Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 336459-2022

22/06/2022    S119

Nederland-'s-Hertogenbosch: Gezondheidsdiensten

2022/S 119-336459

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 521718727
Postadres: Pettelaarpark 10
Plaats: 'S-HERTOGENBOSCH
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216 PD
Land: Nederland
Contactpersoon: Stéphanie van Oosterbosch
E-mail: inkoopaanbestedingenenadvies@hetservicecentrum.nl
Telefoon: +31 883686666
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdhvb.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding inzet EHBO ten behoeve van Covid-19 vaccinatielocaties

Referentienummer: HSCDOC-1368817716-2720
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

inzet EHBO

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
79624000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van verpleegkundig personeel
85140000 Diverse gezondheidszorgdiensten
80560000 Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg en EHBO
79625000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aanbestedende dienst verwijst naar het aanbestedingsdocument (Programma van Eisen), inclusief bijlagen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 065-172297
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aanbesteding inzet EHBO ten behoeve van Covid-19 vaccinatielocaties

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 2-Rescue
Nationaal identificatienummer: 32077445
Postadres: Le Havre 114
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5627SW
Land: Nederland
E-mail: m.tijssen@2-rescue.com
Telefoon: +31 654730458
Internetadres: http://www.2-rescue.com
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Gezien de aard van de opdracht een raamovereenkomst betreft, waarbij de definitieve waarde op voorhand niet is vast te stellen, is de definitieve waarde van de opdracht op €1 gezet

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022