Доставки - 336517-2014

Компактен изглед

Това обявление бе отменено от:  373275-2014
04/10/2014    S191

България-София: Компютърно оборудване

2014/S 191-336517

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Българската народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: пл. „Княз Александър I“ № 1
На вниманието на: Зорница Гочева, тел. +359 29141552 — по процедурата;Людмил Аначков 0291451307 - по предмета
Адрес за електронна поща: gocheva.z@bnbank.org
Телефон: +359 291451552
Факс: +359 291451459

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.bnb.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_procurements/pp_01224-2014-0023_bg.zip

Електронен достъп до информация: www.bnb.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Друго: Българска народна банка
I.3)Основна дейност
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване (производство на IBM или еквивалентно), компютърни компоненти за него, софтуер и услуги по инсталиране и конфигуриране”.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. София.

код NUTS BG411 Sofia (stolitsa)

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Изпълнението на обществена поръчка включва:
т. 1. доставка на компютърно оборудване и компоненти, съгласно Приложение № 1 „Техническа спецификация на компютърно оборудване и компоненти”, както и доставка на софтуерни продукти, с лицензи за тях, предоставящи право на ползване, съгласно Приложение № 2 „Техническа спецификация на софтуерни продукти”, които са неразделна част от документацията за участие в процедурата;
т. 2. услуги по инсталиране и конфигуриране на доставеното компютърно оборудване, компонентите и софтуерните продукти по т. 1;
т. 3. гаранционна поддръжка на доставеното компютърно оборудване и компоненти и софтуерни продукти по т. 1, която включва предоставяне на услугите посочени в Приложение № 3 „Техническа спецификация на услуги по гаранционна поддръжка на доставеното компютърно оборудване и компоненти и софтуерни продукти“. Гаранционната поддръжка на компютърното оборудване и компоненти включва още и извършване на услуги посочени в Приложение № 4 „Описание на предоставените режими на гаранционна поддръжка на компютърното оборудване и компоненти“ в избран от възложителя режим на гаранционна поддръжка описан в Приложение № 4;
т. 4. софтуерна поддръжка на доставените софтуерни продукти по т. 1 и софтуерна поддръжка на притежавани от възложителя софтуерни продукти, чиято софтуерна поддръжка изтича по време на действие на този договор. Софтуерната поддръжка, предоставя право на възложителя на ползване на нови версии на софтуерните продукти за срок избран от възложителя, съгласно Приложение № 2. Възложителят притежава някои от софтуерните продукти, посочени в Приложение № 2 „Техническа спецификация на софтуерни продукти”.
т. 5. обучение на специалисти на възложителя за експлоатация на доставеното компютърното оборудване, компонентите и софтуерните продукти по т. 1, в случай че такова е поискано от възложителя.
Доставките и услугите посочени в т. 1 – 5 се възлагат, с писмена заявка от възложителя до избрания за изпълнител участник.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30230000 Компютърно оборудване, 30236000 Различни видове компютърен хардуер

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Доставките и услугите, предмет на обществената поръчка ще се възлагат, с писмена заявка от възложителя до избрания за изпълнител участник.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 317 250 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие в процедурата е в размер на 23 170 лв. (двадесет и три хиляди сто и седемдесет лева) или тяхната равностойност в евро в размер на евро 11 846.63 (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и шест евро и шестдесет и три евроцента). Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или парична сума. Кандидатът сам определя формата на гаранцията за участие. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка на БНБ IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSF, а ако кандидатът представя гаранцията за участие в евро, паричната сума следва да бъде преведена по следната сметка: IBAN DE53500700100923349500, SWIFT code DEUTDEFF, Deutsche Bank, Frankfurt.
Ако кандидатът представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок на валидност, не по - малко от 250 (двеста и петдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на заявлението за участие.
В случай че кандидатът представи банкова гаранция в нея следва да е посочено условието, при което Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител (чл. 61, ал. 1 от ЗОП).
В банковата гаранция следва да са посочени още следните условия, в съответствие с чл. 61, ал. 2 от ЗОП, при които възложителят има право да я усвои, а именно ако участникът:
- оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
- определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка;
Когато кандидатът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Гаранцията за участие се задържа или освобождава при условията и сроковете на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител под формата на парична сума преведена по горепосочената банкова сметка или под формата на банкова гаранция, към момента на сключване на договора, при условия и срок на валидност, съгласно клаузите на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от прогнозната стойност на поръчката 2 317 250 лева без ДДС.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Съгласно клаузите на договора.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Право да подават оферти имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения. Пречка за участие в процедурата са наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” – „д”, т. 2, 3, 4 от ЗОП, чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а (по отношение на текста „който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение), т. 4 и 5 от ЗОП, както и по чл. 47, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП. В офертата липсата на посочените обстоятелства се удостоверява с една декларация съгласно чл. 47, ал. 9 (по образец). На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици). В плик №1 „Документи за подбор“ се представят следните документи и информация:1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 2.Представяне на участника (по образец), което включва: а) посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и б) декларация по чл. 47, ал. 9 (по образец). 3.При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В договора за обединението следва да се посочи и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т.6 от ЗОП; 4.Документ за гаранция за участие. 5.Доказателства за икономическото и финансово състояние, посочени в т.III.2.2) от обявлението; 6. Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участниците посочени в т.III.2.3) от обявлението. 7. Документ, издаден от производителя на продуктите IBM (компютърно оборудване, компоненти и софтуерни продукти) или официален негов представител, доказващ оторизиране на участника за извършване на дейности по доставка, инсталиране и поддръжка (гаранционна и софтуерна) на компютърно оборудване, компоненти и софтуерни продукти (представя се от участник, който ще доставя продукти IBM). В случай че участникът ще извършва доставка на еквивалентни продукти представя: Документ, издаден от производителя на продуктите IBM или официален негов представител, доказващ оторизиране на участника за извършване на дейности по софтуерна поддръжка на притежавани от възложителя софтуерни продукти и документ издаден от производителя на предлаганите еквивалентни продукти или официален негов представител, доказващ оторизиране на участника за извършване на дейности по доставка, инсталиране и поддръжка (гаранционна и софтуерна) на еквивалентните продукти. В офертата се представят и всички оторизационни писма от които да се направи връзката между участникът в процедурата и производителя на компютърното оборудване на IBM. Продължава в VI.3 „Допълнителна информация".
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Няма
Изисквано минимално/ни ниво/а: Няма
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Към посочените в списъка услуги, с които участникът доказва, че изпълнява минималното изискване на възложителя, следва да представи доказателство за извършената услуга, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
2. Подписана и подпечатана декларация - списък на предложения екип, който ще отговаря за извършването на предмета на поръчката. В декларацията се посочват следните данни за всеки един от специалистите:
- имена;
- образование, професионална квалификация (притежаваните сертификати в области, свързани с предмета на поръчката и предвидената роля в екипа);
- професионален опит;
3. Валиден сертификат за информационна сигурност ISO 27001/2005 на участника;
4. Валиден сертификат за качество ISO 20000-1/2011 за управление на услугите в IT сектора на участника.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
- да има изпълнени минимум 3 (три) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;
- да разполага със сертифицирани специалисти за извършване на дейностите по гаранционна поддръжка на компютърното оборудване по всяко от следните направления:
IBM Certified System Administrator - AIX 7
IBM Certified Specialist - PureFlex Technical Support
IBM Certified Specialist - Midrange Storage Technical Support
IBM Certified Specialist - System Storage DS8000 Technical Solutions
Забележка: Допуска се един специалист да притежава повече от една сертификация по горните направления.
- да притежава валиден сертификат за информационна сигурност ISO 27001/2005;
- да притежава валиден сертификат за качество ISO 20000-1/2011 за управление на услугите в IT сектора на участника.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Предложена обща цена за доставка на компютърно оборудване и компоненти (получена от сбора на всички единични цени посочени в колона № 6 от Предлагана цена № 1). Тежест 25

2. Предложена обща цена за доставка на софтуерни продукти и тяхната софтуерна поддръжка (получена от сбора на всички единични цени посочени в колона № 7 от Предлагана цена № 2). Тежест 20

3. Предлагана обща цена за гаранционна поддръжка на компютърно оборудване и компоненти (получена от сбора на всички единични цени посочени в колони от 6 до 17 вкл. от Предлаганата цена № 3). Тежест 20

4. Предложена обща цена за извършване на услуги по инсталиране и конфигуриране на компютърно оборудване и компоненти (получена от сбора на всички единични цени посочени в колона № 7 от Предлагана цена № 1). Тежест 10

5. Времето за реакция при възникнали дефекти в гаранционния срок и стартиране на процедура за отстраняване им (ВР) (посочен в декларация за срок за изпълнение по чл. 8, ал. 4 от проекта на договор, която е неразделна част от техническото предложение на участника).. Тежест 25

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 10.11.2014 - 15:30
Платими документи: да
Цена: 6 BGN

Условия и начин на плащане: Лицата могат да изтеглят безплатно документацията за участие от интернет страницата на възложителя – www.bnb.bg.

Заплащане на документацията е необходимо само ако лицата искат предоставяне на документацията на хартиен носител. В този случай лицето следва да направи писмено искане за предоставяне на документацията на хартиен носител на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1. Лицето поискало документацията на хартиен носител следва да заплати цената на документацията в размер на 6.00 лв. с вкл. ДДС или 3.07 евро с ДДС. Заплащането на документацията става в брой на гише № 4, а получаването и на гише № 54 в Паричния салон на БНБ. Документацията може да бъде доставена по пощата при постъпило писмено искане, с приложено преводно нареждане за превод на стойността на документацията (6.00 лeвa, с включено ДДС или 3.07 евро с ДДС). Таксите по превода и транспортните разходи за доставка с куриерска служба са за сметка на участника. Паричната сума в лева се превежда по банкова сметка на БНБ IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBGSD, а в евро, паричната сума трябва да бъде преведена по следната сметка: IBAN: DE53500700100923349500, SWIFT code: DEUTDEFF, Банкова сметка: 10092334950000, Deutsche Bank, Frankfurt.
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.11.2014 - 15:30
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.11.2014 - 10:00

Място:

сградата на БНБ, гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: На публичното заседание могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. В случаите, когато присъстват упълномощени представители на кандидатите, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие заверено ,,Вярно с оригинала” от участника), даващо им възможност да присъстват на заседанието на комисията по отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (декларация по чл. 56, ал. 1,, т. 6 от ЗОП по образец); 9. Декларация, в която се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец). Декларацията се представя и когато участникът не предвижда участие на подизпълнители; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите (съгласно чл. 47, ал. 8 от ЗОП).10. В случаите, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се прилагат декларация за тяхното съгласие за участие, подписана от подизпълнителите (по образец). 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. Подписва се и се подпечатва от представляващия/ите дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а; 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника и подпечатан. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката ”, трябва да има следното съдържание: 1. Подписано и подпечатано Приложение № 1 „Техническа спецификация на компютърно оборудване и компоненти” и Приложение № 2 „Техническа спецификация на софтуерни продукти”, в случай че участникът предлага продукти произведени от IBM, в които се изтриват полетата „или еквивалентно“ или техническо предложение на всяко едно от предложеното компютърно оборудване, компоненти и софтуерни продукти, предмет на поръчката, в случай че участникът предлага еквивалентни продукти. Доставяното компютърно оборудване и компоненти следва да отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Приложение № 1. Доставяните софтуерни продукти следва да отговарят на изискванията на Възложителя посочени в Приложение № 2; 2. Предложение на изпълнение на всяка една от услугите, което следва да съответства на изискванията посочени в Приложение № 3 „Техническа спецификация на услуги по гаранционна поддръжка на доставеното компютърно оборудване и компоненти и софтуерни продукти“. Този вид услуги следва да отговарят на изискванията на Възложителя посочени в Приложение № 3; 3. Описание на услугите по гаранционна поддръжка, начина за тяхното предоставяне, и начина за реакция при инциденти, съответстващи с Приложение № 4 „Описание на предоставените режими на гаранционна поддръжка на компютърното оборудване и компоненти“. Този вид услуги следва да отговарят на изискванията на Възложителя посочени в Приложение № 4; 4. Декларация за срок за изпълнение по чл. 8, ал. 4 от проекта на договор (по образец). В Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” участниците представят предлаганата си цена, в отделен запечатан непрозрачен плик, която се изготвя съгласно образците (Предлагана цена № 1, Предлагана цена № 2 и Предлагана цена № 3), приложени в документацията.
Обмен на информация
Всички действия на възложителя към участниците са в писмена форма. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.
Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30.9.2014