Lieferungen - 336525-2022

22/06/2022    S119

Polen-Katowice: Chlorwasserstoff

2022/S 119-336525

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 271506695
Postanschrift: ul. Wojewódzka 19
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40 - 026
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Buzuk
E-Mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
Telefon: +48 326038665
Fax: +48 326038634
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gpw.katowice.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy kwasu solnego

Referenznummer der Bekanntmachung: FZP/322/27/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24311470 Chlorwasserstoff
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kwasu solnego w ilości 10 t – produktu przeznaczonego do wytwarzania dwutlenku chloru – dezynfektanta stosowanego do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 20 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Stacja Uzdatniania Wody Będzin, 42-500 Będzin, ul. Siemońska 45.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kwasu solnego w ilości 10 t – produktu przeznaczonego do wytwarzania dwutlenku chloru – dezynfektanta stosowanego do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej jako „Produkt”).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia (dalej jako "SWZ").

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

4. Przedmiotowe środki dowodowe:

4.1. W celu wykazania, że oferowany kwas solny jest zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1) aktualny atest higieniczny wydany przez jednostkę uprawnioną do wydawania takich atestów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczający Produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) aktualną kartę charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L. 396 z 30.12.206, s.1 z późn. zmianami);

3) specyfikację techniczną oferowanego produktu.

Uwaga: Specyfikacja techniczna powinna potwierdzać spełnianie wszystkich wymagań określonych w pkt 1 Załącznika nr 5 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.

4.2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Wykonawca wezwany zostanie w trybie art. 107 ust. 2 Ustawy do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 6 m-cy, licząc od daty zawarcia umowy.

Zamawiający udziela zamówienia na dostawę środków do uzdatniania wody w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Łączna wartość tych części wynosi 6 000 000.00 PLN. Wartość podana w sekcji II.1.5) i II.2.6) dotyczy zamówienia częściowego, objętego niniejszym postępowaniem.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

1.1. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. a)÷g), pkt 2) - jeżeli osoba, o której mowa w tym punkcie została skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1 lit. a)÷g), pkt 3), 4), pkt 5) i pkt 6) Ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej "Ustawa");

1.2. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy;

1.3. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);

1.4. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zastosowanie ma zakaz udzielania zamówień publicznych, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 2022/576.

2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wezwany zostanie do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

− w art. 108 ust.1 pkt 1) lit. a)÷g) i pkt 2) Ustawy,

− w art. 108 ust.1 pkt 4) Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postęp., o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

2.3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4) Ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach składanych na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa:

− w art. 108 ust.1 pkt 3 Ustawy,

− w art. 108 ust.1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

− w art. 108 ust.1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

− w art. 108 ust.1 pkt 6 Ustawy,

− w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

− w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 2022/576.

Uwagi:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ppkt 2.1.-2.4 powyżej, składa każdy z Wykonawców.

2) Z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego, tj. z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wprowadzenia w tym polu, informacja o podmiotowych środkach dowodowych składanych przez podmioty zagraniczne zamieszczona została w sekcji III.1.2) ogłoszenia − w polu "Minimalny poziom ewentualnych standardów".

3. Zamawiający nie określa warunku dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

4. Zamawiający nie określa warunku dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych składanych przez podmioty zagraniczne - c.d. (uzupełnienie) sekcji III.1.1) ogłoszenia.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w sekcji III.1.1) pkt 2 ppkt 2.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

1.2. Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w w sekcji III.1.1) pkt 2 ppkt 2.3. powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.2. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1) lit a)÷g), pkt 2) i pkt 4) Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt 2 powyżej, stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę kwasu solnego o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto.

Uwagi:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. warunek, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tychże Wykonawców samodzielnie wykaże jego spełnianie.

2) W przypadku dostaw wykonywanych i jeszcze nie zakończonych należy podać kwotę dostaw faktycznie zrealizowanych do upływu terminu składania oferty. Wartość ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania warunku.

3) W przypadku wskazania w celu wykazania spełniania ww. warunku, waluty innej niż polska (PLN), do jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wezwany zostanie do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga:

1) Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w wykazie, o którym mowa powyżej winien wykazać dostawy, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 30 dni, od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Szczegółowo warunki płatności opisane zostały w Załączniku nr 6 do SWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zam. (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum Wykonawców, wspólników spółki cywilnej - s.c.), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać nw. wymagania:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zam. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy w spr. zam. publicznego – nie dot. s.c., o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu s.c. wynika z dołączonej do oferty umowy s.c. bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam., zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 5 pkt 5.4. Rozdz. XX SWZ – nie dotyczy s.c., o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3) Pozostałe zapisy dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – jak w Rozdz. X SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 6 do SWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 2)÷4) oraz ust. 2 Ustawy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/07/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/07/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi po ich odszyfrowaniu na komputerze Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 19.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

styczeń-luty 2023 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznych wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.

2. Zamawiający określa niezbędne wymagania umożliwiające pracę na Platformie:

2.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;

2.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

2.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

2.4. Włączona obsługa JavaScript;

2.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

2.6. Wielkość przesyłanych plików: pliki o wielkości do 100 MB.

3. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych przesyłanych plików: pdf., .doc., .docx, xls, xlsx, .rtf, .xps., .odt., ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych Zamawiający rekomenduje formaty .zip oraz .7Z. Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar.

4. Pozostały wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej określa Rozdział XVI SWZ.

5. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w języku polskim. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy.

6.Wraz z ofertą należy złożyć:

6.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i projektowanymi postanowieniami umowy (na Formularzu oferty - Załączniku nr 1 do SWZ)

6.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, na formularzu JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ);

6.3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 2022/576 (odpowiednio Załącznik nr 3/3A do SWZ) dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

6.4. Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy (jeśli dotyczy), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych.

6.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy - o ile dotyczy;

6.6. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji II.2.4) pkt 4 ogłoszenia.

7. Szczegółowy opis sposobu przygotowania i składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą zawiera Rozdział XX SWZ.

8. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ogłoszeniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy (w Rozdziale XIV SWZ).

9. W postępowaniu zastosowanie ma art. 139 ust. 1 Ustawy, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu nr 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej – dalej ŚOP regulują przepisy działu IX Ustawy (art. 505 – 590 Ustawy).

2.ŚOP przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

3. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia – dalej Postępowanie oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi MŚP.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zam. podjętą w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w Postępowaniu, do której Zam. był obowiązany na podstawie Ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia Postępowania, mimo że Zam. był do tego obowiązany.

5. Terminy:

1) Odwołanie wnosi się w terminie: -10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, -15 dni od dnia przekazania ww. informacji, jeżeli została ona przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Postępowanie oraz wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE lub zamieszczenia dokumentacji zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1) i 5.2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zam. nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dz.U.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

- 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dz.U.UE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

6. Odwołanie zawiera elementy określone w art. 516 Ustawy.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dn.18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych.

10. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w art. 579-590 Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022