Varer - 336535-2022

22/06/2022    S119

Danmark-Skanderborg: Varmepumper

2022/S 119-336535

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg-Hørning Fjernvarme a.m.b.a.
CVR-nummer: 37949019
Postadresse: Danmarksvej 15
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Reinholt, Planenergi på vegne af ordregiver
E-mail: lr@planenergi.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179166228.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.planenergi.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/179166228.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/179166228.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise - Skanderborg-Hørning Fjernvarme a.m.b.a. - Funktionsudbud vedr. 12,5 MW Luftvarmepumpe

Sagsnr.: 20-071
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42511110 Varmepumper
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. ønsker at etablere et eldrevet NH3-baseret varmepumpeanlæg, der kan anvende udeluft som varmekilde, og med mindst 12,5 MW varmeproduktion ved en udetemperatur på -1°C.

Tryk her https://permalink.mercell.com/179166228.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
71321200 Projektering af varmesystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. (i det følgende betegnet SKHFJ) ønsker at etablere et eldrevet NH3-baseret varmepumpeanlæg, der kan anvende udeluft som varmekilde, og med mindst 12,5 MW varmeproduktion ved en udetemperatur på -1°C. Anlægget skal være baseret på skuekompressorer. Den samlede NH3-fyldningen for anlægget må gerne overstige 5 tons, men anlægget skal opdeles i to kredse med maksimalt 4,9 tons NH3-fyldning, der skal kunne isoleres fra hinanden og hver kunne levere den ønskede afgangstemperatur fra varmepumpen uafhængigt af, om den anden kreds er i drift (f.eks. ved service). Under normal drift må de to kredse kobles på både NH3 og fjernvarmevandssiden, så optimal drift opnås.

Anlægget skal varetage produktion af fjernvarme i samdrift med de eksisterende produktionsenheder på værket Danmarksvej 15, Skanderborg. Varmepumpen skal opføres i en eksisterende bygning (i det følgende betegnet "VPbygningen") på en tilkøbt nabogrund umiddelbart syd for værket på adressen Danmarksvej 18b. Etablering af transmissionsledning fra anlægget til det eksisterende værk samt fremføring af elforsyning på 10 kV-niveau varetages af bygherre. Som en del af entreprisen skal VPbygningen ombygges og tilpasses varmepumpen, men hvor en så stor resterende del som mulig skal kunne anvendes til oplagring af træpiller. Kølegården opføres umiddelbart øst for VPbygningen.

Ved designet af anlægget skal muligheden for og betydningen af en fremtidig udvidelse med et identisk anlæg til en samlet ydelse på mindst 25 MW være indtænkt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/12/2022
Slut: 01/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/08/2022
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/08/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022