 15 395.21 EUR