Leveringen - 336506-2022

22/06/2022    S119

Duitsland-Hagen: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2022/S 119-336506

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hagener Straßenbahn AG
Postadres: Am Pfannenofen 5
Plaats: Hagen
NUTS-code: DEA53 Hagen, Kreisfreie Stadt
Postcode: 58097
Land: Duitsland
Contactpersoon: Einkauf
E-mail: d.goldbach@hvg-hagen.de
Telefoon: +49 2331208426
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.strassenbahn-hagen.de
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dacharbeitsstand mit Kran

Referentienummer: HST_E-Mobilität Dacharbeitsstand mit Kran
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA53 Hagen, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/06/2022
Einde: 30/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 25/07/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022