Bauleistung - 336464-2022

22/06/2022    S119

Dänemark-Glostrup: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen

2022/S 119-336464

Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung – Sektoren

Diese Bekanntmachung ist nur eine regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Nationale Identifikationsnummer: 10866111
Postanschrift: Ejby Mosevej 219
Ort: Glostrup
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2600
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mads Niels Sørensen
E-Mail: msoe@vestfor.dk
Telefon: +45 24373715
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vestfor.dk
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udrulning af fjernvarme mv. - indledende markedsdialog

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Varmeplan 2030 er Vestforbrændings forslag til, hvordan 30.000 boliger i kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederikssund og Egedal kan omstilles fra olie- eller gasforsyning til grøn fjernvarme. Arbejdet med realisering af Varmeplan 2030 er påbegyndt i 2022 og forventes afsluttet i 2030. Det forventes på nuværende tidspunkt at opdele anlægsarbejderne i 2-4 totalentreprisekontrakter omfattende (en del) projektering og udførelse. Opdelingen vil formentlig være styret af geografiske samt anlægstekniske forhold.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Bygherre har et ønske om at søge information i entreprenør- og rådgivermarkedet for at sikre, at projektet tilrettelægges og udføres mest optimalt i teknisk, organisatorisk og tidsmæssig henseende med et godt samarbejde mellem projektets aktører for øje. Som et led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er konforme med markedets forventning og muligheder ønsker bygherre at gennemføre en markedsdialog.

På den baggrund opfordres potentielt interesserede tilbudsgivere til at rette henvendelse med henblik på at indgå i markedsdialogen. Der forventes afholdt møder med 5-10 virksomheder. Det ses gerne, at interesserede tilbudsgivere overvejer mulige samarbejder på tværs af entreprenør- og rådgivermarkedet og eventuelt deltager i den konstellation, der påtænkes at deltage i udbuddet.

Udvælgelse: Såfremt et større antal interesserede henvender sig, vil udvælgelsen af dialogparter ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet dialogparter udvælges ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret bedst matchende tidligere referencer i forhold til en totalentreprise af tilsvarende karakter samt på grundlag af en vurdering af, hvilken sammensætning af ansøgere der i forhold til størrelse og aktivitetsområde giver et repræsentativt billede af markedet.

Der gøres opmærksom på, at prækvalifikation til et senere udbud vil være helt uafhængig af eventuel udvælgelse til markedsdialog. Udbudsbekendtgørelser til udbuddene forventes offentliggjort ultimo 2022. Angivelsen i pkt. II.3 er alene vejledende.

Dialogpunkter: På alle dialogmøderne forventes følgende drøftet:

1) Kort introduktion til projekt – Bygherre;

2) Drøftelse af udfordringer på entreprisen og risici og hvordan de imødegås (herunder kapacitetsudfordringer og leveranceudfordringer) – input fra markedet;

3) Drøftelse af entrepriseopdeling - input fra markedet;

4) Grænseflader mellem leverancer fra bygherre henholdsvis markedet - input fra markedet;

5) Opmærksomhedspunkter for bygherre for at sikre godt samarbejde - input fra markedet;

6) Opmærksomhedspunkter for bygherre for at sikre en hensigtsmæssig økonomi for entreprenøren - input fra markedet;

Efter møderne: Når dialogmøderne er afholdt, vil der blive publiceret et notat, der opsamler de input og observationer, som deltagerne har bidraget med under dialogmøderne. Notatet vil blive gjort tilgængeligt på bygherres hjemmeside.

Forventede mødetidspunkter: Møderne forventes afholdt i ugerne 32 og 33, 2022 og være af ca. 1½-times varighed. Møderne må forventes afholdt på dansk eller engelsk. Bygherren er fleksibel ift., om møder gennemføres på Teams eller fysisk.

Tilmelding: skal ske til Victoria Viborg Lose på e-mail: vlos@kammeradvokaten.dk senest den 1. august 2022.Anmodningen skal indeholde en kort beskrivelse af relevante referencer de seneste 5 år samt oplysning om ansøgers omsætning de seneste 3 regnskabsår. I anmodningen bedes angivet hvilke personer, der vil deltage i dialogmødet. Anmodningen bedes holdt på max. én A4 side.

Bygherren forventer, at der fra entreprenørens side vil deltage personer med faglig indsigt i tilsvarende projekter. Bygherren forbeholder sig ret til at begrænse antallet af deltagere pr. virksomhed, samt tillige at opfordre til yderligere persondeltagelse, såfremt det skønnes relevant.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
19/12/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Baggrundsmateriale, der er relevant for dialogmøderne, findes på https://www.vestfor.dk/fjernvarme/hvornaar-faar-jeg-fjernvarme/varmeplan-2030/. Det er muligt for bygherre, at uploade yderligere baggrundsmateriale forud for dialogmøderne. Materialet vil i så fald senest blive uploadet senest den [dato]

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022