We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 336499-2022

22/06/2022    S119

Slovakia-Bratislava: Railway passenger coaches

2022/S 119-336499

Periodic indicative notice – utilities

This notice is a periodic indicative notice only

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
National registration number: 35914939
Postal address: Rožňavská 1
Town: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 83272
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Monika Martinková
E-mail: martinkova.monika@slovakrail.sk
Telephone: +421 220295475
Internet address(es):
Main address: http://www.slovakrail.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

NÁKUP/PRENÁJOM KLIMATIZOVANÝCH LÔŽKOVÝCH VOZŇOV

Reference number: 40479-S7157/2022-SeON
II.1.2)Main CPV code
34622200 Railway passenger coaches
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ďalej aj Obstarávateľ) pripravuje verejné obstarávanie na nákup resp. prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov (ďalej aj "OV") pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu, ktoré musia vyhovovať RIC (Dohovor o výmene a používaní osobných a batožinových vozňov v medzinárodnej doprave).

Účelom prípravnej trhovej konzultácie (ďalej aj "PTK") je oslovenie potencionálnych hospodárskych subjektov zaoberajúcich sa výrobou, resp. prevádzkovaním OV s cieľom zistenia počtu OV, ktoré sú k dispozícii a stanovenia požiadaviek na predmet zákazky v pripravovanom verejnom obstarávaní tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. pripravuje verejné obstarávanie na nákup resp. prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu, ktoré musia vyhovovať RIC (Dohovor o výmene a používaní osobných a batožinových vozňov v medzinárodnej doprave).

Účelom PTK je oslovenie potencionálnych hospodárskych subjektov zaoberajúcich sa výrobou, resp. prevádzkovaním OV s cieľom zistenia počtu OV, ktoré sú k dispozícii a stanovenia požiadaviek na predmet zákazky v pripravovanom verejnom obstarávaní tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
08/08/2022

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Podrobné informácie a podklady k predkladaniu návrhov v PTK sú zverejnené v profile obstarávateľa na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442022.

2. Hospodárske subjekty predkladajú svoje návrhy v PTK do 12.07.2022 e-mailom na adresu martinkova.monika@slovakrail.sk alebo prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie IS EVO ver. 18.0 (ďalej len IS EVO).

3. Komunikácia a predkladanie návrhov v PTK sa uskutočňuje v písomnej forme prostredníctvom e-mailu martinkova.monika@slovakrail.sk alebo IS EVO v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

4. Obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ak budú v rámci PTK hospodárskymi subjektami poskytnuté.

5. Termín uvedený v bode II.3) Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nie je záväzný.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/06/2022