Supplies - 33649-2022

21/01/2022    S15

Poland-Chełm: Document creation software package

2022/S 015-033649

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 003-004385)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Chełm
National registration number: 11019823800000
Postal address: ul. Lubelska 65
Town: Chełm
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Monika Hurko-Tarnowska, Justyna Koperska, Jolanta Chwil
E-mail: zamowienia@umchelm.pl
Telephone: +48 825652223
Fax: +48 825652254
Internet address(es):
Main address: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: https://www.chelm.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego

Reference number: BZP.271.12.49.2021
II.1.2)Main CPV code
48310000 Document creation software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.4. Dostawa zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty transportu, opakowania oraz wydania licencji Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.5. Zamawiający potwierdzi dostawę licencji protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 003-004385

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

1. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dostawę, polegającą na dostarczeniu co najmniej 150 licencji oprogramowania biurowego w ramach 1 lub 2 umów (zamówień)".

Read:

1. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dostawę, polegającą na dostarczeniu co najmniej 130 licencji oprogramowania biurowego w ramach 1 lub 2 umów (zamówień).

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
Instead of:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2022 r.

Read:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2022 r.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 11/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie zwiazany ofertą
Instead of:
Date: 09/05/2022
Read:
Date: 11/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 11/02/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: