Dienstleistungen - 336457-2022

22/06/2022    S119

България-Плевен: Охранителни услуги

2022/S 119-336457

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН
Национален регистрационен номер: 0006950890148
Пощенски адрес: ул.ГЕНЕРАЛ Л-НТ АТАНАС СТЕФАНОВ №.24
Град: гр.Плевен
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: Мирослав Ангелов
Електронна поща: m.g.angelov@api.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.api.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/31947
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Изграждане, ремонт и поддържане на републикански пътища

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осъществяване на физическа, денонощна и нощна невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен

II.1.2)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Охрана със СОТ на 19/деветнадесет/ обекта: стая 101, 105, 207 и лаборатория, находящи се в административната сграда на ОПУ Плевен; ОП "Милин кладенец"; ОП "Ореховица"; Трафопост в ОП "Люляк"; Кантон "Люляк"; Кантон "Кайлъка"; ОП "Гривица"; Централен склад с.Ясен; ОП "Червен бряг"; ОП "Искър"; ОП "Кнежа"; РПС Телиш; РПС Левски; РПС Гулянци; ОП "Българене"; ОП"Черквица"; ОП "Пордим"; ОП"Муселиево"; Кантон "Лебеда".

Физическа, невъоръжена денонощна охрана на 2/два/ обекта: Административна сграда на ОПУ Плевен, находяща се в гр.Плевен, ул."Ген. л-т Атанас Стефанов" №24 и РПС Плевен, находяща се на път III-3004, Плевен - Ореховица.

Физическа, невъоръжена нощна охрана на 1/един/ обект: РПС Гулянци, находяща се в гр.Гулянци, ул."Г.С.Раковски" №63

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Охрана със СОТ на 19/деветнадесет/ обекта: стая 101, 105, 207 и лаборатория, находящи се в административната сграда на ОПУ Плевен; ОП "Милин кладенец"; ОП "Ореховица"; Трафопост в ОП "Люляк"; Кантон "Люляк"; Кантон "Кайлъка"; ОП "Гривица"; Централен склад с.Ясен; ОП "Червен бряг"; ОП "Искър"; ОП "Кнежа"; РПС Телиш; РПС Левски; РПС Гулянци; ОП "Българене"; ОП"Черквица"; ОП "Пордим"; ОП"Муселиево"; Кантон "Лебеда".

Физическа, невъоръжена денонощна охрана на 2/два/ обекта: Административна сграда на ОПУ Плевен, находяща се в гр.Плевен, ул."Ген. л-т Атанас Стефанов" №24 и РПС Плевен, находяща се на път III-3004, Плевен - Ореховица.

Физическа, невъоръжена нощна охрана на 1/един/ обект: РПС Гулянци, находяща се в гр.Гулянци, ул."Г.С.Раковски" №63

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамковото споразумение
IV.1.10)Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11)Основни характеристики на процедурата по възлагане:
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 021-053132
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Осъществяване на физическа, денонощна и нощна невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022