Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 336522-2022

22/06/2022    S119

België-Brussel: Dichtingsmateriaal van rubber

2022/S 119-336522

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NMBS-Procurement
Nationaal identificatienummer: 0203.430.576_18250
Postadres: Hallepoortlaan 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Eric Leloup
E-mail: eric.leloup@belgiantrain.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.B-rail.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449557
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449557
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS2%2F0003382352-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CS2/0003382352 - Levering van remwisselstukken Oerlikon op basis van een Scheduling Agreement

Referentienummer: SNCB-CS-CS2/0003382352-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44425200 Dichtingsmateriaal van rubber
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van remwisselstukken Oerlikon op basis van een Scheduling Agreement

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16730000 Tractiemotoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van Remwisselstukken met referten Oerlikon op basis van een Scheduling Agreement

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Overeenkomstig het K.B. van 14/01/2013

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Overeenkomstig het K.B. van 14/01/2013

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/08/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349842
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022