Leveringen - 336561-2022

22/06/2022    S119

Italië-Fermo: Bussen voor openbaar vervoer

2022/S 119-336561

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trasfer S.c.a r.l.
Postadres: Via Giovanni da Palestrina n. 63
Plaats: Fermo
NUTS-code: ITI35 Fermo
Postcode: 63900
Land: Italië
Contactpersoon: Avv. Mario Pollicelli
E-mail: info@trasfer.eu
Telefoon: +39 0734229400
Fax: +39 0734229004
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.trasfer.eu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura negoziata del 16.02.2022 per l’aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura a lotti di autobus nuovi per il trasporto pubblico locale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura negoziata del 16.02.2022 per l’aggiudicazione di un accordo quadro, in relazione ad ogni lotto, per la fornitura di autobus per il trasporto pubblico locale.

Tutta la documentazione di gara è disponibile, oltre che all'interno del sito internet della Trasfer S.c.a r.l. (www.trasfer.eu), anche all'interno della piattaforma telematica di negoziazione della Steat S.p.A., di cui si avvale Trasfer S.c.a r.l. per la gestione della procedura di gara.

Durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro stipulato dalla Trasfer S.c.a r.l., le società consorziate Steat S.p.A. e Sirio S.c.a r.l., nonché le società consorziate alla stessa Sirio S.c.a r.l, potranno procedere all’acquisto dei beni aggiudicati allo stesso prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AUTOBUS DI CLASSE II, SECONDO LA DIRETTIVA 2001/85 CE, ALIMENTATI A GASOLIO, 2 ASSI, DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 8,01 M E NON SUPERIORE A 9,0 M

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI35 Fermo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AUTOBUS DI CLASSE II, SECONDO LA DIRETTIVA 2001/85 CE, ALIMENTATI A GASOLIO, 2 ASSI, DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 8,01 M E NON SUPERIORE A 9,0 M; MASSIMALE IN QUANTITA’: 6 (SEI); CIG: 9101127796; IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO: € 840.000,00; IMPORTO PRESUNTO PER SINGOLO AUTOBUS: € 140.000,00

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AUTOBUS DI CLASSE II, SECONDO LA DIRETTIVA 2001/85 CE, ALIMENTATI A GASOLIO, NORMAL FLOOR, 2 ASSI, DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 11.010 MM E NON SUPERIORE A 12.300 MM

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI35 Fermo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AUTOBUS DI CLASSE II, SECONDO LA DIRETTIVA 2001/85 CE, ALIMENTATI A GASOLIO, NORMAL FLOOR, 2 ASSI, DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 11.010 MM E NON SUPERIORE A 12.300 MM; MASSIMALE IN QUANTITA’: 6 (SEI); CIG: 91011423F8; IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO: € 1.335.000,00; IMPORTO PRESUNTO PER SINGOLO AUTOBUS: € 222.500,00

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 037-096651
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

AUTOBUS DI CLASSE II, SECONDO LA DIRETTIVA 2001/85 CE, ALIMENTATI A GASOLIO, 2 ASSI, DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 8,01 M E NON SUPERIORE A 9,0 M

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2022
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

AUTOBUS DI CLASSE II, SECONDO LA DIRETTIVA 2001/85 CE, ALIMENTATI A GASOLIO, NORMAL FLOOR, 2 ASSI, DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 11.010 MM E NON SUPERIORE A 12.300 MM

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2022
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Plaats: Ancona
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022