The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 336499-2022

22/06/2022    S119

Slovakia-Bratislava: Railway passenger coaches

2022/S 119-336499

Periodic indicative notice – utilities

This notice is a periodic indicative notice only

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
National registration number: 35914939
Postal address: Rožňavská 1
Town: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 83272
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Monika Martinková
E-mail: martinkova.monika@slovakrail.sk
Telephone: +421 220295475
Internet address(es):
Main address: http://www.slovakrail.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

NÁKUP/PRENÁJOM KLIMATIZOVANÝCH LÔŽKOVÝCH VOZŇOV

Reference number: 40479-S7157/2022-SeON
II.1.2)Main CPV code
34622200 Railway passenger coaches
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ďalej aj Obstarávateľ) pripravuje verejné obstarávanie na nákup resp. prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov (ďalej aj "OV") pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu, ktoré musia vyhovovať RIC (Dohovor o výmene a používaní osobných a batožinových vozňov v medzinárodnej doprave).

Účelom prípravnej trhovej konzultácie (ďalej aj "PTK") je oslovenie potencionálnych hospodárskych subjektov zaoberajúcich sa výrobou, resp. prevádzkovaním OV s cieľom zistenia počtu OV, ktoré sú k dispozícii a stanovenia požiadaviek na predmet zákazky v pripravovanom verejnom obstarávaní tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. pripravuje verejné obstarávanie na nákup resp. prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu, ktoré musia vyhovovať RIC (Dohovor o výmene a používaní osobných a batožinových vozňov v medzinárodnej doprave).

Účelom PTK je oslovenie potencionálnych hospodárskych subjektov zaoberajúcich sa výrobou, resp. prevádzkovaním OV s cieľom zistenia počtu OV, ktoré sú k dispozícii a stanovenia požiadaviek na predmet zákazky v pripravovanom verejnom obstarávaní tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
08/08/2022

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Podrobné informácie a podklady k predkladaniu návrhov v PTK sú zverejnené v profile obstarávateľa na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442022.

2. Hospodárske subjekty predkladajú svoje návrhy v PTK do 12.07.2022 e-mailom na adresu martinkova.monika@slovakrail.sk alebo prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie IS EVO ver. 18.0 (ďalej len IS EVO).

3. Komunikácia a predkladanie návrhov v PTK sa uskutočňuje v písomnej forme prostredníctvom e-mailu martinkova.monika@slovakrail.sk alebo IS EVO v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

4. Obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ak budú v rámci PTK hospodárskymi subjektami poskytnuté.

5. Termín uvedený v bode II.3) Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nie je záväzný.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/06/2022